۰
درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 120 سه لته

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 120 سه لته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 120 سه لته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 164 متر - عمق : 18 - عرض لته : 42 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 89.5 کیلوگرم

ناموجود

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 110 سه لته

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 110 سه لته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 110 سه لته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 151 متر - عمق : 18 - عرض لته : 39 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 83.5 کیلوگرم

ناموجود

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 100 سه لته

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 100 سه لته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 100 سه لته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 137 متر - عمق : 18 - عرض لته : 35 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 76.9 کیلوگرم

ناموجود

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 90 سه لته

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 90 سه لته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 90 سه لته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 124 متر - عمق : 18 - عرض لته : 32 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 701.1 کیلوگرم

ناموجود

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 80 سه لته

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 80 سه لته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 80 سه لته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 109 متر - عمق : 18 - عرض لته : 28 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 63.6 کیلوگرم

ناموجود

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 70 سه لته

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 70 سه لته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 70 سه لته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 69 متر - عمق : 18 - عرض لته : 24 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 52 کیلوگرم

ناموجود

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 120دولته

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 120دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 120دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 184 متر - عمق : 13 - عرض لته : 62 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 92.5 کیلوگرم

ناموجود

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 110دولته

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 110دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 110دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 169 متر - عمق : 13 - عرض لته : 57 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 84.4 کیلوگرم

ناموجود

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 100دولته

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 100دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 100دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 154 متر - عمق : 13 - عرض لته : 52 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 76.3 کیلوگرم

ناموجود

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 90 دولته

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 90 دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 90دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 139 متر - عمق : 13 - عرض لته : 47 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 67.5 کیلوگرم

ناموجود

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 80 دولته

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 80 دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 80دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 124 متر - عمق : 13 - عرض لته : 42 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 60.8 کیلوگرم

ناموجود

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 70 دولته

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 70 دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 70دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 109 متر - عمق : 13 - عرض لته : 37 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 50 کیلوگرم

ناموجود

درب اتوماتیک سانترال یاران درب فول کابین 120 دولته

درب اتوماتیک سانترال یاران درب فول کابین 120 دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 120دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 246 متر - عمق : 9 - عرض لته : 62 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 87.5 کیلوگرم

ناموجود

درب اتوماتیک سانترال یاران درب فول کابین 110 دولته

درب اتوماتیک سانترال یاران درب فول کابین 110 دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 110دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 226 متر - عمق : 9 - عرض لته : 57 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 81.1 کیلوگرم

ناموجود

درب اتوماتیک سانترال یاران درب فول کابین 100 دولته

درب اتوماتیک سانترال یاران درب فول کابین 100 دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 100دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 206 متر - عمق : 9 - عرض لته : 52 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 74.8 کیلوگرم

ناموجود

درب اتوماتیک سانترال یاران درب فول کابین 90 دولته

درب اتوماتیک سانترال یاران درب فول کابین 90 دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 90دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 186 متر - عمق : 9 - عرض لته : 47 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 68.5 کیلوگرم

ناموجود

درب اتوماتیک سانترال یاران درب فول کابین 80 دولته

درب اتوماتیک سانترال یاران درب فول کابین 80 دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 80 دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 166 متر - عمق : 9 - عرض لته : 42 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 63.2 کیلوگرم

ناموجود

درب اتوماتیک سانترال یاران درب فول کابین 70 دولته

درب اتوماتیک سانترال یاران درب فول کابین 70 دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 70 دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 146 متر - عمق : 9 - عرض لته : 37 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 57.1 کیلوگرم

ناموجود

درب اتوماتیک سانترال یاران درب طبقه 120 دولته

درب اتوماتیک سانترال یاران درب طبقه 120 دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 120 دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 246 متر - عمق : 9 - عرض لته : 62 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 99.7 کیلوگرم

ناموجود

درب اتوماتیک سانترال یاران درب طبقه 110 دولته

درب اتوماتیک سانترال یاران درب طبقه 110 دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 110 دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 226 متر - عمق : 9 - عرض لته : 57 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 93 کیلوگرم

ناموجود

درب اتوماتیک سانترال یاران درب طبقه 100 دولته

درب اتوماتیک سانترال یاران درب طبقه 100 دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 100 دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 206 متر - عمق : 9 - عرض لته : 52 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 86.3 کیلوگرم

ناموجود

درب اتوماتیک سانترال یاران درب طبقه 90 دولته

درب اتوماتیک سانترال یاران درب طبقه 90 دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 90 دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 186 متر - عمق : 9 - عرض لته : 47 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 79.6 کیلوگرم

ناموجود

درب اتوماتیک سانترال یاران درب طبقه 80 دولته

درب اتوماتیک سانترال یاران درب طبقه 80 دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 80 دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 166 متر - عمق : 9 - عرض لته : 42 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 72.9 کیلوگرم

ناموجود

درب اتوماتیک سانترال یاران درب طبقه 70 دولته

درب اتوماتیک سانترال یاران درب طبقه 70 دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 70 دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 146 متر - عمق : 9 - عرض لته : 37 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 65.4 کیلوگرم

ناموجود

آسانسور

آسانسور دستگاهی است كه پس از نصب در جلب يا عدم رضايت مالكين و ساكنين یک ســاختمان نقش بسزايی دارد. انتخاب درست يک شركت و نيز انتخاب مشخصات فنی متناسب با نـــــوع كاربری، موقيعت و نیز تعداد افراد ساكن در مجموعه يک موقيعت مهم برای سازندگان ساختمان محسوب می شود. متاسفانه در مواردی مشاهده می شود سازندگان ساختمان، حتی برخی مهندسين مشاور ديد اصولی و درستی از آسانسور و انواع آن نداشته و همين عامل موجب انتخاب نادرست آسانسور می شود. تمامی آسانسورها در داشتن خصوصیاتی مانند داشتن کابین، حرکت عمودی و توقف در سطوح مختلف با هم مشابه‌اند. اما از لحاظ نحوه اعمال نیروی محرکه به کابین متفاوت بوده و به چهار دسته آسانسورهای کششی، هیدرولیک، وینچی و مغناطیسی تقسیم می‌شوند. البته امروزه تکنولوژی‌های جدیدی مانند آسانسورهای پنوماتیک در دسته پنجم نیز قرار می‌گیرند. 

پله‌برقی‌ها بیشترین ظرفیت جابه‌جایی عمودی را در بین دستگاه‌ای مشابه نظیر آسانسور دارا می‌باشند. استفاده از این وسیله در اماکن عمومی متروها، پایانه‌های مسافری، فروشگاه‌ها و مراکز تجاری مزیت‌های رقابتی و ارزش افزوده بسیاری را به دنبال دارد. در مرکز تجاری می‌توان هدایت جمعیت به سمت طبقات بالاتر یا پایین‌تر از همکف را در دو حالت با پله‌ برقی و بدون پله‌ برقی به راحتی مقایسه نمود. مشخصات فنی و قیمت پله برقی‌ها بر حسب کاربری متفاوت می‌باشد. انتخاب پله‌ برقی مناسب برای هر نوع مصرف از اهمیت بالایی برخوردار است، لذا باید در انتخاب نوع مناسب برای هر کاربری دقت نمود، به طوری که نه کیفیت فدای قیمت شود و نه به خاطر قیمت، کیفیت را از دست داد. از آنجایی که پله‌ برقی پس از نصب قابل تغییر یا جابه‌جایی نیست این دقت چند برابر می‌شود. فروشگاه ها و اماکن تجاری مانند پاساژها، برای جذب بیشتر مشتری و هدایت آن ها به سایر طبقات معمولا پله برقی را انتخاب و نصب می نمایند، تا بدین وسیله ایجاد انگیزه نموده و تعداد بیشتری مشتری به سایر طبقات مراجعه نمایند. برخی از عوامل تاثيرگذار در طراحی پله برقی عبارتند از : نيازهای فيزيکی پروژه، محل نصب، الگوهای ترافيکی، ملاحظات ايمنی و هماهنگی سيستم با دکوراسيون محل نصب. بديهی است عوامل فيزيکی نظير فاصله عمودی و افقی که بايد پله برقی را در آن مستقر نمود در درجه نخست اهميت می باشند.