۰
گلدان مدل نارسیس کد 341 سبز

گلدان مدل نارسیس کد 341 سبز

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 8 سانتیمتر - عرض : 9 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۶,۶۰۰ تومان

گلدان مدل نارسیس کد 341 نسکافه ای

گلدان مدل نارسیس کد 341 نسکافه ای

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 8 سانتیمتر - عرض : 9 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۶,۶۰۰ تومان

گلدان نارسیس گلپونه کد 341 سرخابی

گلدان نارسیس گلپونه کد 341 سرخابی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 8 سانتیمتر - عرض : 9 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۶,۶۰۰ تومان

گلدان ارکیده کد141 زرد

گلدان ارکیده کد141 زرد

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 9 سانتیمتر - ارتفاع : 8 سانتیمتر - عرض : 9 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۷,۲۶۰ تومان

گلدان ارکیده کد141 سرخابی

گلدان ارکیده کد141 سرخابی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 9 سانتیمتر - ارتفاع : 8 سانتیمتر - عرض : 9 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۷,۲۶۰ تومان

گلدان نارسیس گلپونه کد 342 اخرایی

گلدان نارسیس گلپونه کد 342 اخرایی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 11 سانتیمتر - عرض : 12 ساتیمنتر - پایه - زیر گلدانی

۱۰,۰۰۰ تومان

گلدان نارسیس گلپونه کد 342 سبز

گلدان نارسیس گلپونه کد 342 سبز

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 11 سانتیمتر - عرض : 12 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۰,۰۰۰ تومان

گلدان نارسیس گلپونه کد 342 سرخابی

گلدان نارسیس گلپونه کد 342 سرخابی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 11 سانتیمتر - عرض : 12 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۰,۰۰۰ تومان

گلدان نارسیس گلپونه کد 342 زرد

گلدان نارسیس گلپونه کد 342 زرد

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 11 سانتیمتر - عرض : 12 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۰,۰۰۰ تومان

گلدان نارسیس گلپونه کد 342 سفید

گلدان نارسیس گلپونه کد 342 سفید

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 11 سانتیمتر - عرض : 12 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۰,۰۰۰ تومان

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 311 اخرایی

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 311 اخرایی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 15.5 سانتیمتر - عرض : 17 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۲,۹۶۰ تومان

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 311 سفید

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 311 سفید

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 15.5 سانتیمتر - عرض : 174 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۲,۹۶۰ تومان

گلدان نارسیس گلپونه کد 343 اخرایی

گلدان نارسیس گلپونه کد 343 اخرایی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 13 سانتیمتر - عرض : 14.5 ساتیمنتر - پایه - زیر گلدانی

۲۰ %
۱۷,۶۰۰ تومان

۱۴,۰۸۰ تومان

گلدان نارسیس گلپونه کد 343 زرد

گلدان نارسیس گلپونه کد 343 زرد

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 13 سانتیمتر - عرض : 14.5 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۲۰ %
۱۷,۶۰۰ تومان

۱۴,۰۸۰ تومان

گلدان نارسیس گلپونه کد 343 سبز

گلدان نارسیس گلپونه کد 343 سبز

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 13 سانتیمتر - عرض : 19 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۲۰ %
۱۷,۶۰۰ تومان

۱۴,۰۸۰ تومان

گلدان نارسیس گلپونه کد 343 سرخابی

گلدان نارسیس گلپونه کد 343 سرخابی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 13 سانتیمتر - عرض : 14.5 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۲۰ %
۱۷,۶۰۰ تومان

۱۴,۰۸۰ تومان

گلدان نارسیس گلپونه کد 343 سفید

گلدان نارسیس گلپونه کد 343 سفید

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 13 سانتیمتر - عرض : 14.5 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۲۰ %
۱۷,۶۰۰ تومان

۱۴,۰۸۰ تومان

گلدان چهارگوش سوپر گلپونه کد 111 سفید

گلدان چهارگوش سوپر گلپونه کد 111 سفید

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 14.5 سانتیمتر - ارتفاع : 12.5 سانتیمتر - عرض : 14.5 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۴,۴۰۰ تومان

گلدان چهارگوش سوپر گلپونه کد 111 خردلی

گلدان چهارگوش سوپر گلپونه کد 111 خردلی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 14.5 سانتیمتر - ارتفاع : 12.5 سانتیمتر - عرض : 14.5 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۴,۴۰۰ تومان

گلدان چهارگوش سوپر گلپونه کد 111 سبز

گلدان چهارگوش سوپر گلپونه کد 111 سبز

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 14.5 سانتیمتر - ارتفاع : 12.5 سانتیمتر - عرض : 14.5 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۴,۴۰۰ تومان

گلدان چهارگوش سوپر گلپونه کد 111 سرخابی

گلدان چهارگوش سوپر گلپونه کد 111 سرخابی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 14.5 سانتیمتر - ارتفاع : 12.5 سانتیمتر - عرض : 14.5 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۴,۴۰۰ تومان

گلدان چهارگوش سوپر گلپونه کد 111 اخرایی

گلدان چهارگوش سوپر گلپونه کد 111 اخرایی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 14.5 سانتیمتر - ارتفاع : 12.5 سانتیمتر - عرض : 14.5 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۴,۴۰۰ تومان

گلدان پلاستیکی بالکنی گلپونه مدل 221 اخرایی

گلدان پلاستیکی بالکنی گلپونه مدل 221 اخرایی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 80 سانتیمتر - ارتفاع : 17 سانتیمتر - عرض : 22 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۷,۲۸۰ تومان

گلدان گلپونه مدل نارسیس کد 343 آبی روشن

گلدان گلپونه مدل نارسیس کد 343 آبی روشن

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 14.5 سانتیمتر - عرض : 13 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۷,۶۰۰ تومان

گلدان سیکلمن گلپونه کد 242 سبز

گلدان سیکلمن گلپونه کد 242 سبز

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 21 سانتیمتر - ارتفاع : 10.5 سانتیمتر - عرض : 13.5 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۰ %
۱۹,۵۸۰ تومان

۱۷,۶۲۲ تومان

گلدان سیکلمن گلپونه کد 242 سرخابی

گلدان سیکلمن گلپونه کد 242 سرخابی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 21 سانتیمتر - ارتفاع : 10.5 سانتیمتر - عرض : 13.5 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۰ %
۱۹,۵۸۰ تومان

۱۷,۶۲۲ تومان

گلدان گلپونه مدل سیکلمن کد 242 طوسی

گلدان گلپونه مدل سیکلمن کد 242 طوسی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 21 سانتیمتر - ارتفاع : 10.5 سانتیمتر - عرض : 13.5 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۰ %
۱۹,۵۸۰ تومان

۱۷,۶۲۲ تومان

گلدان سیکلمن گلپونه کد 242 اخرایی

گلدان سیکلمن گلپونه کد 242 اخرایی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 21 سانتیمتر - ارتفاع : 10.5 سانتیمتر - عرض : 13.5 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۰ %
۱۹,۵۸۰ تومان

۱۷,۶۲۲ تومان

گلدان سیکلمن گلپونه کد 242 سفید

گلدان سیکلمن گلپونه کد 242 سفید

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 21 سانتیمتر - ارتفاع : 10.5 سانتیمتر - عرض : 13.5 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۰ %
۱۹,۵۸۰ تومان

۱۷,۶۲۲ تومان

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 312 اخرایی

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 312 اخرایی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 17.5 سانتیمتر - عرض : 20 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۷,۶۴۰ تومان

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 312 سفید

گلدان گرد بنجامین گلپونه کد 312 سفید

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - ارتفاع : 17.5 سانتیمتر - عرض : 20 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۷,۶۴۰ تومان

گلدان سیکلمن گلپونه کد 242 زرد

گلدان سیکلمن گلپونه کد 242 زرد

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 21 سانتیمتر - ارتفاع : 10.5 سانتیمتر - عرض : 13.5 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۹,۵۸۰ تومان

گلدان گلپونه مدل ارکیده کد 143 سبز

گلدان گلپونه مدل ارکیده کد 143 سبز

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 14.5 سانتیمتر - ارتفاع : 14.5 سانتیمتر - عرض : 13 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۰ %
۲۲,۰۰۰ تومان

۱۹,۸۰۰ تومان

گلدان گلپونه مدل ارکیده کد 143 سرخابی

گلدان گلپونه مدل ارکیده کد 143 سرخابی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 14.5 سانتیمتر - ارتفاع : 14.5 سانتیمتر - عرض : 13 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۰ %
۲۲,۰۰۰ تومان

۱۹,۸۰۰ تومان

گلدان گلپونه مدل ارکیده کد 143 سفید

گلدان گلپونه مدل ارکیده کد 143 سفید

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 14.5 سانتیمتر - ارتفاع : 14.5 سانتیمتر - عرض : 13 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۰ %
۲۲,۰۰۰ تومان

۱۹,۸۰۰ تومان

گلدان گلپونه مدل ارکیده کد 143 آبی

گلدان گلپونه مدل ارکیده کد 143 آبی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 14.5 سانتیمتر - ارتفاع : 14.5 سانتیمتر - عرض : 13 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۰ %
۲۲,۰۰۰ تومان

۱۹,۸۰۰ تومان

گلدان گلپونه مدل ارکیده کد 143 صورتی

گلدان گلپونه مدل ارکیده کد 143 صورتی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 14.5 سانتیمتر - ارتفاع : 14.5 سانتیمتر - عرض : 13 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۰ %
۲۲,۰۰۰ تومان

۱۹,۸۰۰ تومان

گلدان گلپونه مدل ارکیده کد 143 لیمویی

گلدان گلپونه مدل ارکیده کد 143 لیمویی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 14.5 سانتیمتر - ارتفاع : 14.5 سانتیمتر - عرض : 13 ساتیمنتر

۱۰ %
۲۲,۰۰۰ تومان

۱۹,۸۰۰ تومان

گلدان گلپونه مدل ارکیده کد 143 زرد

گلدان گلپونه مدل ارکیده کد 143 زرد

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 14.5 سانتیمتر - ارتفاع : 14.5 سانتیمتر - عرض : 13 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۱۰ %
۲۲,۵۰۰ تومان

۲۰,۲۵۰ تومان

گلدان گلپونه مدل آزالیا چهارگوش کد 163 سفید

گلدان گلپونه مدل آزالیا چهارگوش کد 163 سفید

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 20 سانتیمتر - ارتفاع : 21 سانتیمتر - عرض : 25 ساتیمنتر - وزن : 2001 گرم - زیر گلدانی

۵ %
۲۲,۰۰۰ تومان

۲۰,۹۰۰ تومان

گلدان گلپونه مدل آزالیا چهارگوش کد 163 اخرایی

گلدان گلپونه مدل آزالیا چهارگوش کد 163 اخرایی

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 20 سانتیمتر - ارتفاع : 16.5 سانتیمتر - عرض : 20 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۵ %
۲۲,۰۰۰ تومان

۲۰,۹۰۰ تومان

گلدان گلپونه مدل آزالیا چهارگوش کد 163 رنگ آجری

گلدان گلپونه مدل آزالیا چهارگوش کد 163 رنگ آجری

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 20 سانتیمتر - ارتفاع : 21 سانتیمتر - عرض : 20 ساتیمنتر - وزن : 2001 گرم - زیر گلدانی

۵ %
۲۲,۰۰۰ تومان

۲۰,۹۰۰ تومان

گلدان آزالیا چهارگوش گلپونه کد 163 زرد

گلدان آزالیا چهارگوش گلپونه کد 163 زرد

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 20 سانتیمتر - ارتفاع : 16.5 سانتیمتر - عرض : 20 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۵ %
۲۲,۰۰۰ تومان

۲۰,۹۰۰ تومان

گلدان آزالیا چهارگوش گلپونه کد 163 سبز

گلدان آزالیا چهارگوش گلپونه کد 163 سبز

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 20 سانتیمتر - ارتفاع : 16.5 سانتیمتر - عرض : 20 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۵ %
۲۲,۰۰۰ تومان

۲۰,۹۰۰ تومان

محوطه سازی

محوطه سازی

محوطه سازی بخش قابل توجهی از ساختمان سازی است که خود، زیرشاخه های بسیاری را شامل شده و همانطور که از نامش پیداست مجموعه مصالح و آیتم هایی را شامل می شود که در ساخت و اجرای دکوراسیون فضایِ بیرون ساختمان استفاده می شود. محوطه سازی به هر فعالیتی اشاره دارد که ویژگی های قابل مشاهده ی منطقه ای از زمین را تغییر می دهد که با استفاده از عناصری مانند جدول، سایه بان، نیمکت و... با هدف ایجاد محیطی زیباتر صورت می گیرد.