۰

 

 
لیست قیمت میلگرد آجدار نیشابور بنگاه تهران                تاریخ بروز رسانی:  1400/02/21   
ردیفسایز میلگردنوع قیمت
1 میلگرد آجدار 12A314.500تومانثبت سفارش
2میلگرد آجدار 14A313.700تومانثبت سفارش
3میلگرد آجدار 16A313.900تومانثبت سفارش
4میلگرد آجدار 18A313.700تومانثبت سفارش
5میلگرد آجدار 20A3 13.900تومان ثبت سفارش
6میلگرد آجدار 22A3 13.900تومان ثبت سفارش
7میلگرد آجدار 25A313.900تومانثبت سفارش
8میلگرد آجدار 28A3تومان13.950ثبت سفارش
9میلگرد آجدار 32A314.400تومانثبت سفارش

 

 

لیست قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان بنگاه تهران تاریخ بروز رسانی: 1400/02/19
ردیفسایز میلگردنوع قیمت
1 میلگرد آجدار 12A3 _ثبت سفارش
2میلگرد آجدار 14A3ثبت سفارش
3میلگرد آجدار 16A3 _ثبت سفارش
4میلگرد آجدار 18A3 _ثبت سفارش
5میلگرد آجدار 20A3 13.800تومانثبت سفارش
6میلگرد آجدار 22A313.900تومانثبت سفارش
7میلگرد آجدار 25A3 تومان 13.700ثبت سفارش
8میلگرد آجدار 28A3_ثبت سفارش
9میلگرد آجدار 32A3 _ثبت سفارش

 

لیست قیمت میلگرد آجدار ابهر بنگاه تهران                 تاریخ بروز رسانی:  1400/02/19
ردیفسایز میلگردنوع قیمت
1میلگرد آجدار 8A2ثبت سفارش
2میلگرد آجدار 10A2ثبت سفارش
3 میلگرد آجدار 12A2 ثبت سفارش
4میلگرد آجدار 14A3 _ثبت سفارش
5میلگرد آجدار 16A3 _ثبت سفارش
6میلگرد آجدار 18A3ثبت سفارش
7میلگرد آجدار 20A3ثبت سفارش
8میلگرد آجدار 22A3ثبت سفارش
9میلگرد آجدار 25A3_ ثبت سفارش
10میلگرد آجدار 28A3 ثبت سفارش
11میلگرد آجدار 32A3ثبت سفارش

 

لیست قیمت میلگرد آجدار هیربد بنگاه تهران                تاریخ بروز رسانی:  1400/02/19
ردیفسایز میلگردنوع قیمت
1میلگرد آجدار 14A3 _ثبت سفارش
2میلگرد آجدار 16A3 _ثبت سفارش
3میلگرد آجدار 18A3ثبت سفارش
4میلگرد آجدار 20A3ثبت سفارش
5میلگرد آجدار 22A3_ ثبت سفارش
6میلگرد آجدار 25A3 _ثبت سفارش
7میلگرد آجدار 28A3ثبت سفارش
8میلگرد آجدار 32A3 ثبت سفارش

 

لیست قیمت میلگرد آجدار فایکو بنگاه تهران               تاریخ بروز رسانی:  1400/02/19
ردیفسایز میلگردنوع قیمت
1میلگرد آجدار 14A3ثبت سفارش
2میلگرد آجدار 16A313.850تومانثبت سفارش
3میلگرد آجدار 18A3ثبت سفارش
4میلگرد آجدار 20A3 _ثبت سفارش
5میلگرد آجدار 22A313.800تومانثبت سفارش
6میلگرد آجدار 25A3 13.700تومانثبت سفارش
7میلگرد آجدار 28A3 13.700تومان ثبت سفارش
8میلگرد آجدار 32A3  13.950تومان ثبت سفارش

 

لیست قیمت میلگرد آجدار پرشین بنگاه تهران              تاریخ بروز رسانی: 1400/02/19
ردیفسایز میلگردنوع قیمت
1میلگرد آجدار 14A3 _ثبت سفارش
2میلگرد آجدار 16A313.850تومانثبت سفارش
3میلگرد آجدار 18A313.850تومانثبت سفارش
4میلگرد آجدار 20A313.850تومانثبت سفارش
5میلگرد آجدار 22A313.850تومانثبت سفارش
6میلگرد آجدار 25A3_ ثبت سفارش
7میلگرد آجدار 28A3 _ثبت سفارش
8میلگرد آجدار 32A3 ثبت سفارش

 

لیست قیمت میلگرد آجدار امیرکبیر بنگاه تهران              تاریخ بروز رسانی:  1400/02/19
ردیفسایز میلگردنوع قیمت
1میلگرد آجدار 14A3ثبت سفارش
2میلگرد آجدار 16A3ثبت سفارش
3میلگرد آجدار 18A3ثبت سفارش
4میلگرد آجدار 20A3_ثبت سفارش
5میلگرد آجدار 22A3 _ثبت سفارش
6میلگرد آجدار 25A3 _ثبت سفارش
7میلگرد آجدار 28A3 _ثبت سفارش
8میلگرد آجدار 32A3 ثبت سفارش

 

لیست قیمت میلگرد آجدار آرین بنگاه تهران                تاریخ بروز رسانی:   1400/02/19
ردیفسایز میلگردنوع قیمت
1میلگرد آجدار 8A2ثبت سفارش
2میلگرد آجدار 10A2 13.900 تومانثبت سفارش
3میلگرد آجدار 12A3_ثبت سفارش
4میلگرد آجدار 14A3ثبت سفارش
5میلگرد آجدار 16A3_ثبت سفارش
6میلگرد آجدار 18A3ثبت سفارش
7میلگرد آجدار 20A3 _ثبت سفارش
8میلگرد آجدار 22A3ثبت سفارش
9میلگرد آجدار 25A3ثبت سفارش
10میلگرد آجدار 28A3ثبت سفارش
11میلگرد آجدار 32A3 ثبت سفارش

 

لیست قیمت میلگرد آجدار قزوین بنگاه تهران                 تاریخ بروز رسانی: 1400/02/19
ردیفسایز میلگردنوع قیمت
1میلگرد آجدار 8A2ثبت سفارش
2میلگرد آجدار 10A2 ثبت سفارش

 

لیست قیمت میلگرد آجدار تاکستان بنگاه تهران             تاریخ بروز رسانی: 1400/02/19
ردیفسایز میلگردنوع قیمت
1میلگرد آجدار 8A2ثبت سفارش
2میلگرد آجدار 10A213.700 تومان 

ثبت سفارش

 

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.