۰
اخبار

شادبس

 مقدمه اهداف و راهبردها فراخوان پیوست ها    در كشورهای مختلف به منظور نيل به اهدافی از جمله ايمنی، سلامت، بهداشت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه، تدوين و ضوابط و مقرراتی را در بخشهای مختلف فعاليت­های ساختمانی مدنظر قرار داده­ اند، به نحوی كه در دنيای امروز كمترين كشوری را ميتوان يافت كه با تدوين قوانين ادامه