۰
خدمات ملکی

(شادبس) شناسنامه الکترونیکی داده های بهره برداری ساختمان

 مقدمه اهداف و راهبردها فراخوان پیوست ها    در كشورهای مختلف به منظور نيل به اهدافی از جمله ايمنی، سلامت، بهداشت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه، تدوين و ضوابط و مقرراتی را در بخشهای مختلف فعاليت ­های ساختمانی مدنظر قرار داده­ اند، به نحوی كه در دنيای امروز كمترين كشوری را ميتوان يافت كه با تدوين قوانين ادامه

خانه را بامابساز

ملک از شما ... ساخت از ما ادامه