۰
نردبان 9 متری سه تیکه مدل پرشین راد پله

نردبان 9 متری سه تیکه مدل پرشین راد پله
راد پله

مشخصات فنی تعداد پله : 34 - وزن : 16 کیلوگرم - وزن قابل تحمل : 110 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : متراژ کشو 3/3 / از آلومینیوم درجه یک ساخته شده اند/ وزن 19/200 کیلوگرم

۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان

نردبان 4 تکه 24 پله چندکاره مدل راداستار راد پله

نردبان 4 تکه 24 پله چندکاره مدل راداستار راد پله
راد پله

مشخصات فنی تعداد پله : 24 - ابعاد پله : 30*30 - وزن : 21 کیلوگرم - وزن قابل تحمل : 120 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : متراژ 580 cm/ از آلومینیوم درجه یک ساخته شده اند / وزن 21/400 kg / عرض پله 3×3 cm

به زودی

نردبان 4 تکه 20 پله چندکاره مدل راداستار راد پله

نردبان 4 تکه 20 پله چندکاره مدل راداستار راد پله
راد پله

مشخصات فنی تعداد پله : 20 - ابعاد پله : 30*30 - وزن : 19 کیلوگرم - وزن قابل تحمل : 120 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : متراژ 580 cm/ از آلومینیوم درجه یک ساخته شده اند / وزن 19/500 kg / عرض پله 3×3 cm

به زودی

نردبان 4 تکه 16 پله چندکاره مدل راداستار راد پله

نردبان 4 تکه 16 پله چندکاره مدل راداستار راد پله
راد پله

مشخصات فنی تعداد پله : 16 - ابعاد پله : 30*30 - وزن : 17 کیلوگرم - وزن قابل تحمل : 120 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : متراژ 475 cm/ از آلومینیوم درجه یک ساخته شده اند / وزن 17/400 kg / عرض پله 3×3 cm

به زودی

نردبان 4 تکه 12 پله چندکاره مدل راداستار راد پله

نردبان 4 تکه 12 پله چندکاره مدل راداستار راد پله
راد پله

مشخصات فنی تعداد پله : 12 - ابعاد پله : 30*30 - وزن : 15 کیلوگرم - وزن قابل تحمل : 120 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : متراژ 370 cm/ از آلومینیوم درجه یک ساخته شده اند / وزن 15 kg / عرض پله 3×3 cm

به زودی

نردبان 2 تکه 20 پله چندکاره مدل راداستار راد پله

نردبان 2 تکه 20 پله چندکاره مدل راداستار راد پله
راد پله

مشخصات فنی تعداد پله : 20 - ابعاد پله : 30*30 - وزن : 14 کیلوگرم - وزن قابل تحمل : 120 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : متراژ 290×2 cm/ از آلومینیوم درجه یک ساخته شده اند / وزن 14 kg / عرض پله 3×3 cm

به زودی

نردبان 2 تکه 18 پله چندکاره مدل رادستار راد پله

نردبان 2 تکه 18 پله چندکاره مدل رادستار راد پله
راد پله

مشخصات فنی تعداد پله : 18 - ابعاد پله : 30*30 - وزن : 13 کیلوگرم - وزن قابل تحمل : 120 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : متراژ 260×2 cm/ از آلومینیوم درجه یک ساخته شده اند / وزن 13 kg / عرض پله 3×3 cm

به زودی

نردبان 2 تکه 16 پله چندکاره مدل راداستار راد پله

نردبان 2 تکه 16 پله چندکاره مدل راداستار راد پله
راد پله

مشخصات فنی تعداد پله : 16 - ابعاد پله : 30*30 - وزن : 12 کیلوگرم - وزن قابل تحمل : 120 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : متراژ 235×2 cm/ از آلومینیوم درجه یک ساخته شده اند / وزن 12 kg / عرض پله 3×3 cm

به زودی

نردبان 2 تکه 14 پله چندکاره مدل راداستار راد پله

نردبان 2 تکه 14 پله چندکاره مدل راداستار راد پله
راد پله

مشخصات فنی تعداد پله : 14 - ابعاد پله : 30*30 - وزن : 11 کیلوگرم - وزن قابل تحمل : 120 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : متراژ 413 cm/ از آلومینیوم درجه یک ساخته شده اند / وزن 11 kg / عرض پله 3×3 cm

به زودی

نردبان 2 تکه 12 پله چندکاره مدل راداستار راد پله

نردبان 2 تکه 12 پله چندکاره مدل راداستار راد پله
راد پله

مشخصات فنی تعداد پله : 12 - ابعاد پله : 30*30 - وزن : 10 کیلوگرم - وزن قابل تحمل : 120 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : متراژ 357 cm/ از آلومینیوم درجه یک ساخته شده اند / وزن 10/500 kg / عرض پله 3×3 cm

به زودی

نردبان 2 تکه 10 پله چندکاره مدل راداستار راد پله

نردبان 2 تکه 10 پله چندکاره مدل راداستار راد پله
راد پله

مشخصات فنی تعداد پله : 10 - ابعاد پله : 30*30 - وزن : 8 کیلوگرم - وزن قابل تحمل : 120 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : متراژ 301 cm/ از آلومینیوم درجه یک ساخته شده اند / وزن 8/500 kg / عرض پله 3×3 cm

به زودی

نردبان 2 تکه 8 پله چندکاره مدل راداستار راد پله

نردبان 2 تکه 8 پله چندکاره مدل راداستار راد پله
راد پله

مشخصات فنی تعداد پله : 8 - ابعاد پله : 30*30 - وزن : 7 کیلوگرم - وزن قابل تحمل : 120 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : متراژ 245 cm/ از آلومینیوم درجه یک ساخته شده اند / وزن 7/500 kg / عرض پله 3×3 cm

به زودی

نردبان 6 متری دو تیکه مدل دماوند راد پله

نردبان 6 متری دو تیکه مدل دماوند راد پله
راد پله

مشخصات فنی تعداد پله : 23 - ابعاد پله : 30*30 - وزن : 12 کیلوگرم - وزن قابل تحمل : 110 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : متراژ 2×3 m / از آلومینیوم درجه یک ساخته شده اند / وزن 12/200کیلو گرم

به زودی

نردبان 5 متری دو تیکه مدل دماوند راد پله

نردبان 5 متری دو تیکه مدل دماوند راد پله
راد پله

مشخصات فنی تعداد پله : 19 - ابعاد پله : 30*30 - وزن : 10 کیلوگرم - وزن قابل تحمل : 110 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : متراژ کشو 2.5/2 / از آلومینیوم درجه یک ساخته شده اند / وزن 10/300 کیلو گرم

به زودی

نردبان 6 متری سه تیکه مدل دماوند راد پله

نردبان 6 متری سه تیکه مدل دماوند راد پله
راد پله

مشخصات فنی تعداد پله : 21 - ابعاد پله : 30*30 - وزن : 11 کیلوگرم - وزن قابل تحمل : 110 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : متراژ 2×3 m / از آلومینیوم درجه یک ساخته شده اند / وزن 11/500 کیلو گرم

به زودی

نردبان 4 متری دو تیکه مدل دماوند راد پله

نردبان 4 متری دو تیکه مدل دماوند راد پله
راد پله

مشخصات فنی تعداد پله : 14 - ابعاد پله : 30*30 - وزن : 7 کیلوگرم - وزن قابل تحمل : 110 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : متراژ 2×2 m/ از آلومینیوم درجه یک ساخته شده اند / وزن 7/500 کیلو گرم

به زودی

نردبان 3 متری دو تیکه مدل دماوند راد پله

نردبان 3 متری دو تیکه مدل دماوند راد پله
راد پله

مشخصات فنی تعداد پله : 10 - ابعاد پله : 30*30 - وزن : 5 کیلوگرم - وزن قابل تحمل : 110 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : متراژ2×1/5 m / از آلومینیوم درجه یک ساخته شده اند / وزن 5/800 کیلو گرم

به زودی

نردبان 7/5 متری سه تیکه مدل پرشین راد پله

نردبان 7/5 متری سه تیکه مدل پرشین راد پله
راد پله

مشخصات فنی تعداد پله : 28 - وزن : 16 کیلوگرم - وزن قابل تحمل : 110 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : متراژ کشو 3/2.5 / از آلومینیوم درجه یک ساخته شده اند/ وزن 16/200 کیلوگرم

به زودی

نردبان 6 متری دو تیکه مدل پرشین راد پله

نردبان 6 متری دو تیکه مدل پرشین راد پله
راد پله

مشخصات فنی تعداد پله : 23 - وزن : 12 کیلوگرم - وزن قابل تحمل : 110 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : متراژ کشو 3/2 / از آلومینیوم درجه یک ساخته شده اند / وزن 12/200 کیلو گرم

به زودی

نردبان 6 متری سه تیکه مدل پرشین راد پله

نردبان 6 متری سه تیکه مدل پرشین راد پله
راد پله

مشخصات فنی تعداد پله : 22 - وزن : 12 کیلوگرم - وزن قابل تحمل : 110 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : متراژ کشو 2/3 / از آلومینیوم درجه یک ساخته شده اند/ وزن 12/200 کیلوگرم

به زودی

نردبان 5 متری دوتیکه مدل پرشین راد پله

نردبان 5 متری دوتیکه مدل پرشین راد پله
راد پله

مشخصات فنی تعداد پله : 19 - وزن : 10 کیلوگرم - وزن قابل تحمل : 110 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : متراژ کشو 2/2.5 / از آلومینیوم درجه یک ساخته شده اند/ وزن 10/800 کیلوگرم

به زودی

نردبان 4 متری دوتیکه مدل پرشین راد پله

نردبان 4 متری دوتیکه مدل پرشین راد پله
راد پله

مشخصات فنی تعداد پله : 15 - وزن : 8 کیلوگرم - وزن قابل تحمل : 110 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : متراژ کشو 2/2 / از آلومینیوم درجه یک ساخته شده اند. وزن 8/600 کیلو گرم

به زودی

نردبان 3 متری دوتیکه مدل پرشین راد پله

نردبان 3 متری دوتیکه مدل پرشین راد پله
راد پله

مشخصات فنی تعداد پله : 11 - وزن : 6 کیلوگرم - وزن قابل تحمل : 110 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : متراژ کشو 2/1.5 / از آلومینیوم درجه یک ساخته شده اند. / وزن 6/900 کیلو گرم

به زودی

نردبان 4 تکه 32 پله چندکاره مدل راداستار راد پله

نردبان 4 تکه 32 پله چندکاره مدل راداستار راد پله
راد پله

مشخصات فنی تعداد پله : 32 - ابعاد پله : 30*30 - وزن : 26 کیلوگرم - وزن قابل تحمل : 120 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : متراژ 2×465 cm/ از آلومینیوم درجه یک ساخته شده اند / وزن 26 kg / عرض پله 3×3 cm

ناموجود