۰
کابل برق تخت شماره 35*4 دماوند

کابل برق تخت شماره 35*4 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع : تخت - جنس هادی : مس - سطح مقطع هادی : 35*4میلیمتر - ضخامت عایق کابل : 1.2 - وزن : 3 کیلوگرم - دامنه کارکرد حرارتی : Cْ-30 تا Cْ+70

۲۰۰,۰۰۰ تومان

کابل برق افشان شماره35*4 دماوند

کابل برق افشان شماره35*4 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع : افشان - جنس هادی : مس - سطح مقطع هادی : 35*4میلیمتر - ضخامت عایق کابل : 1.2 - وزن : 3 کیلوگرم - دامنه کارکرد حرارتی : Cْ-30 تا Cْ+70

۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کابل برق مفتول شماره35*4 دماوند

کابل برق مفتول شماره35*4 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع : مفتول - جنس هادی : مس - سطح مقطع هادی : 35*4میلیمتر - ضخامت عایق کابل : 1.2 - وزن : 3 کیلوگرم - دامنه کارکرد حرارتی : Cْ-30 تا Cْ+40

۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کابل برق تخت شماره 25*4 دماوند

کابل برق تخت شماره 25*4 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع : تخت - جنس هادی : مس - سطح مقطع هادی : 25*4میلیمتر - ضخامت عایق کابل : 1.2 - وزن : 3 کیلوگرم - دامنه کارکرد حرارتی : Cْ-30 تا Cْ+70

۱۵۰,۰۰۰ تومان

کابل برق مفتول شماره25*4 دماوند

کابل برق مفتول شماره25*4 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع : مفتول - جنس هادی : مس - سطح مقطع هادی : 25*4میلیمتر - ضخامت عایق کابل : 1.2 - وزن : 3 کیلوگرم - دامنه کارکرد حرارتی : Cْ-30 تا Cْ+40

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کابل برق افشان شماره25*4 دماوند

کابل برق افشان شماره25*4 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع : افشان - جنس هادی : مس - سطح مقطع هادی : 25*4میلیمتر - ضخامت عایق کابل : 1.2 - وزن : 3 کیلوگرم - دامنه کارکرد حرارتی : Cْ-30 تا Cْ+70

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کابل برق تخت شماره 16*4 دماوند

کابل برق تخت شماره 16*4 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع : تخت - جنس هادی : مس - سطح مقطع هادی : 16*4میلیمتر - ضخامت عایق کابل : 1 - وزن : 3 کیلوگرم - دامنه کارکرد حرارتی : Cْ-30 تا Cْ+70

۱۰۰,۰۰۰ تومان

کابل برق مفتول شماره16*4 دماوند

کابل برق مفتول شماره16*4 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع : مفتول - جنس هادی : مس - سطح مقطع هادی : 16*4میلیمتر - ضخامت عایق کابل : 1 - وزن : 3 کیلوگرم - دامنه کارکرد حرارتی : Cْ-30 تا Cْ+40

۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کابل برق افشان شماره16*4 دماوند

کابل برق افشان شماره16*4 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع : افشان - جنس هادی : مس - سطح مقطع هادی : 16*4میلیمتر - ضخامت عایق کابل : 1 - وزن : 3 کیلوگرم - دامنه کارکرد حرارتی : Cْ-30 تا Cْ+70

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کابل برق تخت شماره 10*4 دماوند

کابل برق تخت شماره 10*4 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع : تخت - جنس هادی : مس - سطح مقطع هادی : 10*4میلیمتر - ضخامت عایق کابل : 1 - وزن : 3 کیلوگرم - دامنه کارکرد حرارتی : Cْ-30 تا Cْ+70

۶۰,۰۰۰ تومان

کابل برق افشان شماره10*4 دماوند

کابل برق افشان شماره10*4 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع : افشان - جنس هادی : مس - سطح مقطع هادی : 10*4میلیمتر - ضخامت عایق کابل : 1 - وزن : 3 کیلوگرم - دامنه کارکرد حرارتی : Cْ-30 تا Cْ+70

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کابل برق مفتول شماره10*4 دماوند

کابل برق مفتول شماره10*4 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع : مفتول - جنس هادی : مس - سطح مقطع هادی : 10*4میلیمتر - ضخامت عایق کابل : 1 - وزن : 3 کیلوگرم - دامنه کارکرد حرارتی : Cْ-30 تا Cْ+40

۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان

کابل برق تخت شماره 6*4 دماوند

کابل برق تخت شماره 6*4 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع : تخت - جنس هادی : مس - سطح مقطع هادی : 6*4میلیمتر - ضخامت عایق کابل : 1.4 - وزن : 3 کیلوگرم - دامنه کارکرد حرارتی : Cْ-30 تا Cْ+70

۳۵,۰۰۰ تومان

کابل برق مفتول شماره6*4 دماوند

کابل برق مفتول شماره6*4 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع : مفتول - جنس هادی : مس - سطح مقطع هادی : 6*4میلیمتر - ضخامت عایق کابل : 1 - وزن : 3 کیلوگرم - دامنه کارکرد حرارتی : Cْ-30 تا Cْ+40

۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

کابل برق افشان شماره6*4 دماوند

کابل برق افشان شماره6*4 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع : افشان - جنس هادی : مس - سطح مقطع هادی : 6*4میلیمتر - ضخامت عایق کابل : 1 - وزن : 3 کیلوگرم - دامنه کارکرد حرارتی : Cْ-30 تا Cْ+70

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کابل برق افشان شماره4*4 دماوند

کابل برق افشان شماره4*4 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع : تخت - جنس هادی : مس - سطح مقطع هادی : 4*4میلیمتر - ضخامت عایق کابل : 0.8 - وزن : 3 کیلوگرم - دامنه کارکرد حرارتی : Cْ-30 تا Cْ+70

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کابل برق مفتول شماره4*4 دماوند

کابل برق مفتول شماره4*4 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع : افشان - جنس هادی : مس - سطح مقطع هادی : 4*4میلیمتر - ضخامت عایق کابل : 0.8 - وزن : 3 کیلوگرم - دامنه کارکرد حرارتی : Cْ-30 تا Cْ+70

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کابل برق افشان شماره4*4 دماوند

کابل برق افشان شماره4*4 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع : افشان - جنس هادی : مس - سطح مقطع هادی : 4*4میلیمتر - ضخامت عایق کابل : 0.8 - وزن : 3 کیلوگرم - دامنه کارکرد حرارتی : Cْ-5 تا Cْ+70

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کابل برق تخت شماره2.5*4 دماوند

کابل برق تخت شماره2.5*4 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع : تخت - جنس هادی : مس - سطح مقطع هادی : 2.5*4میلیمتر - ضخامت عایق کابل : 0.8 - وزن : 3 کیلوگرم - دامنه کارکرد حرارتی : Cْ-30 تا Cْ+70

۲۰,۰۰۰ تومان

کابل برق افشان شماره2.5*4 دماوند

کابل برق افشان شماره2.5*4 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع : افشان - جنس هادی : مس - سطح مقطع هادی : 2.5*4میلیمتر - ضخامت عایق کابل : 0.8 - وزن : 3 کیلوگرم - دامنه کارکرد حرارتی : Cْ-30 تا Cْ+70

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

کابل برق افشان شماره2.5*4 دماوند

کابل برق افشان شماره2.5*4 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع : افشان - جنس هادی : مس - سطح مقطع هادی : 2.5*4میلیمتر - ضخامت عایق کابل : 0.8 - وزن : 3 کیلوگرم - دامنه کارکرد حرارتی : Cْ-30 تا Cْ+70

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

کابل برق مفتول شماره1.5*4 دماوند

کابل برق مفتول شماره1.5*4 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع : افشان - جنس هادی : مس - سطح مقطع هادی : 1.5*4میلیمتر - ضخامت عایق کابل : 0.7 - وزن : 3 کیلوگرم - دامنه کارکرد حرارتی : Cْ+5 تا Cْ+40

۷۸۰,۰۰۰ تومان

کابل برق افشان شماره1.5*4 دماوند

کابل برق افشان شماره1.5*4 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع : افشان - جنس هادی : مس - سطح مقطع هادی : 1.5*4میلیمتر - ضخامت عایق کابل : 0.6 - وزن : 3 کیلوگرم - دامنه کارکرد حرارتی : Cْ+5 تا Cْ+40

۷۶۰,۰۰۰ تومان

کابل برق افشان شماره1*4 دماوند

کابل برق افشان شماره1*4 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع : افشان - جنس هادی : مس - سطح مقطع هادی : 1*4میلیمتر - ضخامت عایق کابل : 0.6 - وزن : 3 کیلوگرم - دامنه کارکرد حرارتی : Cْ-30 تا Cْ+70

۵۲۰,۰۰۰ تومان