۰
سیم برق افشان شماره 185 دماوند

سیم برق افشان شماره 185 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - سطح مقطع هادی : 185میلیمتر - جنس عایق : آمیزه pvc نوع c - ضخامت عایق : 2میلیمتر - جنس روکش : عایق pvc - وزن یک متر : 300 گرم - دامنه کارکرد حرارتی : 30t- تا C 70+

ناموجود

سیم برق افشان شماره 150 دماوند

سیم برق افشان شماره 150 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - سطح مقطع هادی : 150میلیمتر - جنس عایق : آمیزه pvc نوع c - ضخامت عایق : 1.8میلیمتر - جنس روکش : عایق pvc - وزن یک متر : 300 گرم - دامنه کارکرد حرارتی : 30t- تا C 70+

ناموجود

سیم برق افشان شماره 120 دماوند

سیم برق افشان شماره 120 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - سطح مقطع هادی : 120میلیمتر - جنس عایق : آمیزه pvc نوع c - ضخامت عایق : 1.6میلیمتر - جنس روکش : عایق pvc - وزن یک متر : 300 گرم - دامنه کارکرد حرارتی : 30t- تا C 70+

ناموجود

سیم برق افشان شماره 50 دماوند

سیم برق افشان شماره 50 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - سطح مقطع هادی : 50میلیمتر - جنس عایق : آمیزه pvc نوع c - ضخامت عایق : 1.4میلیمتر - جنس روکش : عایق pvc - وزن یک متر : 300 گرم - دامنه کارکرد حرارتی : 30t- تا C 70+

ناموجود

سیم برق افشان شماره 35 دماوند

سیم برق افشان شماره 35 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - سطح مقطع هادی : 35 میلیمتر - جنس عایق : آمیزه pvc نوع c - ضخامت عایق : 1.2 میلیمتر - جنس روکش : عایق pvc - وزن یک متر : 300 گرم - دامنه کارکرد حرارتی : 30t- تا C 70+

ناموجود

سیم برق افشان شماره 25 دماوند

سیم برق افشان شماره 25 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - سطح مقطع هادی : 25 میلیمتر - جنس عایق : آمیزه pvc نوع c - ضخامت عایق : 1.2 میلیمتر - جنس روکش : عایق pvc - وزن یک متر : 300 گرم - دامنه کارکرد حرارتی : 30t- تا C 70+

ناموجود

سیم برق افشان شماره 16 دماوند

سیم برق افشان شماره 16 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - سطح مقطع هادی : 16 میلیمتر - جنس عایق : آمیزه pvc نوع c - ضخامت عایق : 1.0 میلیمتر - جنس روکش : عایق pvc - وزن یک متر : 300 گرم - دامنه کارکرد حرارتی : 30t- تا C 70+

ناموجود

سیم برق افشان شماره 10 دماوند

سیم برق افشان شماره 10 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - سطح مقطع هادی : 10 میلیمتر - جنس عایق : آمیزه pvc نوع c - ضخامت عایق : 1.0 میلیمتر - جنس روکش : عایق pvc - وزن یک متر : 300 گرم - دامنه کارکرد حرارتی : 30t- تا C 70+

ناموجود

سیم برق افشان شماره 6 دماوند

سیم برق افشان شماره 6 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - سطح مقطع هادی : 6 میلیمتر - جنس عایق : آمیزه pvc نوع c - ضخامت عایق : 0.8 میلیمتر - جنس روکش : عایق pvc - وزن یک متر : 300 گرم - دامنه کارکرد حرارتی : 30t- تا C 70+

ناموجود

سیم برق افشان شماره 4 دماوند

سیم برق افشان شماره 4 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - سطح مقطع هادی : 4 میلیمتر - جنس عایق : آمیزه pvc نوع c - ضخامت عایق : 0.8 میلیمتر - جنس روکش : عایق pvc - وزن یک متر : 300 گرم - دامنه کارکرد حرارتی : 30t- تا C 70+

ناموجود

سیم برق افشان شماره 2.5 دماوند

سیم برق افشان شماره 2.5 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - سطح مقطع هادی : 2/5 میلیمتر - جنس عایق : آمیزه pvc نوع c - ضخامت عایق : 0.8 میلیمتر - جنس روکش : عایق pvc - وزن یک متر : 300 گرم - دامنه کارکرد حرارتی : 30t- تا C 70+

ناموجود

سیم برق افشان شماره 1.5 دماوند

سیم برق افشان شماره 1.5 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - سطح مقطع هادی : 1/5 میلیمتر - جنس عایق : آمیزه pvc نوع c - ضخامت عایق : 0.7 میلیمتر - جنس روکش : عایق pvc - وزن یک متر : 300 گرم - دامنه کارکرد حرارتی : 30t- تا C 70+

ناموجود

سیم برق افشان شماره 1 دماوند

سیم برق افشان شماره 1 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - سطح مقطع هادی : 1 میلیمتر - جنس عایق : آمیزه pvc نوع c - ضخامت عایق : 0.6 میلیمتر - وزن یک متر : 300 گرم - دامنه کارکرد حرارتی : 30t- تا C 70+

ناموجود