۰
مقایسه
آبنما سنگی طرح مکعبی معلق

آبنما سنگی طرح مکعبی معلق

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : حوض100*100،ارتفاع 75 - وزن : 20 کیلوگرم

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح حوض و نازل پرده ای

آبنما سنگی طرح حوض و نازل پرده ای

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : حوض 60*60،دیواره 60*100 - وزن : 20 کیلوگرم

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح ریزشی مراکشی

آبنما سنگی طرح ریزشی مراکشی

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : حوض 100*100،ارتفاع 160 - وزن : 20 کیلوگرم

۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح حوض طبقاتی و گوی

آبنما سنگی طرح حوض طبقاتی و گوی

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : قطر حوض 80،ارتفاع 50 - وزن : 20 کیلوگرم

۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح3ستون بانازل استیل

آبنما سنگی طرح3ستون بانازل استیل

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : حوض 80*80،ارتفاع 80،60،40 - وزن : 20 کیلوگرم

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح 4ستون ساده

آبنما سنگی طرح 4ستون ساده

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع 90،حوض 100*110 - وزن : 20 کیلوگرم

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح 4ستون و کاسه ناودانی

آبنما سنگی طرح 4ستون و کاسه ناودانی

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع 110،حوض 100*110 - وزن : 20 کیلوگرم

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح کتیبه و دوکاسه ناودانی

آبنما سنگی طرح کتیبه و دوکاسه ناودانی

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : کتیبه 130*90،حوض 90*110 - وزن : 20 کیلوگرم

۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح کتیبه و کاسه نیمگرد

آبنما سنگی طرح کتیبه و کاسه نیمگرد

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : کتیبه 130*80،حوض 80*80 - وزن : 20 کیلوگرم

۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح کتیبه و کاسه

آبنما سنگی طرح کتیبه و کاسه

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : کتیبه 130*80،حوض 80*80 - وزن : 20 کیلوگرم

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح چوب 4پله تاج دار

آبنما سنگی طرح چوب 4پله تاج دار

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : کتیبه 170*100،ارتفاع باتاج 210 - وزن : 20 کیلوگرم

۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح چوب 4پله

آبنما سنگی طرح چوب 4پله

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : کتیبه 90*160،حوض 50*115 - وزن : 20 کیلوگرم

۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح سه کاسه مدرن

آبنما سنگی طرح سه کاسه مدرن

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 120 سانتیمتر - ابعاد پایه : 80*60 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح دو کوزه و گلدان

آبنما سنگی طرح دو کوزه و گلدان

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 110 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : ابعاد حوض 80*140

۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح چهار ستون و ریزشی

آبنما سنگی طرح چهار ستون و ریزشی

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 150سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : ابعاد حوض 2*2

۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح مکعبی

آبنما سنگی طرح مکعبی

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 55 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : ابعاد حوض 80*80

۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح چیلپا

آبنما سنگی طرح چیلپا

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 50 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : ابعاد حوض 80*80

۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح شمش مخروطی

آبنما سنگی طرح شمش مخروطی

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 50 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : قطر حوض 60

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح شمش پیچشی

آبنما سنگی طرح شمش پیچشی

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 85 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : قطر حوض 80

۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی بارانی

آبنما سنگی بارانی

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 130 سانتیمتر - عرض : 80 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم

۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح ناودانی

آبنما سنگی طرح ناودانی

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 150 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : ابعاد حوض 30*60

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی ریزشی

آبنما سنگی ریزشی

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 150 سانتیمتر - ابعاد پایه : 80*80 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح سه ستون و کاسه

آبنما سنگی طرح سه ستون و کاسه

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 90 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : ابعاد حوض 60*100

۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح چهار ستون و کاسه

آبنما سنگی طرح چهار ستون و کاسه

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 90 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : ابعاد حوض 100*100

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح تک کاسه کوچک

آبنما سنگی طرح تک کاسه کوچک

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 60 سانتیمتر - ابعاد حوض : 80*80 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح دو حوض و کاسه

آبنما سنگی طرح دو حوض و کاسه

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 95 سانتیمتر - عرض حوض : 80*80 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم

۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح گلخانه ای

آبنما سنگی طرح گلخانه ای

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 110 سانتیمتر - عرض حوض : 60*60 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح ستون و کاسه

آبنما سنگی طرح ستون و کاسه

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 110 سانتیمتر - عرض حوض : 70*70 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح ستون و گوی

آبنما سنگی طرح ستون و گوی

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 110سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : ابعاد حوض 70*70

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح ستون و کوزه

آبنما سنگی طرح ستون و کوزه

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 110 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : ابعاد حوض 70*70

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح کتیبه و حوض نیمگرد

آبنما سنگی طرح کتیبه و حوض نیمگرد

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 80 سانتیمتر - قطر : 40 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح کتیبه و دو کوزه

آبنما سنگی طرح کتیبه و دو کوزه

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 160سانتیمتر - عرض : 70 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : حوض 80*80

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح چوب 3 پله ای بزرگ

آبنما سنگی طرح چوب 3 پله ای بزرگ

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 200 سانتیمتر - عرض : 110 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : ابعاد حوض 60*130 چراغ رنگی

۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح کتیبه دوقلو

آبنما سنگی طرح کتیبه دوقلو

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 110 و 130 سانتیمتر - عرض : 40 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم

۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح کتیبه و گوی

آبنما سنگی طرح کتیبه و گوی

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 110سانتیمتر - عرض : 40 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : ابعاد حوض 50*60

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح کتیبه و دو ستون

آبنما سنگی طرح کتیبه و دو ستون

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 130 سانتیمتر - عرض : 80 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : ابعاد حوض 40*140

۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح کتیبه ای و حوض قابدار

آبنما سنگی طرح کتیبه ای و حوض قابدار

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 130 سانتیمتر - عرض : 60 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : ابعاد حوض 60*60

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح چوب 3 پله ای

آبنما سنگی طرح چوب 3 پله ای

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 130 سانتیمتر - عرض : 50 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : ابعاد حوض 40*70

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح کتیبه چوبی متوسط

آبنما سنگی طرح کتیبه چوبی متوسط

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 110 سانتیمتر - عرض : 40 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : ابعاد حوض 60*40

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما و مجسمه سنگی تزئینی

آبنما و مجسمه سنگی تزئینی

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : فایبر گلاس - ابعاد : ارتفاع : 1 متر- قطر حوض : 130 - وزن : 20 کیلوگرم

۲,۹۵۵,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما پرتابل حبابی لاین آرتاب مدل BF-V22 ابعاد 180*120

آبنما پرتابل حبابی لاین آرتاب مدل BF-V22 ابعاد 180*120

مشخصات فنی نوع : مدرن - جنس : پنل پلکسی گلاس با پایه استیل نقره ای خش دار - ابعاد : 180*120 - وزن : 20 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : متریال پنل آبنما پلکسی گلاس و پایه استیل نقره ای خش دار میباشد / H:180 - L:120

۱۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما پرتابل حبابی لاین آرتاب مدل BF-V21 ابعاد 180*60

آبنما پرتابل حبابی لاین آرتاب مدل BF-V21 ابعاد 180*60

مشخصات فنی نوع : مدرن - جنس : پنل پلکسی گلاس با پایه استیل نقره ای خش دار - ابعاد : 180*60 - وزن : 20 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : متریال پنل آبنما پلکسی گلاس و پایه استیل نقره ای خش دار میباشد / H:180 - L:60

۸,۹۷۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما پرتابل حبابی لاین ریتمیک آرتاب مدل BF-V28

آبنما پرتابل حبابی لاین ریتمیک آرتاب مدل BF-V28

مشخصات فنی نوع : مدرن - جنس : پنل پلکسی گلاس با پایه استیل نقره ای خش دار - ابعاد : 180*60 - وزن : 20 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : متریال پنل آبنما پلکسی گلاس و پایه استیل نقره ای خش دار میباشد

۲۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما پرتابل حبابی گردابی ایستاده آرتاب مدل VFD120-DIA40

آبنما پرتابل حبابی گردابی ایستاده آرتاب مدل VFD120-DIA40

مشخصات فنی نوع : مدرن - جنس : پنل پلکسی گلاس با پایه استیل نقره ای خش دار - ابعاد : 65*120*40 - وزن : 20 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : مولتی کالر به همراه ریموت کنترلر

۱۵,۷۸۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما پرتابل آکواریوم عروس دریایی آرتاب مدل JT160-DIA40

آبنما پرتابل آکواریوم عروس دریایی آرتاب مدل JT160-DIA40

مشخصات فنی نوع : مدرن - جنس : متریال پایه و نازل استیل نقره ای خش دار - ابعاد : 160*40 - وزن : 20 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : مولتی کالر به همراه ریموت کنترلر

۹,۸۷۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما پرتابل پکیج کرتین آرتاب مدل SF-C10

آبنما پرتابل پکیج کرتین آرتاب مدل SF-C10

مشخصات فنی نوع : مدرن - جنس : متریال پایه و نازل استیل نقره ای خش دار - ابعاد : 50*80*50 - وزن : 20 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : مولتی کالر به همراه ریموت کنترلر

۸,۴۳۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما پرتابل حبابی ورتکس آرتاب مدل BF-S33 ابعاد 180*120

آبنما پرتابل حبابی ورتکس آرتاب مدل BF-S33 ابعاد 180*120

مشخصات فنی نوع : مدرن - جنس : پنل پلکسی گلاس با پایه استیل نقره ای خش دار - ابعاد : 180*60 - وزن : 20 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : مولتی کالر به همراه ریموت کنترلر

۱۸,۵۵۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما پرتابل حبابی ورتکس آرتاب مدل BF-S32 ابعاد 180*60

آبنما پرتابل حبابی ورتکس آرتاب مدل BF-S32 ابعاد 180*60

مشخصات فنی نوع : حباب ساز - جنس : پنل پلکسی گلاس با پایه استیل نقره ای خش دار - ابعاد : 180*60 - وزن : 20 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : مولتی کالر به همراه ریموت کنترلر

۱۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما پرتابل حبابی کرو آرتاب مدل BF-V24

آبنما پرتابل حبابی کرو آرتاب مدل BF-V24

مشخصات فنی نوع : حباب ساز - جنس : پنل پلکسی گلاس با پایه استیل نقره ای خش دار - ابعاد : 180*100 - وزن : 20 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : مولتی کالر به همراه ریموت کنترلر

۱۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما پرتابل حبابی ستونی آرتاب مدل BF-V25

آبنما پرتابل حبابی ستونی آرتاب مدل BF-V25

مشخصات فنی نوع : حباب ساز - جنس : پنل پلکسی گلاس با پایه استیل نقره ای خش دار - ابعاد : 180*80 - وزن : 20 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : مولتی کالر به همراه ریموت کنترلر

۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما پرتابل حبابی لاین S آرتاب مدل BF-V23

آبنما پرتابل حبابی لاین S آرتاب مدل BF-V23

مشخصات فنی نوع : حباب ساز - جنس : پنل پلکسی گلاس با پایه استیل نقره ای خش دار - ابعاد : 180*60 - وزن : 20 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : مولتی کالر به همراه ریموت کنترلر

۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما پرتابل حبابی لاین دیواری آرتاب مدل BF-V26

آبنما پرتابل حبابی لاین دیواری آرتاب مدل BF-V26

مشخصات فنی نوع : حباب ساز - جنس : پنل پلکسی گلاس با پایه استیل نقره ای خش دار - ابعاد : 120*56 - وزن : 20 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : مولتی کالر به همراه ریموت کنترلر

۷,۴۸۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح سه ستون و گوی

آبنما سنگی طرح سه ستون و گوی

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 80 سانتیمتر - ابعاد پایه : 30*60 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم

توقف تولید

مقایسه
آبنما سنگی طرح گوی گلخانه ای

آبنما سنگی طرح گوی گلخانه ای

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 160 سانتیمتر - ابعاد پایه : 60*60 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم

توقف تولید

آبنما

آبنما را بصورت کلی به دو دسته ی آبنما داخلی و آبنما خارجی میتوان تقسیم کرد. آبنما را با توجه به محیط و فضای موجود انتخاب می کنند. یکی از دسته بندی های  آبنما، آبنمای پیش ساخته می باشد که انواع گوناگونی را شامل می شود. آبنمای پیش ساخته اصولا فضای کمتری را در بر گرفته و در برخی موارد قابلیت جابه جایی را داراست. یکی  از مزایای آبنما پیش ساخته زمان ساخت و نصب آن می باشد که در کمتر از چند ساعت و بدون هیچگونه مواد و وسایلی در هر جای مورد نظر آنرا قرار میدهیم. آبنما پیش ساخته انواع مختلفی دارند نظیر: آبنما خانگی، آبنما شیشه ای، آبنما دیواری و... اینگونه آبنما (آبنما پیش ساخته) هر چند ظاهری کوچکتر به سایر آبنما ها دارند اما جلوه های بسیار زیبایی را برای بینندگان آن فراهم می کنند.