۰
مقایسه
آبنما سنگی طرح سه کاسه مدرن

آبنما سنگی طرح سه کاسه مدرن

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 120 سانتیمتر - ابعاد پایه : 80*60 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم

۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح دو کوزه و گلدان

آبنما سنگی طرح دو کوزه و گلدان

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 80 سانتیمتر - ابعاد پایه : 80*60 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم

۱۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح چهار ستون و ریزشی

آبنما سنگی طرح چهار ستون و ریزشی

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 120 سانتیمتر - ابعاد پایه : 90*60 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم

۱۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح مکعبی

آبنما سنگی طرح مکعبی

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 60 سانتیمتر - ابعاد پایه : 90*90 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم

۷,۴۷۵,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح سه ستون و گوی

آبنما سنگی طرح سه ستون و گوی

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 80 سانتیمتر - ابعاد پایه : 30*60 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم

۷,۴۷۵,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح چیلپا

آبنما سنگی طرح چیلپا

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 50 سانتیمتر - ابعاد پایه : 60*60 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم

۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح شمش مخروطی

آبنما سنگی طرح شمش مخروطی

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 160 سانتیمتر - ابعاد پایه : 60*60 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم

۵,۴۰۵,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح شمش پیچشی

آبنما سنگی طرح شمش پیچشی

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 120 سانتیمتر - ابعاد پایه : 20*20 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم

۹,۷۷۵,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی بارانی

آبنما سنگی بارانی

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 120 سانتیمتر - ابعاد پایه : 40 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم

۷,۴۷۵,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح ناودانی

آبنما سنگی طرح ناودانی

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 120 سانتیمتر - ابعاد پایه : 40*30 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم

۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی ریزشی

آبنما سنگی ریزشی

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 150 سانتیمتر - ابعاد پایه : 80*80 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم

۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح سه ستون و کاسه

آبنما سنگی طرح سه ستون و کاسه

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 120 سانتیمتر - ابعاد پایه : 60*80 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم

۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح گوی گلخانه ای

آبنما سنگی طرح گوی گلخانه ای

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 160 سانتیمتر - ابعاد پایه : 60*60 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم

۶,۳۲۵,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح چهار ستون و کاسه

آبنما سنگی طرح چهار ستون و کاسه

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 120 سانتیمتر - ابعاد پایه : 70*70 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم

۱۲,۰۷۵,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح تک کاسه کوچک

آبنما سنگی طرح تک کاسه کوچک

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 60 سانتیمتر - ابعاد حوض : 80*80 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم

۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح دو حوض و کاسه

آبنما سنگی طرح دو حوض و کاسه

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 95 سانتیمتر - عرض حوض : 80*80 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم

۸,۶۲۵,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح گلخانه ای

آبنما سنگی طرح گلخانه ای

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 120 سانتیمتر - عرض حوض : 60*60 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح ستون و کاسه

آبنما سنگی طرح ستون و کاسه

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 120 سانتیمتر - عرض حوض : 70*70 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم

۵,۲۸۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح ستون و گوی

آبنما سنگی طرح ستون و گوی

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 160 سانتیمتر - عرض : 40 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم

۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح ستون و کوزه

آبنما سنگی طرح ستون و کوزه

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 170 سانتیمتر - عرض : 40 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم

۵,۱۷۵,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح کتیبه و حوض نیمگرد

آبنما سنگی طرح کتیبه و حوض نیمگرد

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 140 سانتیمتر - عرض : 40 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم

۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح کتیبه و کوزه

آبنما سنگی طرح کتیبه و کوزه

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 140 سانتیمتر - عرض : 40 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم

۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح چوب 3 پله ای بزرگ

آبنما سنگی طرح چوب 3 پله ای بزرگ

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 170 سانتیمتر - عرض : 40 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم

۱۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
آبنما سنگی طرح کتیبه دوقلو

آبنما سنگی طرح کتیبه دوقلو

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : سنگ - ابعاد : ارتفاع : 140 سانتیمتر - عرض : 40 سانتیمتر - وزن : 20 کیلوگرم

۸,۶۲۵,۰۰۰ تومان

آبنما

آبنما را بصورت کلی به دو دسته ی آبنما داخلی و آبنما خارجی میتوان تقسیم کرد. آبنما را با توجه به محیط و فضای موجود انتخاب می کنند. یکی از دسته بندی های  آبنما، آبنمای پیش ساخته می باشد که انواع گوناگونی را شامل می شود. آبنمای پیش ساخته اصولا فضای کمتری را در بر گرفته و در برخی موارد قابلیت جابه جایی را داراست. یکی  از مزایای آبنما پیش ساخته زمان ساخت و نصب آن می باشد که در کمتر از چند ساعت و بدون هیچگونه مواد و وسایلی در هر جای مورد نظر آنرا قرار میدهیم. آبنما پیش ساخته انواع مختلفی دارند نظیر: آبنما خانگی، آبنما شیشه ای، آبنما دیواری و... اینگونه آبنما (آبنما پیش ساخته) هر چند ظاهری کوچکتر به سایر آبنما ها دارند اما جلوه های بسیار زیبایی را برای بینندگان آن فراهم می کنند.