۰
میلگرد آجدار 32

میلگرد آجدار 32

مشخصات کلی نوع : A3 - نمره : 32 - طول شاخه : 12متر

۱۳,۹۵۰ تومان

میلگرد آجدار 28 (A3)

میلگرد آجدار 28 (A3)

مشخصات کلی نوع : A3 - نمره : 28 - طول شاخه : 12متر

۱۳,۷۰۰ تومان

میلگرد آجدار 25 (A3)

میلگرد آجدار 25 (A3)

مشخصات کلی نوع : A3 - نمره : 25 - طول شاخه : 12متر

۱۳,۷۰۰ تومان

میلگرد آجدار 22 (A3)

میلگرد آجدار 22 (A3)

مشخصات کلی نوع : A3 - نمره : 22 - طول شاخه : 12متر

۱۳,۷۰۰ تومان

میلگرد آجدار 20 (A3)

میلگرد آجدار 20 (A3)

مشخصات کلی نوع : A3 - نمره : 20 - طول شاخه : 12متر

۱۳,۷۰۰ تومان

میلگرد آجدار 18 (A3)

میلگرد آجدار 18 (A3)

مشخصات کلی نوع : A3 - نمره : 18 - طول شاخه : 12متر

۱۳,۷۰۰ تومان

میلگرد آجدار 16 (A3)

میلگرد آجدار 16 (A3)

مشخصات کلی نوع : A3 - نمره : 16 - طول شاخه : 12متر

۱۳,۷۰۰ تومان

میلگرد آجدار 14 (A3)

میلگرد آجدار 14 (A3)

مشخصات کلی نوع : A3 - نمره : 14 - طول شاخه : 12متر

۱۳,۷۰۰ تومان

میلگرد آجدار 12 (A3)

میلگرد آجدار 12 (A3)

مشخصات کلی نوع : A3 - نمره : 12 - طول شاخه : 12متر

۱۴,۵۰۰ تومان

میلگرد آجدار 10 (A2)

میلگرد آجدار 10 (A2)

مشخصات کلی نوع : A2 - نمره : 10 - طول شاخه : 12متر

۱۳,۷۰۰ تومان

میلگرد آجدار 10 (A3)

میلگرد آجدار 10 (A3)

مشخصات کلی نوع : A3 - نمره : 10 - طول شاخه : 12متر

به زودی

میلگرد آجدار 8 (A2)

میلگرد آجدار 8 (A2)

مشخصات کلی نوع : A2 - نمره : 8 - طول شاخه : 12متر

به زودی

میلگرد آجدار 12 (A2)

میلگرد آجدار 12 (A2)

مشخصات کلی نوع : A2 - نمره : 12 - طول شاخه : 12متر

ناموجود