۰
درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 120 سه لته

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 120 سه لته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 120 سه لته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 164 متر - عمق : 18 - عرض لته : 42 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 89.5 کیلوگرم

۶,۸۸۶,۰۰۰ تومان

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 110 سه لته

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 110 سه لته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 110 سه لته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 151 متر - عمق : 18 - عرض لته : 39 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 83.5 کیلوگرم

۶,۸۲۰,۰۰۰ تومان

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 100 سه لته

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 100 سه لته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 100 سه لته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 137 متر - عمق : 18 - عرض لته : 35 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 76.9 کیلوگرم

۶,۷۸۷,۰۰۰ تومان

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 90 سه لته

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 90 سه لته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 90 سه لته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 124 متر - عمق : 18 - عرض لته : 32 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 701.1 کیلوگرم

۶,۷۱۰,۰۰۰ تومان

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 80 سه لته

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 80 سه لته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 80 سه لته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 109 متر - عمق : 18 - عرض لته : 28 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 63.6 کیلوگرم

۶,۵۷۸,۰۰۰ تومان

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 70 سه لته

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 70 سه لته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 70 سه لته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 69 متر - عمق : 18 - عرض لته : 24 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 52 کیلوگرم

۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 120دولته

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 120دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 120دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 184 متر - عمق : 13 - عرض لته : 62 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 92.5 کیلوگرم

۶,۸۲۰,۰۰۰ تومان

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 110دولته

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 110دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 110دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 169 متر - عمق : 13 - عرض لته : 57 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 84.4 کیلوگرم

۶,۶۹۹,۰۰۰ تومان

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 100دولته

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 100دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 100دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 154 متر - عمق : 13 - عرض لته : 52 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 76.3 کیلوگرم

۶,۵۲۳,۰۰۰ تومان

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 90 دولته

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 90 دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 90دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 139 متر - عمق : 13 - عرض لته : 47 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 67.5 کیلوگرم

۶,۴۳۵,۰۰۰ تومان

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 80 دولته

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 80 دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 80دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 124 متر - عمق : 13 - عرض لته : 42 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 60.8 کیلوگرم

۶,۳۰۳,۰۰۰ تومان

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 70 دولته

درب نیمه اتوماتیک یاران درب نیمه کابین 70 دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 70دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 109 متر - عمق : 13 - عرض لته : 37 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 50 کیلوگرم

۶,۲۳۷,۰۰۰ تومان

درب اتوماتیک سانترال یاران درب فول کابین 120 دولته

درب اتوماتیک سانترال یاران درب فول کابین 120 دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 120دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 246 متر - عمق : 9 - عرض لته : 62 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 87.5 کیلوگرم

۷,۹۷۵,۰۰۰ تومان

درب اتوماتیک سانترال یاران درب فول کابین 110 دولته

درب اتوماتیک سانترال یاران درب فول کابین 110 دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 110دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 226 متر - عمق : 9 - عرض لته : 57 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 81.1 کیلوگرم

۷,۸۳۲,۰۰۰ تومان

درب اتوماتیک سانترال یاران درب فول کابین 100 دولته

درب اتوماتیک سانترال یاران درب فول کابین 100 دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 100دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 206 متر - عمق : 9 - عرض لته : 52 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 74.8 کیلوگرم

۷,۷۱۱,۰۰۰ تومان

درب اتوماتیک سانترال یاران درب فول کابین 90 دولته

درب اتوماتیک سانترال یاران درب فول کابین 90 دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 90دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 186 متر - عمق : 9 - عرض لته : 47 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 68.5 کیلوگرم

۷,۶۰۱,۰۰۰ تومان

درب اتوماتیک سانترال یاران درب فول کابین 80 دولته

درب اتوماتیک سانترال یاران درب فول کابین 80 دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 80 دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 166 متر - عمق : 9 - عرض لته : 42 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 63.2 کیلوگرم

۷,۴۲۵,۰۰۰ تومان

درب اتوماتیک سانترال یاران درب فول کابین 70 دولته

درب اتوماتیک سانترال یاران درب فول کابین 70 دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 70 دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 146 متر - عمق : 9 - عرض لته : 37 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 57.1 کیلوگرم

۷,۳۳۷,۰۰۰ تومان

درب اتوماتیک سانترال یاران درب طبقه 120 دولته

درب اتوماتیک سانترال یاران درب طبقه 120 دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 120 دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 246 متر - عمق : 9 - عرض لته : 62 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 99.7 کیلوگرم

۵,۷۲۰,۰۰۰ تومان

درب اتوماتیک سانترال یاران درب طبقه 110 دولته

درب اتوماتیک سانترال یاران درب طبقه 110 دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 110 دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 226 متر - عمق : 9 - عرض لته : 57 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 93 کیلوگرم

۵,۶۵۴,۰۰۰ تومان

درب اتوماتیک سانترال یاران درب طبقه 100 دولته

درب اتوماتیک سانترال یاران درب طبقه 100 دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 100 دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 206 متر - عمق : 9 - عرض لته : 52 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 86.3 کیلوگرم

۵,۵۲۲,۰۰۰ تومان

درب اتوماتیک سانترال یاران درب طبقه 90 دولته

درب اتوماتیک سانترال یاران درب طبقه 90 دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 90 دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 186 متر - عمق : 9 - عرض لته : 47 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 79.6 کیلوگرم

۵,۴۰۱,۰۰۰ تومان

درب اتوماتیک سانترال یاران درب طبقه 80 دولته

درب اتوماتیک سانترال یاران درب طبقه 80 دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 80 دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 166 متر - عمق : 9 - عرض لته : 42 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 72.9 کیلوگرم

۵,۳۰۲,۰۰۰ تومان

درب اتوماتیک سانترال یاران درب طبقه 70 دولته

درب اتوماتیک سانترال یاران درب طبقه 70 دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : سانترال - سایز درب : 70 دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 146 متر - عمق : 9 - عرض لته : 37 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 65.4 کیلوگرم

۵,۲۲۵,۰۰۰ تومان

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب فول کابین 120سه لته

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب فول کابین 120سه لته
یاران

مشخصات عمومی نوع : تلسکوپی - سایز درب : 120سه لته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 164 متر - عمق : 18 - عرض لته : 42 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 90 کیلوگرم

۸,۰۷۴,۰۰۰ تومان

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب فول کابین 110سه لته

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب فول کابین 110سه لته
یاران

مشخصات عمومی نوع : تلسکوپی - سایز درب : 110سه لته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 151 متر - عمق : 18 - عرض لته : 42 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 84 کیلوگرم

۷,۹۹۷,۰۰۰ تومان

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب فول کابین 100سه لته

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب فول کابین 100سه لته
یاران

مشخصات عمومی نوع : تلسکوپی - سایز درب : 100سه لته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 137 متر - عمق : 18 - عرض لته : 35 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 77.4 کیلوگرم

۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب فول کابین 90 سه لته

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب فول کابین 90 سه لته
یاران

مشخصات عمومی نوع : تلسکوپی - سایز درب : 90سه لته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 124 متر - عمق : 18 - عرض لته : 32 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 70.6 کیلوگرم

۷,۸۵۴,۰۰۰ تومان

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب فول کابین 80 سه لته

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب فول کابین 80 سه لته
یاران

مشخصات عمومی نوع : تلسکوپی - سایز درب : 80 سه لته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 109 متر - عمق : 18 - عرض لته : 28 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 64.3 کیلوگرم

۷,۷۶۶,۰۰۰ تومان

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب فول کابین 70 سه لته

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب فول کابین 70 سه لته
یاران

مشخصات عمومی نوع : تلسکوپی - سایز درب : 70 سه لته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 100 متر - عمق : 18 - عرض لته : 25 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 58.9 کیلوگرم

۷,۶۴۵,۰۰۰ تومان

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب فول کابین 120 دولته

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب فول کابین 120 دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : تلسکوپی - سایز درب : 120 دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 184 متر - عمق : 13 - عرض لته : 62 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 93 کیلوگرم

۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب فول کابین 110 دولته

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب فول کابین 110 دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : تلسکوپی - سایز درب : 110 دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 169 متر - عمق : 13 - عرض لته : 57 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 84.9 کیلوگرم

۷,۷۷۷,۰۰۰ تومان

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب فول کابین 100 دولته

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب فول کابین 100 دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : تلسکوپی - سایز درب : 100 دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 154 متر - عمق : 13 - عرض لته : 52 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 76.8 کیلوگرم

۷,۶۵۶,۰۰۰ تومان

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب فول کابین 90 دولته

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب فول کابین 90 دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : تلسکوپی - سایز درب : 90 دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 139 متر - عمق : 13 - عرض لته : 47 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 68.2 کیلوگرم

۷,۵۴۶,۰۰۰ تومان

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب فول کابین 80 دولته

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب فول کابین 80 دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : تلسکوپی - سایز درب : 80 دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 124 متر - عمق : 13 - عرض لته : 42 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 62.6 کیلوگرم

۷,۳۷۰,۰۰۰ تومان

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب فول کابین 70 دولته

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب فول کابین 70 دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : تلسکوپی - سایز درب : 70 دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 109 متر - عمق : 13 - عرض لته : 37 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 55.4 کیلوگرم

۷,۲۸۲,۰۰۰ تومان

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب طبقه 120 سه لته

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب طبقه 120 سه لته
یاران

مشخصات عمومی نوع : تلسکوپی - سایز درب : 120 سه لته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 173 متر - عمق : 18 - عرض لته : 42 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 108.7 کیلوگرم

۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب طبقه 110 سه لته

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب طبقه 110 سه لته
یاران

مشخصات عمومی نوع : تلسکوپی - سایز درب : 110 سه لته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 161 متر - عمق : 18 - عرض لته : 38 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 102.3 کیلوگرم

۵,۸۳۰,۰۰۰ تومان

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب طبقه 100 سه لته

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب طبقه 100 سه لته
یاران

مشخصات عمومی نوع : تلسکوپی - سایز درب : 100 سه لته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 148 متر - عمق : 18 - عرض لته : 35 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 96 کیلوگرم

۵,۶۹۸,۰۰۰ تومان

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب طبقه 90 سه لته

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب طبقه 90 سه لته
یاران

مشخصات عمومی نوع : تلسکوپی - سایز درب : 90 سه لته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 136 متر - عمق : 18 - عرض لته : 32 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 89.5 کیلوگرم

۵,۶۶۵,۰۰۰ تومان

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب طبقه 80 سه لته

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب طبقه 80 سه لته
یاران

مشخصات عمومی نوع : تلسکوپی - سایز درب : 80 سه لته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 122 متر - عمق : 18 - عرض لته : 28 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 83.15 کیلوگرم

۵,۶۱۰,۰۰۰ تومان

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب طبقه 70 سه لته

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب طبقه 70 سه لته
یاران

مشخصات عمومی نوع : تلسکوپی - سایز درب : 70 سه لته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 109 متر - عمق : 18 - عرض لته : 24 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 76.9 کیلوگرم

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب طبقه 120 دولته

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب طبقه 120 دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : تلسکوپی - سایز درب : 120دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 193 متر - عمق : 13 - عرض لته : 63 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 110.4 کیلوگرم

۵,۷۲۰,۰۰۰ تومان

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب طبقه 110 دولته

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب طبقه 110 دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : تلسکوپی - سایز درب : 110دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 178 متر - عمق : 13 - عرض لته : 57 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 102 کیلوگرم

۵,۶۱۰,۰۰۰ تومان

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب طبقه 100 دولته

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب طبقه 100 دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : تلسکوپی - سایز درب : 100دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 163 متر - عمق : 13 - عرض لته : 52 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 93.8 کیلوگرم

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب طبقه 90 دولته

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب طبقه 90 دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : تلسکوپی - سایز درب : 90دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 133 متر - عمق : 13 - عرض لته : 42 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 85.500 کیلوگرم

۵,۴۲۳,۰۰۰ تومان

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب طبقه 80 دولته

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب طبقه 80 دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : تلسکوپی - سایز درب : 80دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 133 متر - عمق : 13 - عرض لته : 42 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 77.3 کیلوگرم

۵,۲۶۹,۰۰۰ تومان

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب طبقه 70 دولته

درب اتوماتیک تلسکوپی یاران درب طبقه 70 دولته
یاران

مشخصات عمومی نوع : تلسکوپی - سایز درب : 70دولته - جنس درب : فولاد
مشخصات فنی طول : 118 متر - عمق : 13 - عرض لته : 37 سانتیمتر - ارتفاع استاندارد : 200 سانتیمتر - وزن درب : 69 کیلوگرم

۵,۱۹۲,۰۰۰ تومان

آسانسور

آسانسور دستگاهی است كه پس از نصب در جلب يا عدم رضايت مالكين و ساكنين یک ســاختمان نقش بسزايی دارد. انتخاب درست يک شركت و نيز انتخاب مشخصات فنی متناسب با نـــــوع كاربری، موقيعت و نیز تعداد افراد ساكن در مجموعه يک موقيعت مهم برای سازندگان ساختمان محسوب می شود. متاسفانه در مواردی مشاهده می شود سازندگان ساختمان، حتی برخی مهندسين مشاور ديد اصولی و درستی از آسانسور و انواع آن نداشته و همين عامل موجب انتخاب نادرست آسانسور می شود. تمامی آسانسورها در داشتن خصوصیاتی مانند داشتن کابین، حرکت عمودی و توقف در سطوح مختلف با هم مشابه‌اند. اما از لحاظ نحوه اعمال نیروی محرکه به کابین متفاوت بوده و به چهار دسته آسانسورهای کششی، هیدرولیک، وینچی و مغناطیسی تقسیم می‌شوند. البته امروزه تکنولوژی‌های جدیدی مانند آسانسورهای پنوماتیک در دسته پنجم نیز قرار می‌گیرند. 

پله‌برقی‌ها بیشترین ظرفیت جابه‌جایی عمودی را در بین دستگاه‌ای مشابه نظیر آسانسور دارا می‌باشند. استفاده از این وسیله در اماکن عمومی متروها، پایانه‌های مسافری، فروشگاه‌ها و مراکز تجاری مزیت‌های رقابتی و ارزش افزوده بسیاری را به دنبال دارد. در مرکز تجاری می‌توان هدایت جمعیت به سمت طبقات بالاتر یا پایین‌تر از همکف را در دو حالت با پله‌ برقی و بدون پله‌ برقی به راحتی مقایسه نمود. مشخصات فنی و قیمت پله برقی‌ها بر حسب کاربری متفاوت می‌باشد. انتخاب پله‌ برقی مناسب برای هر نوع مصرف از اهمیت بالایی برخوردار است، لذا باید در انتخاب نوع مناسب برای هر کاربری دقت نمود، به طوری که نه کیفیت فدای قیمت شود و نه به خاطر قیمت، کیفیت را از دست داد. از آنجایی که پله‌ برقی پس از نصب قابل تغییر یا جابه‌جایی نیست این دقت چند برابر می‌شود. فروشگاه ها و اماکن تجاری مانند پاساژها، برای جذب بیشتر مشتری و هدایت آن ها به سایر طبقات معمولا پله برقی را انتخاب و نصب می نمایند، تا بدین وسیله ایجاد انگیزه نموده و تعداد بیشتری مشتری به سایر طبقات مراجعه نمایند. برخی از عوامل تاثيرگذار در طراحی پله برقی عبارتند از : نيازهای فيزيکی پروژه، محل نصب، الگوهای ترافيکی، ملاحظات ايمنی و هماهنگی سيستم با دکوراسيون محل نصب. بديهی است عوامل فيزيکی نظير فاصله عمودی و افقی که بايد پله برقی را در آن مستقر نمود در درجه نخست اهميت می باشند.