۰
رابیتس مسعود

رابیتس مسعود

مشخصات فنی جنس : گالوانیزه

۱۸,۰۰۰ تومان

تیرآهن 27

تیرآهن 27

مشخصات کلی نوع : IPE - طول شاخه : 12متر

۷,۸۴۰,۰۰۰ تومان

تیرآهن 30

تیرآهن 30

مشخصات کلی نوع : IPE - نمره : 26 - طول شاخه : 12متر

۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان

تیرآهن 24

تیرآهن 24

مشخصات کلی نوع : IPE - نمره : 24 - طول شاخه : 12متر

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تیرآهن 22

تیرآهن 22

مشخصات کلی نوع : IPE - نمره : 22 - طول شاخه : 12متر

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تیرآهن 20

تیرآهن 20

مشخصات کلی نوع : IPE - نمره : 20 - طول شاخه : 12متر

۴,۸۱۰,۰۰۰ تومان

تیرآهن 14

تیرآهن 14

مشخصات کلی نوع : IPE - نمره : 14 - طول شاخه : 12متر

۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

تیرآهن 16

تیرآهن 16

مشخصات کلی نوع : IPE - نمره : 16 - طول شاخه : 12متر

۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان

تیرآهن 18

تیرآهن 18

مشخصات کلی نوع : IPE - نمره : 18 - طول شاخه : 12متر

۳,۶۳۰,۰۰۰ تومان

میلگرد آجدار 32

میلگرد آجدار 32

مشخصات کلی نوع : A3 - نمره : 32 - طول شاخه : 12متر

۱۳,۹۵۰ تومان

میلگرد آجدار 28 (A3)

میلگرد آجدار 28 (A3)

مشخصات کلی نوع : A3 - نمره : 28 - طول شاخه : 12متر

۱۳,۷۰۰ تومان

میلگرد آجدار 25 (A3)

میلگرد آجدار 25 (A3)

مشخصات کلی نوع : A3 - نمره : 25 - طول شاخه : 12متر

۱۳,۷۰۰ تومان

میلگرد آجدار 22 (A3)

میلگرد آجدار 22 (A3)

مشخصات کلی نوع : A3 - نمره : 22 - طول شاخه : 12متر

۱۳,۷۰۰ تومان

میلگرد آجدار 20 (A3)

میلگرد آجدار 20 (A3)

مشخصات کلی نوع : A3 - نمره : 20 - طول شاخه : 12متر

۱۳,۷۰۰ تومان

میلگرد آجدار 18 (A3)

میلگرد آجدار 18 (A3)

مشخصات کلی نوع : A3 - نمره : 18 - طول شاخه : 12متر

۱۳,۷۰۰ تومان

میلگرد آجدار 16 (A3)

میلگرد آجدار 16 (A3)

مشخصات کلی نوع : A3 - نمره : 16 - طول شاخه : 12متر

۱۳,۷۰۰ تومان

میلگرد آجدار 14 (A3)

میلگرد آجدار 14 (A3)

مشخصات کلی نوع : A3 - نمره : 14 - طول شاخه : 12متر

۱۳,۷۰۰ تومان

میلگرد آجدار 12 (A3)

میلگرد آجدار 12 (A3)

مشخصات کلی نوع : A3 - نمره : 12 - طول شاخه : 12متر

۱۴,۵۰۰ تومان

میلگرد آجدار 10 (A2)

میلگرد آجدار 10 (A2)

مشخصات کلی نوع : A2 - نمره : 10 - طول شاخه : 12متر

۱۳,۷۰۰ تومان

ناودانی

ناودانی

مشخصات کلی نوع : ناودانی

به زودی

ورق سیاه

ورق سیاه

مشخصات فنی نوع : ورق سیاه - وزن : کیلوگرم

به زودی

پروفیل ورق 3

پروفیل ورق 3

مشخصات فنی نوع : ساختمانی

به زودی

پروفیل ورق 2.5

پروفیل ورق 2.5

مشخصات فنی نوع : ساختمانی

به زودی

نبشی

نبشی

مشخصات کلی نوع : نبشی

به زودی

میلگرد آجدار 10 (A3)

میلگرد آجدار 10 (A3)

مشخصات کلی نوع : A3 - نمره : 10 - طول شاخه : 12متر

به زودی

میلگرد آجدار 8 (A2)

میلگرد آجدار 8 (A2)

مشخصات کلی نوع : A2 - نمره : 8 - طول شاخه : 12متر

به زودی

میلگرد ساده 25

میلگرد ساده 25

مشخصات کلی نوع : A1 - طول شاخه : 6 متر

به زودی

میلگرد ساده 22

میلگرد ساده 22

مشخصات کلی نوع : A1 - نمره : 22 - طول شاخه : 6 متر

به زودی

میلگرد ساده 18

میلگرد ساده 18

مشخصات کلی نوع : A1 - نمره : 18 - طول شاخه : 6 متر

به زودی

میلگرد ساده 16

میلگرد ساده 16

مشخصات کلی نوع : A1 - نمره : 16 - طول شاخه : 6 متر

به زودی

میلگرد ساده 14

میلگرد ساده 14

مشخصات کلی نوع : A1 - نمره : 14 - طول شاخه : 6 متر

به زودی

میلگرد ساده 12

میلگرد ساده 12

مشخصات کلی نوع : A1 - نمره : 12 - طول شاخه : 6 متر

به زودی

میلگرد ساده 10

میلگرد ساده 10

مشخصات کلی نوع : A1 - نمره : 10 - طول شاخه : 6 متر

به زودی

میلگرد ساده 6.5

میلگرد ساده 6.5

مشخصات کلی نوع : A1 - نمره : 6/5 - طول شاخه : کلاف

به زودی

میلگرد ساده 5.5

میلگرد ساده 5.5

مشخصات کلی نوع : A1 - نمره : 5/5 - طول شاخه : کلاف

به زودی

میلگرد آجدار 12 (A2)

میلگرد آجدار 12 (A2)

مشخصات کلی نوع : A2 - نمره : 12 - طول شاخه : 12متر

ناموجود