اره

یکی از متداول ترین و قدیمی ترین ابزار برش انواع مقاطع، اره است. اره ها امروزه بر اساس مصرف و نوع برش به انواع گوناگونی تقسیم می شوند.