۰

اسپرینکلر

اسپرینکلر آتش یک سیستم اتوماتیک می باشد و در مواقعی که اثری از آتش سوزی را تشخیص دهد و دما از میزان مشخص فراتر رود به صورت پاششی آب را تخلیه می کند. اسپرینکلر ها قطعاتی هستند که دارای انواع تیپ های متفاوتی هستند که با توجه به کاربری ساختمان، ابعاد و نقشه ساختمان و همچنین الزامات مربوط به ساختمان اقدام به انتخاب اسپرینکلر می شود. اسپرینکر در چهار نوع : سيستم تر، سيستم خشك، سيستم جريان آزاد و سيستم نيمه آزاد می باشد. از این سیستم (اسپرینکلر) می توان به عنوان ایمن ترین و یکی از بهترین روش های اطفا حریق نام برد. در اسپرینکلر ها دمای عملکرد را با رنگ حباب آن متمایز می کنند و هر رنگی در اسپرینکلر ها نشان دهنده محدوده دمای عملکرد آن است. دمای عملکرد اسپرینکلر در طراحی اسپرینکلر بسیار تاثیر گذار است.