۰

اسپیسر

اسپیسر قطعه ای دفنی در بتن می باشد که به دلیل فاصله انداختن بین بتن و میلگرد در سازه های مسلح به کار می رود. اسپیسرها باعث می شوند میلگردها در موقعیت درست خود قرار بگیرند، در نتیجه سازه بتنی به مقاومتی که در محاسبات سازه برای آن درنظر گرفته اند نزدیکتر خواهد شد. اسپیسرها با توجه به مواد به کار رفته در آن ها در دو دسته تقسیم بندی می شوند: اسپیسر بتنی، اسپیسر پلاستیکی.