۰

اعلان حریق

یکی از ملزومات تمامی ساختمان های امروزی سیستم ها هشدار دهنده اعلام حریق می باشد. این سیستم با اعلام هرچه سریع تر وقوع حریق در ساختمان موجب کاهش خسارات جانی و مالی خواهد شد. این سیستم ها بطور کلی شامل دو نوع معمولی و آدرس پذیر می باشند که در نوع آدرس پذیر همانطور که از نامش پیداست سیستم می تواند محل دقیق حریق را شناسایی و اعلام کند.