۰

افزودنی های بتن

افزودنی های بتن بصورت مایع یا پودر بوده که در مقادیر کم برای افزایش دوام بتن، کنترل میزان سختی بتن، افزایش کیفیت مطلوب بتن، کاهش نارسایی و... به مخلوط سیمان و آب اضافه می شوند. امروزه بسیاری از مخلوط های بتنی حاوی یک یا چند افزودنی بتن هستند که به فرآیند بتن ریزی کمک می کنند. این مواد افزودنی در کارخانه یا محل کار به بتن اضافه می شوند که بر خواص بتن تازه و یا سخت شده اثر می گذارند. تولید کنندگان عمدتا از مواد افزودنی بتن، برای کاهش هزینه های ساخت بتن استفاده می کنند که در صورت استفاده از روش های مناسب بتن سازی، نتیجه ای مطلوب حاصل می شود. انواع افزودنی های بتن عبارتند از ضد یخ، زودگیر کننده، دیرگیر کننده، میکرو سیلیس، هواساز بتن و...