۰

انبر قفلی

انبر قفلی نوعی انبر است که آرواره های آن پس از بسته شدن امکان قفل شدن دارد. روی یکی از دسته‌ها پیچی وجود دارد که میزان باز شدن دهانه انبر را تنظیم می کند. روی دسته دیگر یک گیره به کار رفته که با فشردن آن قفل زبانه‌ها باز می‌شود. کاربرد اصلی آن برای ثابت نگه‌داشتن وگرفتن مهره و سرپیچ به‌عنوان آچار، ثابت نگه‌داشتن لوله به‌عنوان آچار لوله گیر و یا نگه‌داشتن اشیا مانند انبردست و یا فشردن دو قطعه به یکدیگر مانند گیره است.