۰

انواع جک

جک ابزاری است برای بلند کردن و نگداشتن وزن های بسیار سنگین که در صنایع متفاوتی به طریق گوناگون استفاده می شود. در صنعت ساختمان نیز جک ها به همین منظور استفاده می شوند. معمولا در ساختمان ها از جک ها برای بابت نگهداشتن قالب های بتن ریزی سقف و همچنین تحمل وزن دیواره ی پی و یا دیوار تازه احداث شده استفاده می کنند.