۰

براکت

براکت ها پایه هایی هستند که ریل ها به وسیله آنها به دیواره چاه یا سازه متصل می شوند و بسته به نوع و اندازه ریل ها و ظرفیت کابین آسانسور و همچنین نوع ترمز اضطراری و سرعت حرکت، از انواع مختلف و متناسب براکت ها استفاده می شود. فاصله نصب براکت ها باید به اندازه ای باشد که در صورت انجام ترمز اضطراری، مانع کمانش ریل شود. برای ریل های کابین از براکت ( اوتیسی_کابین) و برای ریل های وزنه از براکت نبشی استفاده می شود. بنابراین برای هر سایز ریل از براکت مخصوص آن استفاده می شود. هر براکت توسط دو لقمه ریل را نگه می دارد.