۰

بست تراول کابل

تراول کابل در آسانسور از تابلو فرمان که در موتورخانه قرار دارد به کابین آسانسور که در حرکت می باشد متصل است، جهت کنترل آن در چاهک آسانسور از بست تراول کابل استفاده می شود.