۰

خاک

به مصالح سنگی که قطر آن‌ها کمتر از 0/002 میلی‌متر است «خاک» می‌گویند. خاک‌ها مخلوطی از مواد معدنی و آلی می‌باشند که از تجزیه و تخریب سنگ‌ها در نتیجه هوازدگی بوجود می‌آیند. خاک رس از ارزان‌ترین و فراوان‌ترین مواد چسباننده ساختمانی می باشد. فرمول شیمیایی خاک رس به صورت هیدروکسات آلومینیوم، PH2O ،NAL2O3 ،MSi2O، به همراه اکسیدهای قلیایی و قلیایی خاکی است. خاک رس خالص، سفید رنگ می‌باشد و ناخالصی‌ها رنگ آن را تغییر می‌دهند. هرچه دانه خاک ریزتر باشد، آب بیشتری را به خود جذب می‌کند که این خصوصیت برای کارهای ساختمان‌سازی مناسب نیست. بطور کلی خاک خوب و حد واسط از دانه‌های ریز و درشت تشکیل یافته است.