۰

ددکتور

دتکتور در واژه به معنای آشکار کننده می باشد. دتکتور ها در سیستم اعلام حریق سسنسور هایی هستند که به تغییرات محیطی حساس هستند و به آن واکنش نشان می دهند. دتکتور ها بر اساس نوع حساسیت به انواع مختلفی تقسیم می شوند. وظیفه اصلی دتکتورها تشخیص وجود تغییرات یا وضعیت های خاص در محیط است. در درون هر دتکتور مداری وجود دارد که در صورت تحریک سنسور کنتاکتی را باز یا بسته می کند.