۰
رابیتس گالوانیزه 1050 گرم تکنو رابیتس

رابیتس گالوانیزه 1050 گرم تکنو رابیتس

مشخصات فنی تعداد چشمه : سه چشمه - تعداد ستون : 13 - ابعاد : 240*60 سانتیمتر - وزن : 1050 گرم - جنس : گالوانیزه

۳۵,۲۰۰ تومان

رابیتس گالوانیزه 1020 گرم تکنو رابیتس

رابیتس گالوانیزه 1020 گرم تکنو رابیتس

مشخصات فنی تعداد چشمه : سه چشمه - تعداد ستون : 13 - ابعاد : 240*60 سانتیمتر - وزن : 1020 گرم - جنس : گالوانیزه

۳۴,۶۰۰ تومان

رابیتس گالوانیزه 1000 گرم تکنو رابیتس

رابیتس گالوانیزه 1000 گرم تکنو رابیتس

مشخصات فنی تعداد چشمه : سه چشمه - تعداد ستون : 13 - ابعاد : 240*60 سانتیمتر - وزن : 1000 گرم - جنس : گالوانیزه

۳۴,۰۰۰ تومان

رابیتس گالوانیزه 950 گرم تکنو رابیتس

رابیتس گالوانیزه 950 گرم تکنو رابیتس

مشخصات فنی تعداد چشمه : سه چشمه - تعداد ستون : 13 - ابعاد : 240*60 سانتیمتر - وزن : 950 گرم - جنس : گالوانیزه

۳۳,۵۰۰ تومان

رابیتس گالوانیزه 900 گرم تکنو رابیتس

رابیتس گالوانیزه 900 گرم تکنو رابیتس

مشخصات فنی تعداد چشمه : سه چشمه - تعداد ستون : 13 - ابعاد : 240*60 سانتیمتر - وزن : 900 گرم - جنس : گالوانیزه

۳۱,۹۰۰ تومان

رابیتس گالوانیزه 860 گرم تکنو رابیتس

رابیتس گالوانیزه 860 گرم تکنو رابیتس

مشخصات فنی تعداد چشمه : سه چشمه - تعداد ستون : 13 - ابعاد : 240*60 سانتیمتر - وزن : 860 گرم - جنس : گالوانیزه

۳۰,۲۰۰ تومان

رابیتس گالوانیزه 700 گرم تکنو رابیتس

رابیتس گالوانیزه 700 گرم تکنو رابیتس

مشخصات فنی تعداد چشمه : سه چشمه - تعداد ستون : 13 - ابعاد : 240*60 سانتیمتر - وزن : 700 گرم - جنس : گالوانیزه

۲۵,۲۰۰ تومان