۰
رابیتس گالوانیزه 1020 گرم تکنو رابیتس

رابیتس گالوانیزه 1020 گرم تکنو رابیتس

مشخصات فنی تعداد چشمه : سه چشمه - تعداد ستون : 13 - ابعاد : 240*60 سانتیمتر - وزن : 1020 گرم - جنس : گالوانیزه

ناموجود

رابیتس گالوانیزه 1000 گرم تکنو رابیتس

رابیتس گالوانیزه 1000 گرم تکنو رابیتس

مشخصات فنی تعداد چشمه : سه چشمه - تعداد ستون : 13 - ابعاد : 240*60 سانتیمتر - وزن : 1000 گرم - جنس : گالوانیزه

ناموجود

رابیتس گالوانیزه 950 گرم تکنو رابیتس

رابیتس گالوانیزه 950 گرم تکنو رابیتس

مشخصات فنی تعداد چشمه : سه چشمه - تعداد ستون : 13 - ابعاد : 240*60 سانتیمتر - وزن : 950 گرم - جنس : گالوانیزه

ناموجود

رابیتس گالوانیزه 900 گرم تکنو رابیتس

رابیتس گالوانیزه 900 گرم تکنو رابیتس

مشخصات فنی تعداد چشمه : سه چشمه - تعداد ستون : 13 - ابعاد : 240*60 سانتیمتر - وزن : 900 گرم - جنس : گالوانیزه

ناموجود

رابیتس گالوانیزه 860 گرم تکنو رابیتس

رابیتس گالوانیزه 860 گرم تکنو رابیتس

مشخصات فنی تعداد چشمه : سه چشمه - تعداد ستون : 13 - ابعاد : 240*60 سانتیمتر - وزن : 860 گرم - جنس : گالوانیزه

ناموجود

رابیتس گالوانیزه 700 گرم تکنو رابیتس

رابیتس گالوانیزه 700 گرم تکنو رابیتس

مشخصات فنی تعداد چشمه : سه چشمه - تعداد ستون : 13 - ابعاد : 240*60 سانتیمتر - وزن : 700 گرم - جنس : گالوانیزه

ناموجود