۰

روغندان

روغندان یک قطعه ی کوچک است که بر روی کابین آسانسور سوار می شود. نمدی های روی روغندان با کشیده شدن بر روی ریل های آسانسور آن ها را چرب می کند و باعث کاهش اصطهکاک و روان شدن حرکت کابین می شود. مکانیسم روغن کاری اتوماتیک ریل ها که معمولا بر روی کفشک ها نصب می گردد،  عموما تشکیل شده از یک مخزن روغن و دو فتیله که تحت تاثیر خاصیت موئینگی، روغن را از تانک کشیده و بر روی سطح ریل پخش می کنند.