۰

ریل

ريل وسيله اي است از جنس سخت (صلب) كه نقش هدايت كابين و وزنه تعادل را در آسانسور دارا مي باشد و متعلقات و اتصالات آن مي بايست تحمل نيروهاي ناشي از عملكرد ترمز ايمني (پاراشوت) و همچنين انحنا و پيچشهاي ناشي از بار نامتعادل داخل كابين را دارا باشد. کابین و وزنه تعادل باید هر کدام به وسیله حداقل دو ریل هدایت شوند. ریل ها باید به گونه ای به سازه ساختمان نصب شوند که اثرات ناشی از نشست ساختمان باعث ایجاد اختلال عملکرد آن نگردد. جوشکاری ریل ها به یکدیگر یا به براکت و سازه ساختمان ممنوع می باشد و باید از اتصالات پیچی استفاده گردد.