سنسور مونوکسید کربن

این سنسور همانطور که از نامش پیداست در صورت وجود گاز مونواکسید کربن عملکرده و هشدار را به سیستم مرکزی انتقال می دهد. سنسور مونواکسید کربن می تواند به صورت مستقل و یا یکی از سنسور های سیستم دیگر باشد. هشدار دهنده نشت گاز و منوکسید کربن یا آشکار ساز نشت گاز و منوکسید کربن یک دستگاه الکترونیکی جهت حفظ ایمنی محیط‌های مسکونی نسبت به نشت گاز‌های خطرناک می‌باشد. این دستگاه نسبت به گاز‌های مونوکسید کربن و گازشهری حساس بوده و در صورت وجود این گاز‌ها در محیط توسط هشداردهنده‌های صوتی و نوری ساکنین را از خطر آگاه می سازد.