۰

سنسور و میکرو سوییچ

برای اطلاع موقعیت کابین در چاه آسانسور نیاز به دو عدد سنسور مغناطیسی داریم. سنسور مغناطیسی آسانسور بصورت عمومی دو نوع است: 1- سنسور مغناطیسی با آهن ربای گرد: این سنسور پس از عبور از مقابل هریک ازقطب های یک آهن ربا تغییر وضعیت داده و حالت  خود را تا دیدن قطب دیگرآهن ربای بعدی حفظ می کنند.(این نوع برای تنطیم لول طبقات دقیق تر عمل می کند) در آهن ربا های گرد طرف مشکی قطب S و طرف نشان دار (قرمز) قطب(N) . 2- سنسور مغناطیسی با آهن ربای تخت: در این سنسور پس از عبور از مقابل آهن ربا یک بار کنتاکت باز می شود و پس از عبور از آن بسته خواهد شد.