۰
سیم مفتول خیام الکتریک شماره 16*1

سیم مفتول خیام الکتریک شماره 16*1
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع سیم : مفتول - سطح مقطع هادی : 16 میلیمتر - ضخامت عایق : 0.2 میلینتر - وزن یک متر : 210 گرم

۱۴,۶۵۹ تومان

سیم مفتول خیام الکتریک شماره 10*1

سیم مفتول خیام الکتریک شماره 10*1
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع سیم : مفتول - سطح مقطع هادی : 10 میلیمتر - ضخامت عایق : 0.2 میلینتر - وزن یک متر : 210 گرم

۹,۰۶۸ تومان

سیم مفتول خیام الکتریک شماره 10*1

سیم مفتول خیام الکتریک شماره 10*1
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع سیم : مفتول - سطح مقطع هادی : 10 میلیمتر - ضخامت عایق : 0.2 میلینتر - وزن یک متر : 210 گرم

۹,۰۶۸ تومان

سیم مفتول خیام الکتریک شماره 6*1

سیم مفتول خیام الکتریک شماره 6*1
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع سیم : مفتول - سطح مقطع هادی : 6 میلیمتر - ضخامت عایق : 0.2 میلینتر - وزن یک متر : 210 گرم

۵,۴۲۷ تومان

سیم مفتول خیام الکتریک شماره 4*1

سیم مفتول خیام الکتریک شماره 4*1
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع سیم : مفتول - سطح مقطع هادی : 4 میلیمتر - ضخامت عایق : 0.2 میلینتر - وزن یک متر : 210 گرم

۳,۶۵۶ تومان

سیم مفتول خیام الکتریک شماره 1.5*1

سیم مفتول خیام الکتریک شماره 1.5*1
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع سیم : مفتول - سطح مقطع هادی : 1/5 میلیمتر - ضخامت عایق : 0.2 میلینتر - وزن یک متر : 210 گرم

۱,۳۶۶ تومان

سیم مفتول خیام الکتریک شماره 2.5*1

سیم مفتول خیام الکتریک شماره 2.5*1
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع سیم : مفتول - سطح مقطع هادی : 2/5 میلیمتر - ضخامت عایق : 0.2 میلینتر - وزن یک متر : 210 گرم

۲,۲۶۴ تومان

سیم مفتول خیام الکتریک شماره 1*1

سیم مفتول خیام الکتریک شماره 1*1
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع سیم : مفتول - سطح مقطع هادی : 1 میلیمتر - ضخامت عایق : 0.2 میلینتر - وزن یک متر : 210 گرم

۹۹۹ تومان

سیم مفتول خیام الکتریک شماره 0.75*1

سیم مفتول خیام الکتریک شماره 0.75*1
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع سیم : مفتول - سطح مقطع هادی : 0.75 میلیمتر - ضخامت عایق : 0.2 میلینتر - وزن یک متر : 210 گرم

۷۳۷ تومان

سیم مفتول خیام الکتریک شماره 0.50*1

سیم مفتول خیام الکتریک شماره 0.50*1
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع سیم : مفتول - سطح مقطع هادی : 0.5 میلیمیتر - ضخامت عایق : 0.2 میلینتر - وزن یک متر : 210 گرم

۵۲۷ تومان

سیم ارت افشان خیام الکتریک شماره 10*1

سیم ارت افشان خیام الکتریک شماره 10*1
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - سطح مقطع هادی : 10 میلیمتر - ضخامت عایق : 0.2 میلینتر - وزن یک متر : 210 گرم

۹,۳۹۰ تومان

سیم ارت افشان خیام الکتریک شماره 6*1

سیم ارت افشان خیام الکتریک شماره 6*1
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - سطح مقطع هادی : 6 میلیمتر - ضخامت عایق : 0.2 میلینتر - وزن یک متر : 210 گرم

۵,۴۶۰ تومان

سیم ارت افشان خیام الکتریک شماره 4*1

سیم ارت افشان خیام الکتریک شماره 4*1
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - سطح مقطع هادی : 4 میلیمتر - ضخامت عایق : 0.2 میلینتر - وزن یک متر : 210 گرم

۳,۷۰۶ تومان

سیم ارت افشان خیام الکتریک شماره 2.5*1

سیم ارت افشان خیام الکتریک شماره 2.5*1
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - سطح مقطع هادی : 2/5 میلیمتر - ضخامت عایق : 0.2 میلینتر - وزن یک متر : 210 گرم

۲,۳۰۲ تومان

سیم ارت افشان خیام الکتریک شماره 1.5*1

سیم ارت افشان خیام الکتریک شماره 1.5*1
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - سطح مقطع هادی : 1/5 میلیمتر - ضخامت عایق : 0.2 میلینتر - وزن یک متر : 210 گرم

۱,۴۳۴ تومان

سیم نایلون خیام الکتریک شماره1.5*2

سیم نایلون خیام الکتریک شماره1.5*2
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع سیم : نایلون - سطح مقطع هادی : 1/5 میلیمتر - ضخامت عایق : 0.2 میلینتر - وزن یک متر : 210 گرم

۳,۳۳۵ تومان

سیم نایلون خیام الکتریک شماره1*2

سیم نایلون خیام الکتریک شماره1*2
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع سیم : نایلون - سطح مقطع هادی : 1 میلیمتر - ضخامت عایق : 0.2 میلینتر - وزن یک متر : 210 گرم

۲,۲۹۴ تومان

سیم نایلون خیام الکتریک شماره0.75*2

سیم نایلون خیام الکتریک شماره0.75*2
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع سیم : نایلون - سطح مقطع هادی : 0.75 میلیمتر - ضخامت عایق : 0.2 میلینتر - وزن یک متر : 210 گرم

۱,۷۷۹ تومان

سیم نایلون خیام الکتریک شماره0.5*2

سیم نایلون خیام الکتریک شماره0.5*2
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع سیم : نایلون - سطح مقطع هادی : 0.5 میلیمیتر - ضخامت عایق : 0.2 میلینتر - وزن یک متر : 210 گرم

۱,۳۰۱ تومان

سیم افشان خیام الکتریک شماره10*1

سیم افشان خیام الکتریک شماره10*1
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - سطح مقطع هادی : 10 میلیمتر - ضخامت عایق : 1.0 میلیمتر - وزن یک متر : 210 گرم

۹,۳۴۰ تومان

سیم افشان خیام الکتریک شماره6*1

سیم افشان خیام الکتریک شماره6*1
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - سطح مقطع هادی : 6 میلیمتر - ضخامت عایق : 1.0 میلیمتر - وزن یک متر : 210 گرم

۵,۴۱۴ تومان

سیم افشان خیام الکتریک شماره4*1

سیم افشان خیام الکتریک شماره4*1
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - سطح مقطع هادی : 4 میلیمتر - ضخامت عایق : 1.0 میلیمتر - وزن یک متر : 210 گرم

۳,۶۴۷ تومان

سیم افشان خیام الکتریک شماره2.5*1

سیم افشان خیام الکتریک شماره2.5*1
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - سطح مقطع هادی : 2/5 میلیمتر - ضخامت عایق : 1.0 میلیمتر - وزن یک متر : 210 گرم

۲,۲۵۲ تومان

سیم افشان خیام الکتریک شماره1.5*1

سیم افشان خیام الکتریک شماره1.5*1
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - سطح مقطع هادی : 1/5 میلیمتر - ضخامت عایق : 1.0 میلیمتر - وزن یک متر : 210 گرم

۱,۴۰۰ تومان