۰
سیمان خاکستری تیپ 1-325 بجنورد پاکت 50 کیلوگرمی

سیمان خاکستری تیپ 1-325 بجنورد پاکت 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 1 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

به زودی

سیمان خاکستری مرکب بجنورد پاکت 50 کیلوگرمی

سیمان خاکستری مرکب بجنورد پاکت 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : مرکب - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

به زودی

سیمان خاکستری تیپ 2 بجنورد پاکت 50 کیلوگرمی

سیمان خاکستری تیپ 2 بجنورد پاکت 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 2 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

به زودی

سیمان خاکستری تیپ 1-525 بجنورد پاکت 50 کیلوگرمی

سیمان خاکستری تیپ 1-525 بجنورد پاکت 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 1 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

به زودی

سیمان خاکستری تیپ 1-425 زنجان پاکت 50 کیلوگرمی

سیمان خاکستری تیپ 1-425 زنجان پاکت 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 1 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

به زودی

سیمان خاکستری تیپ 2 خوزستان  پاکت 50 کیلوگرمی

سیمان خاکستری تیپ 2 خوزستان پاکت 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 2 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

به زودی

سیمان خاکستری تیپ 5 خوزستان  پاکت 50 کیلوگرمی

سیمان خاکستری تیپ 5 خوزستان پاکت 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 5 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

به زودی

سیمان سفید نی ریز پاکت 25 کیلوگرمی

سیمان سفید نی ریز پاکت 25 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 25 کیلوگرم

به زودی

سیمان سفید نی ریز پاکت 20 کیلوگرمی

سیمان سفید نی ریز پاکت 20 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 20 کیلوگرم

به زودی

سیمان سفید نی ریز پاکت 40 کیلوگرمی

سیمان سفید نی ریز پاکت 40 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 40 کیلوگرم

به زودی

سیمان سفید نی ریز پاکت 50 کیلوگرمی

سیمان سفید نی ریز پاکت 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلوگرم

به زودی

سیمان سفید نی ریز پاکت 5 کیلوگرمی

سیمان سفید نی ریز پاکت 5 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 5 کیلوگرم

به زودی

سیمان خاکستری تیپ 2 شاهرود پاکت 50 کیلوگرمی

سیمان خاکستری تیپ 2 شاهرود پاکت 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 2 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

به زودی

سیمان خاکستری تیپ 5 دورود پاکت 50 کیلوگرمی

سیمان خاکستری تیپ 5 دورود پاکت 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 5 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

به زودی

سیمان پرتلند تیپ 2 ارومیه کیسه 50 کیلوگرمی

سیمان پرتلند تیپ 2 ارومیه کیسه 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 2 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

به زودی

سیمان پرتلند تیپ 2 سپاهان کیسه 50 کیلوگرمی

سیمان پرتلند تیپ 2 سپاهان کیسه 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 2 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

به زودی

سیمان پرتلند تیپ 2 کرمانشاه کیسه 50 کیلوگرمی

سیمان پرتلند تیپ 2 کرمانشاه کیسه 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 2 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

به زودی

سیمان پرتلند تیپ 2 فیروزآباد کیسه 50 کیلوگرمی

سیمان پرتلند تیپ 2 فیروزآباد کیسه 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 2 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

به زودی

سیمان پرتلند تیپ 2 خوزستان کیسه 50 کیلوگرمی

سیمان پرتلند تیپ 2 خوزستان کیسه 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 2 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

به زودی

سیمان پرتلند تیپ 2 فارس خوزستان کیسه 50 کیلوگرمی

سیمان پرتلند تیپ 2 فارس خوزستان کیسه 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 2 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

به زودی

سیمان پرتلند تیپ 2 فارس نو کیسه 50 کیلوگرمی

سیمان پرتلند تیپ 2 فارس نو کیسه 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 2 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

به زودی

سیمان پرتلند تیپ 2 سبزوار کیسه 50 کیلوگرمی

سیمان پرتلند تیپ 2 سبزوار کیسه 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 2 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

به زودی

سیمان پرتلند تیپ 2 خوی کیسه 50 کیلوگرمی

سیمان پرتلند تیپ 2 خوی کیسه 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 2 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

به زودی

سیمان پرتلند تیپ 2 شاهرود کیسه 50 کیلوگرمی

سیمان پرتلند تیپ 2 شاهرود کیسه 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 2 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

به زودی

سیمان پرتلند تیپ 2 مشهد کیسه 50 کیلوگرمی

سیمان پرتلند تیپ 2 مشهد کیسه 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 2 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

به زودی

سیمان پرتلند تیپ 2 خزر کیسه 50 کیلوگرمی

سیمان پرتلند تیپ 2 خزر کیسه 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 2 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

به زودی

سیمان پرتلند تیپ 2 اسپندار آرتا اردبیل کیسه 50 کیلوگرمی

سیمان پرتلند تیپ 2 اسپندار آرتا اردبیل کیسه 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 2 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

به زودی

سیمان رنگی بنوید کیسه 20 کیلوگرمی

سیمان رنگی بنوید کیسه 20 کیلوگرمی
بنوید

مشخصات فنی نوع : سیمان رنگی - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 20 کیلویی - مقاومت فشاری : 444 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 133 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 2 درصد - سایر ویژگی ها : زمان گیرش نهایی : 171 دقیقه / سطح مخصوص : 3300 سانتیمتر مربع بر گرم / مقاومت فشاری 3 روزه : 245 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع / مقاومت فشاری 7 روزه : 323 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع / مقاومت فشاری 28 روزه : 444 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع / موارد استفاده : به عنوان ماده سیمانی پایه برای تولید محصولات رنگی همچون فایبرسمنت، جدول، بلوک کف پوش، سنگ مصنوعی، موزائیک، بتن درجا و ...

به زودی

سیمان پرتلند تیپ 2 فیروزکوه کیسه 50 کیلوگرمی

سیمان پرتلند تیپ 2 فیروزکوه کیسه 50 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 2 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 600 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 150 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد - سایر ویژگی ها : گیرش ثانویه : 210 دقیقه / نوع بسته بندی : پاکت چندلایه

به زودی

سیمان تیپ 2 جاجرود پرتلند

سیمان تیپ 2 جاجرود پرتلند

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 2 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

به زودی

سیمان تیپ 2 تهران

سیمان تیپ 2 تهران

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 2 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی - مقاومت فشاری : 315 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 45 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.8 درصد

به زودی

سیمان سفید کیسه 40 کیلویی بنوید

سیمان سفید کیسه 40 کیلویی بنوید

مشخصات فنی نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : خرده - وزن بسته بندی : 40 کیلوگرم - مقاومت فشاری : 320 کیلوگرم/سانتیمترمربع - زمان گیرش اولیه : 135 دقیقه - انبساط اتوکلاو : 0.38 درصد

به زودی

سیمان

سیمان

سیمان ماده ای اتصال دهنده مانند چسب است، که به صورت هیدرولیکی یا غیر هیدرولیکی در صنعت ساختمان به کار برده می شود.سیمان هیدرولیکی در اثر ترکیب شدن با آب به ماده ای محکم تبدیل می شود در صورتی که سیمان غیرهیدرولیکی برای سفت شدن نیازی به آب ندارد.ماده اصلی تشکیل دهنده سیمان، آهک است که از سنگ آهک تهیه شده و در کنار آن مواد دیگری مانند اکسيد آلومينيم، اکسيد سيليسيم، اکسيد آهن، اکسيد منيزيم و... وجود دارند.

کاربرد سیمان

سیمان عمدتا به عنوان یک اتصال دهنده در بتن استفاده می شود که یکی از ضروری ترین مواد اولیه برای انواع ساخت و ساز ، از جمله  مسکن، جاده ها، مدارس، بیمارستان ها، سدها و بنادر و همچنین برای نماسازی سالن های بیرونی، طبقات، راه پله ها و... و ساخت اقلامی مانند جداول و مجسمه ها استفاده میشود.

بتن

بتن امروزه با استفاده از سیمان پرتلند، شن و ماسه و آب ساخته می شود. این ماده دارای قدرت فشاری بالا است، به این معنی که بدون خرد شدن، قدرت تحمل وزن زیادی را دارا می باشد.آب نقش مهمی در تولید بتن دارد. وجود آب از طریق فرایندی به نام هیدراتاسیون باعث سخت شدن بتن می شود و نسبت آب به سیمان مهمترین عامل در تولید کامل بتن است. آب بیش از حد، باعث کاهش قدرت بتن می شود.