۰
سیم  افشان نمره 10 هادی کاشان

سیم افشان نمره 10 هادی کاشان

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : پی وی سی - جنس روکش : پلاستیک - ولتاژ اسمی : 300/500v - کشور سازنده : ایران

۱۵,۸۶۰ تومان

سیم  افشان نمره 6 هادی کاشان

سیم افشان نمره 6 هادی کاشان

مشخصات فنی جنس هادی : مس - جنس عایق : پی وی سی - جنس روکش : پلاستیک - ولتاژ اسمی : 300/500v - کشور سازنده : ایران

۹,۰۰۷ تومان

سیم  افشان نمره 4 هادی کاشان

سیم افشان نمره 4 هادی کاشان

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : پی وی سی - جنس روکش : پلاستیک - ولتاژ اسمی : 300/500v - کشور سازنده : ایران

۶,۲۹۶ تومان

سیم  افشان نمره 2.5 هادی کاشان

سیم افشان نمره 2.5 هادی کاشان

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : پی وی سی - جنس روکش : پلاستیک - ولتاژ اسمی : 300/500v - کشور سازنده : ایران

۳,۹۱۵ تومان

سیم  افشان نمره 1.5 هادی کاشان

سیم افشان نمره 1.5 هادی کاشان

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : پی وی سی - جنس روکش : پلاستیک - ولتاژ اسمی : 300/500v - کشور سازنده : ایران

۲,۳۸۲ تومان

کابل افشان6*5 هادی کاشان

کابل افشان6*5 هادی کاشان

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : پی وی سی - جنس روکش : پلاستیک - ولتاژ اسمی : 300/500v - کشور سازنده : ایران

۵۲,۵۱۴ تومان

کابل افشان6*5 هادی کاشان

کابل افشان6*5 هادی کاشان

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : پی وی سی - جنس روکش : پلاستیک - ولتاژ اسمی : 300/500v - کشور سازنده : ایران

۵۲,۵۱۴ تومان

کابل افشان6*4 هادی کاشان

کابل افشان6*4 هادی کاشان

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : پی وی سی - جنس روکش : پلاستیک - ولتاژ اسمی : 300/500v - کشور سازنده : ایران

۴۳,۷۰۹ تومان

کابل افشان6*3 هادی کاشان

کابل افشان6*3 هادی کاشان

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : پی وی سی - جنس روکش : پلاستیک - ولتاژ اسمی : 300/500v - کشور سازنده : ایران

۳۳,۶۳۱ تومان

کابل افشان6*2 هادی کاشان

کابل افشان6*2 هادی کاشان

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : پی وی سی - جنس روکش : پلاستیک - ولتاژ اسمی : 300/500v - کشور سازنده : ایران

۲۴,۰۸۲ تومان

کابل افشان 50*1 هادی کاشان

کابل افشان 50*1 هادی کاشان

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : پی وی سی - جنس روکش : پلاستیک - ولتاژ اسمی : 300/500v - کشور سازنده : ایران

۷۹,۵۶۸ تومان

کابل افشان 4*5 هادی کاشان

کابل افشان 4*5 هادی کاشان

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : پی وی سی - جنس روکش : پلاستیک - ولتاژ اسمی : 300/500v - کشور سازنده : ایران

۳۷,۴۵۰ تومان

کابل افشان 4*4 هادی کاشان

کابل افشان 4*4 هادی کاشان

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : پی وی سی - جنس روکش : پلاستیک - ولتاژ اسمی : 300/500v - کشور سازنده : ایران

۳۰,۳۴۲ تومان

کابل افشان 4*3 هادی کاشان

کابل افشان 4*3 هادی کاشان

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : پی وی سی - جنس روکش : پلاستیک - ولتاژ اسمی : 300/500v - کشور سازنده : ایران

۲۳,۵۵۲ تومان

کابل افشان 4*2 هادی کاشان

کابل افشان 4*2 هادی کاشان

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : پی وی سی - جنس روکش : پلاستیک - ولتاژ اسمی : 300/500v - کشور سازنده : ایران

۱۷,۳۹۹ تومان

کابل افشان 16+25*3 هادی کاشان

کابل افشان 16+25*3 هادی کاشان

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : پی وی سی - جنس روکش : پلاستیک - ولتاژ اسمی : 300/500v - کشور سازنده : ایران

۱۶۱,۷۸۷ تومان

کابل افشان 2.5*1 هادی کاشان

کابل افشان 2.5*1 هادی کاشان

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : پی وی سی - جنس روکش : پلاستیک - ولتاژ اسمی : 300/500v - کشور سازنده : ایران

۳۶,۸۱۳ تومان

کابل افشان 2.5*7 هادی کاشان

کابل افشان 2.5*7 هادی کاشان

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : پی وی سی - جنس روکش : پلاستیک - ولتاژ اسمی : 300/500v - کشور سازنده : ایران

۳۹,۷۸۴ تومان

	کابل افشان 2.5*6 هادی کاشان

کابل افشان 2.5*6 هادی کاشان

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : پی وی سی - جنس روکش : پلاستیک - ولتاژ اسمی : 300/500v - کشور سازنده : ایران

۲۹,۷۰۵ تومان

کابل افشان 2.5*5 هادی کاشان

کابل افشان 2.5*5 هادی کاشان

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : پی وی سی - جنس روکش : پلاستیک - ولتاژ اسمی : 300/500v - کشور سازنده : ایران

۲۴,۷۱۹ تومان

کابل افشان 2.5*4 هادی کاشان

کابل افشان 2.5*4 هادی کاشان

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : پی وی سی - جنس روکش : پلاستیک - ولتاژ اسمی : 300/500v - کشور سازنده : ایران

۱۹,۷۳۳ تومان

کابل افشان 1.5*2 سفید هادی کاشان

کابل افشان 1.5*2 سفید هادی کاشان

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : پی وی سی - جنس روکش : پلاستیک - ولتاژ اسمی : 300/500v - کشور سازنده : ایران

۷,۶۳۸ تومان

کابل افشان 1.5*2 هادی کاشان

کابل افشان 1.5*2 هادی کاشان

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : پی وی سی - جنس روکش : پلاستیک - ولتاژ اسمی : 300/500v - کشور سازنده : ایران

۷,۱۶۱ تومان

کابل افشان 1.5*10 هادی کاشان

کابل افشان 1.5*10 هادی کاشان

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : پی وی سی - جنس روکش : پلاستیک - ولتاژ اسمی : 300/500v - کشور سازنده : ایران

۳۱,۴۰۳ تومان