۰
سیم برق افشان شماره 185 دماوند

سیم برق افشان شماره 185 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : آمیزه pvc نوع c - جنس روکش : عایق pvc

ناموجود

سیم برق افشان شماره 150 دماوند

سیم برق افشان شماره 150 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : آمیزه pvc نوع c - جنس روکش : عایق pvc

ناموجود

سیم برق افشان شماره 120 دماوند

سیم برق افشان شماره 120 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : آمیزه pvc نوع c - جنس روکش : عایق pvc

ناموجود

سیم برق افشان شماره 50 دماوند

سیم برق افشان شماره 50 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : آمیزه pvc نوع c - جنس روکش : عایق pvc

ناموجود

سیم برق افشان شماره 35 دماوند

سیم برق افشان شماره 35 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : آمیزه pvc نوع c - جنس روکش : عایق pvc

ناموجود

سیم برق افشان شماره 25 دماوند

سیم برق افشان شماره 25 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : آمیزه pvc نوع c - جنس روکش : عایق pvc

ناموجود

سیم برق افشان شماره 16 دماوند

سیم برق افشان شماره 16 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : آمیزه pvc نوع c - جنس روکش : عایق pvc

ناموجود

سیم برق افشان شماره 10 دماوند

سیم برق افشان شماره 10 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : آمیزه pvc نوع c - جنس روکش : عایق pvc

ناموجود

سیم برق افشان شماره 6 دماوند

سیم برق افشان شماره 6 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : آمیزه pvc نوع c - جنس روکش : عایق pvc

ناموجود

سیم برق افشان شماره 4 دماوند

سیم برق افشان شماره 4 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : آمیزه pvc نوع c - جنس روکش : عایق pvc

ناموجود

سیم برق افشان شماره 2.5 دماوند

سیم برق افشان شماره 2.5 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : آمیزه pvc نوع c - جنس روکش : عایق pvc

ناموجود

سیم برق افشان شماره 1.5 دماوند

سیم برق افشان شماره 1.5 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : آمیزه pvc نوع c - جنس روکش : عایق pvc

ناموجود

سیم برق افشان شماره 1 دماوند

سیم برق افشان شماره 1 دماوند
کابل دماوند

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : آمیزه pvc نوع c

ناموجود