۰
مقایسه
کابل شیلدار خیام الکتریک شماره 1.5*5

کابل شیلدار خیام الکتریک شماره 1.5*5
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : شیلدار - سطح مقطع هادی : 1.5*5میلیمتر

۱۱,۵۹۰ تومان

مقایسه
کابل شیلدار خیام الکتریک شماره 2.5*4

کابل شیلدار خیام الکتریک شماره 2.5*4
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : شیلدار - سطح مقطع هادی : 2.5*4میلیمتر

۱۲,۹۴۲ تومان

مقایسه
کابل شیلدار خیام الکتریک شماره 1.5*4

کابل شیلدار خیام الکتریک شماره 1.5*4
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : شیلدار - سطح مقطع هادی : 1.5*4میلیمتر

۸,۷۷۸ تومان

مقایسه
کابل شیلدار خیام الکتریک شماره 1*4

کابل شیلدار خیام الکتریک شماره 1*4
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : شیلدار - سطح مقطع هادی : 1*4میلیمتر

۶,۷۸۷ تومان

مقایسه
کابل شیلدار خیام الکتریک شماره 2.5*3

کابل شیلدار خیام الکتریک شماره 2.5*3
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : شیلدار - سطح مقطع هادی : 2.5*3میلیمتر

۱۰,۶۵۰ تومان

مقایسه
کابل شیلدار خیام الکتریک شماره 1.5*3

کابل شیلدار خیام الکتریک شماره 1.5*3
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : شیلدار - سطح مقطع هادی : 1.5*3میلیمتر

۷,۳۹۲ تومان

مقایسه
کابل شیلدار خیام الکتریک شماره 1*3

کابل شیلدار خیام الکتریک شماره 1*3
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : شیلدار - سطح مقطع هادی : 1*3میلیمتر

۵,۷۲۹ تومان

مقایسه
کابل شیلدار خیام الکتریک شماره 2.5*2

کابل شیلدار خیام الکتریک شماره 2.5*2
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : شیلدار - سطح مقطع هادی : 2.5*2میلیمتر

۷,۷۹۲ تومان

مقایسه
کابل شیلدار خیام الکتریک شماره 1.5*2

کابل شیلدار خیام الکتریک شماره 1.5*2
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : شیلدار - سطح مقطع هادی : 1.5*2میلیمتر

۵,۷۷۲ تومان

مقایسه
کابل شیلدار خیام الکتریک شماره 1*2

کابل شیلدار خیام الکتریک شماره 1*2
خیام الکتریک

۴,۸۴۵ تومان

مقایسه
کابل مفتول خیام الکتریک شماره10*5

کابل مفتول خیام الکتریک شماره10*5
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : مفتول - سطح مقطع هادی : 10*5میلیمتر - وزن : 220 کیلوگرم

۵۲,۱۴۱ تومان

مقایسه
کابل مفتول خیام الکتریک شماره6*5

کابل مفتول خیام الکتریک شماره6*5
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : مفتول - سطح مقطع هادی : 6*5میلیمتر - وزن : 220 کیلوگرم

۳۱,۲۳۴ تومان

مقایسه
کابل مفتول خیام الکتریک شماره35*4

کابل مفتول خیام الکتریک شماره35*4
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : مفتول - سطح مقطع هادی : 35*4میلیمتر - وزن : 220 کیلوگرم

۱۴۱,۵۵۰ تومان

مقایسه
کابل مفتول خیام الکتریک شماره25*4

کابل مفتول خیام الکتریک شماره25*4
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : مفتول - سطح مقطع هادی : 25*4میلیمتر - وزن : 220 کیلوگرم

۱۰۲,۶۰۰ تومان

مقایسه
کابل مفتول خیام الکتریک شماره16*4

کابل مفتول خیام الکتریک شماره16*4
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : مفتول - سطح مقطع هادی : 16*4میلیمتر - وزن : 220 کیلوگرم

۶۵,۲۸۶ تومان

مقایسه
کابل مفتول خیام الکتریک شماره10*4

کابل مفتول خیام الکتریک شماره10*4
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : مفتول - سطح مقطع هادی : 10*4میلیمتر - وزن : 220 کیلوگرم

۴۰,۹۶۳ تومان

مقایسه
کابل مفتول خیام الکتریک شماره6*4

کابل مفتول خیام الکتریک شماره6*4
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : مفتول - سطح مقطع هادی : 6*4میلیمتر - وزن : 220 کیلوگرم

۲۵,۱۱۰ تومان

مقایسه
کابل مفتول خیام الکتریک شماره4*4

کابل مفتول خیام الکتریک شماره4*4
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : مفتول - سطح مقطع هادی : 4*4میلیمتر - وزن : 220 کیلوگرم

۱۷,۱۶۶ تومان

مقایسه
کابل مفتول خیام الکتریک شماره 2.5*4

کابل مفتول خیام الکتریک شماره 2.5*4
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : مفتول - سطح مقطع هادی : 2.5*4میلیمتر - وزن : 220 کیلوگرم

۱۱,۴۷۵ تومان

مقایسه
کابل مفتول خیام الکتریک شماره 1.5*4

کابل مفتول خیام الکتریک شماره 1.5*4
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : مفتول - سطح مقطع هادی : 1.5*4میلیمتر - وزن : 220 کیلوگرم

۷,۳۸۵ تومان

مقایسه
کابل مفتول خیام الکتریک شماره 16*3

کابل مفتول خیام الکتریک شماره 16*3
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : مفتول - سطح مقطع هادی : 16*3میلیمتر - وزن : 220 کیلوگرم

۵۰,۱۴۰ تومان

مقایسه
کابل مفتول خیام الکتریک شماره 10*3

کابل مفتول خیام الکتریک شماره 10*3
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : مفتول - سطح مقطع هادی : 10*3میلیمتر - وزن : 220 کیلوگرم

۳۱,۷۲۹ تومان

مقایسه
کابل مفتول خیام الکتریک شماره 6*3

کابل مفتول خیام الکتریک شماره 6*3
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : مفتول - سطح مقطع هادی : 6*3میلیمتر - وزن : 220 کیلوگرم

۱۹,۲۲۸ تومان

مقایسه
کابل مفتول خیام الکتریک شماره 4*3

کابل مفتول خیام الکتریک شماره 4*3
خیام الکتریک

مشخصات فنی نوع : مفتول - سطح مقطع هادی : 4*3میلیمتر - وزن : 220 کیلوگرم

۱۳,۱۷۹ تومان