۰

شاسی

شاسی اعلام حریق یكی از اجزاء مهم در سیستم اعلام حریق می باشد كه با نام هایی همانند پوش باتون یا شستی اعلام حریق خوانده می شود. توسط شاسی اعلام حریق می توان وقوع حریق را توسط افراد حاضر در محل كه به وجود حریق پی می برند، به صورت دستی با شكستن شیشه شاسی و یا فشردن طلق آن و ارسال سیگنال هشدار به مركز اعلام حریق ارسال كنیم.