۰

شستی ها

شستی ها وظيفه فرمان دهي آسانسور جهت حركت كابين را با توجه به انتخاب موقعيت طبقه مورد نظر عهده دار است كه در داخل كابين و همچنين در طبقات (كنار در طبقات) مورد استفاده قرار مي گيرد. براي هر آسانسور به ازاي هر طبقه بايد يك شاسي وجود داشته باشد. (به جز آسانسورهاي خاص) شاسي طبقه داراي يك شستي فشاري جهت اخطار، نمراتور و دو فِلِش نما جهت تشخيص حركت كابين به سمت بالا و پايين است.به مجموعه كليدهايي كه جهت كنترل حركت كابين، بررسي وضعيت كلي آسانسور (نشان دهنده هاي جهت و نمراتور)، زنگ و استپ اضطراري و … بر روي پنل خاص درون كابين آسانسور قرار دارد، شاسی درون كابين می گويند.