۰

ضربه گیر

ضربه گیر برای ایجاد جان پناه درون چاه آسانسور در شرایط اضطراری است، یعنی اگر به هر علتی کابین آسانسور با سرعت در حال سقوط به انتهای چاه باشد و سیستم های ایمنی دیگر نیز قادر به عملکرد درست نباشند یا از کار افتاده باشند، کابین به ضربه گیرها برخورد کرده که باعث می شود تا اندازه ای از شدت ضربه کاسته شود و اگر احیانا افراد متخصص در انتهای چاه مشغول تعمیرات باشند، صدمه ای نخواهند دید. محل نصب ضربه گیرها در کف چاهک و در پایین ترین نقطه مسیر حرکت کابین و وزنه تعادل است. برای اتصال ضربه گیر یا بافر به کابین یا وزنه تعادل باید یک پایه یا فونداسیونی به ارتفاع نیم متر در چاهک قرار بگیرد تا این ضربه گیر ها روی آن قرار بگیرد. ارتفاع سکوی محل نصب ضربه گیرها باید حداقل نیم متر باشد تا جان پناه مورد نیاز در انتهای چاهک تامین شود.