۰
سبد پیک نیک طرحدار رز گلد مدل رز کد 2060 کرم

سبد پیک نیک طرحدار رز گلد مدل رز کد 2060 کرم
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : کرم - ابعاد : 25.5*33.5*44 - جنس : پلاستیک

۵ %
۲۲۲,۰۰۰ تومان

۲۱۰,۹۰۰ تومان

صندلی کودک هانی رز گلد کد 360 قرمز

صندلی کودک هانی رز گلد کد 360 قرمز
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : قرمز - ابعاد : 38 × 36 × 64 - جنس : پلاستیک

۵ %
۱۳۰,۰۰۰ تومان

۱۲۳,۵۰۰ تومان

سینی دورنگ بزرگ لیزنی رز گلد کد 2372 سفید

سینی دورنگ بزرگ لیزنی رز گلد کد 2372 سفید
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : سفید - ابعاد : 46 × 36 × 3 - جنس : پلاستیک

۵ %
۹۹,۰۰۰ تومان

۹۴,۰۵۰ تومان

سینی دو رنگ بزرگ لیزنی رز گلد کد 2372 گلبهی

سینی دو رنگ بزرگ لیزنی رز گلد کد 2372 گلبهی
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : گلبهی - ابعاد : 46 × 36 × 3 - جنس : پلاستیک

۵ %
۹۹,۰۰۰ تومان

۹۴,۰۵۰ تومان

سینی دو رنگ دسته دار رز گلد کد 2375 سفید

سینی دو رنگ دسته دار رز گلد کد 2375 سفید
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : سفید - ابعاد : 42 × 29 × 4 - جنس : پلاستیک

۵ %
۷۸,۰۰۰ تومان

۷۴,۱۰۰ تومان

سینی دو رنگ دسته دار رز گلد کد 2375 گلبهی

سینی دو رنگ دسته دار رز گلد کد 2375 گلبهی
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : گلبهی - ابعاد : 42 × 29 × 4 - جنس : پلاستیک

۵ %
۷۸,۰۰۰ تومان

۷۴,۱۰۰ تومان

سینی دسته دار طرح موج لیزنی رز گلد کد 2370 گلبهی

سینی دسته دار طرح موج لیزنی رز گلد کد 2370 گلبهی
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : گلبهی - ابعاد : 40 × 28 × 5 - جنس : پلاستیک

۵ %
۸۸,۵۰۰ تومان

۸۴,۰۷۵ تومان

سینی دسته دار طرح موج لیزنی رز گلد کد 2370 سفید

سینی دسته دار طرح موج لیزنی رز گلد کد 2370 سفید
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : سفید - ابعاد : 40 × 28 × 5 - جنس : پلاستیک

۵ %
۸۸,۵۰۰ تومان

۸۴,۰۷۵ تومان

چهارپایه گلسا 2 رز گلد کد 285 سبز

چهارپایه گلسا 2 رز گلد کد 285 سبز
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : سبز - ابعاد : 26 × 22 × 21 - جنس : پلاستیک

۵ %
۵۴,۵۰۰ تومان

۵۱,۷۷۵ تومان

چهارپایه گلسا 2 رز گلد کد 285 گلبهی

چهارپایه گلسا 2 رز گلد کد 285 گلبهی
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : گلبهی - ابعاد : 26 × 22 × 21 - جنس : پلاستیک

۵ %
۵۴,۵۰۰ تومان

۵۱,۷۷۵ تومان

چهارپایه گلسا 2 رز گلد کد 285 کرم

چهارپایه گلسا 2 رز گلد کد 285 کرم
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : کرم - ابعاد : 26 × 22 × 21 - جنس : پلاستیک

۵ %
۵۴,۵۰۰ تومان

۵۱,۷۷۵ تومان

چهارپایه مشبک رز گلد کد 240 سبز

چهارپایه مشبک رز گلد کد 240 سبز
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : سبز - ابعاد : 47 × 38 × 93 - جنس : پلاستیک

۵ %
۱۳۸,۰۰۰ تومان

۱۳۱,۱۰۰ تومان

چهارپایه مشبک رز گلد کد 250 سبز

چهارپایه مشبک رز گلد کد 250 سبز
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : سبز - ابعاد : 41 × 36 × 48 - جنس : پلاستیک

۵ %
۱۰۰,۰۰۰ تومان

۹۵,۰۰۰ تومان

چهارپایه مشبک رز گلد کد 250 بنفش

چهارپایه مشبک رز گلد کد 250 بنفش
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : بنفش - ابعاد : 41 × 36 × 48 - جنس : پلاستیک

۵ %
۱۰۰,۰۰۰ تومان

۹۵,۰۰۰ تومان

چهارپایه مشبک رز گلد کد 250 گلبهی

چهارپایه مشبک رز گلد کد 250 گلبهی
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : گلبهی - ابعاد : 41 × 36 × 48 - جنس : پلاستیک

۵ %
۱۰۰,۰۰۰ تومان

۹۵,۰۰۰ تومان

چهارپایه مشبک رز گلد کد 250 کرم

چهارپایه مشبک رز گلد کد 250 کرم
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : کرم - ابعاد : 41 × 36 × 48 - جنس : پلاستیک

۵ %
۱۰۰,۰۰۰ تومان

۹۵,۰۰۰ تومان

چهارپایه گلسا 3 رز گلد کد 290 بنفش

چهارپایه گلسا 3 رز گلد کد 290 بنفش
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : بنفش - ابعاد : 45 × 37 × 40 - جنس : پلاستیک

۵ %
۷۸,۰۰۰ تومان

۷۴,۱۰۰ تومان

چهارپایه گلسا 3 رز گلد کد 290 کرم

چهارپایه گلسا 3 رز گلد کد 290 کرم
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : کرم - ابعاد : 45 × 37 × 40 - جنس : پلاستیک

۵ %
۷۸,۰۰۰ تومان

۷۴,۱۰۰ تومان

چهارپایه گلسا 3 رز گلد کد 290 سبز

چهارپایه گلسا 3 رز گلد کد 290 سبز
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : سبز - ابعاد : 45 × 37 × 40 - جنس : پلاستیک

۵ %
۷۸,۰۰۰ تومان

۷۴,۱۰۰ تومان

چهارپایه گلسا 3 رز گلد کد 290 گلبهی

چهارپایه گلسا 3 رز گلد کد 290 گلبهی
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : گلبهی - ابعاد : 45 × 37 × 40 - جنس : پلاستیک

۵ %
۷۸,۰۰۰ تومان

۷۴,۱۰۰ تومان

ست شستشوي باران رز گلد کد 8080 سبز

ست شستشوي باران رز گلد کد 8080 سبز
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : سبز - ابعاد : 47 × 38 × 55 - جنس : پلاستیک

۵ %
۷۴۰,۰۰۰ تومان

۷۰۳,۰۰۰ تومان

ست شستشوي باران رز گلد کد 8080 بنفش

ست شستشوي باران رز گلد کد 8080 بنفش
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : بنفش - ابعاد : 47 × 38 × 55 - جنس : پلاستیک

۵ %
۷۴۰,۰۰۰ تومان

۷۰۳,۰۰۰ تومان

ست شستشوي باران رز گلد کد 8080 سفید

ست شستشوي باران رز گلد کد 8080 سفید
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : سفید - ابعاد : 47 × 38 × 55 - جنس : پلاستیک

۵ %
۷۴۰,۰۰۰ تومان

۷۰۳,۰۰۰ تومان

ست شستشوي باران رز گلد کد 8080 کرم

ست شستشوي باران رز گلد کد 8080 کرم
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : کرم - ابعاد : 47 × 38 × 55 - جنس : پلاستیک

۵ %
۷۴۰,۰۰۰ تومان

۷۰۳,۰۰۰ تومان

ست شستشوي باران رز گلد کد 8080 گلبهی

ست شستشوي باران رز گلد کد 8080 گلبهی
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : گلبهی - ابعاد : 47 × 38 × 55 - جنس : پلاستیک

۵ %
۷۴۰,۰۰۰ تومان

۷۰۳,۰۰۰ تومان

فرچه بهداشتی چهار گوش باران رز گلد کد 1282 گلبهی

فرچه بهداشتی چهار گوش باران رز گلد کد 1282 گلبهی
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : گلبهی - ابعاد : 47*14*15 - جنس : پلاستیک

۵ %
۵۲,۲۰۰ تومان

۴۹,۵۹۰ تومان

فرچه بهداشتی چهار گوش باران رز گلد کد 1282 کرم

فرچه بهداشتی چهار گوش باران رز گلد کد 1282 کرم
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : کرم - ابعاد : 47*14*15 - جنس : پلاستیک

۵ %
۵۲,۲۰۰ تومان

۴۹,۵۹۰ تومان

فرچه بهداشتی چهار گوش باران رز گلد کد 1282 سفید

فرچه بهداشتی چهار گوش باران رز گلد کد 1282 سفید
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : سفید - ابعاد : 47*14*15 - جنس : پلاستیک

۵ %
۵۲,۲۰۰ تومان

۴۹,۵۹۰ تومان

فرچه بهداشتی چهار گوش باران رز گلد کد 1282 آبی

فرچه بهداشتی چهار گوش باران رز گلد کد 1282 آبی
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : آبی - ابعاد : 47*14*15 - جنس : پلاستیک

۵ %
۵۲,۲۰۰ تومان

۴۹,۵۹۰ تومان

سطل پدالی 5 لیتری باران رز گلد کد 1280 سفید

سطل پدالی 5 لیتری باران رز گلد کد 1280 سفید
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : سفید - ابعاد : 24*21*24 - جنس : پلاستیک

۵ %
۱۰۹,۵۰۰ تومان

۱۰۴,۰۲۵ تومان

سطل پدالی 5 لیتری باران رز گلد کد 1280 کرم

سطل پدالی 5 لیتری باران رز گلد کد 1280 کرم
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : کرم - ابعاد : 24*21*24 - جنس : پلاستیک

۵ %
۱۰۹,۵۰۰ تومان

۱۰۴,۰۲۵ تومان

سطل پدالی 5 لیتری باران رز گلد کد 1280 سبز

سطل پدالی 5 لیتری باران رز گلد کد 1280 سبز
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : سبز - ابعاد : 24*21*24 - جنس : پلاستیک

۵ %
۱۰۹,۵۰۰ تومان

۱۰۴,۰۲۵ تومان

سطل پدالی 5 لیتری باران رز گلد کد 1280 یاسی

سطل پدالی 5 لیتری باران رز گلد کد 1280 یاسی
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : یاسی - ابعاد : 24*21*24 - جنس : پلاستیک

۵ %
۱۰۹,۵۰۰ تومان

۱۰۴,۰۲۵ تومان

میز ایتالیایی 90 در 90 حصیري رز گلد کد 910 مشکی

میز ایتالیایی 90 در 90 حصیري رز گلد کد 910 مشکی
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : مشکی - ابعاد : 80 × 80 × 72 - جنس : پلاستیک

۵ %
۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان

۱,۳۹۶,۵۰۰ تومان

سینی تخت گرد طرحدار رز گلد کد 2359 سفید

سینی تخت گرد طرحدار رز گلد کد 2359 سفید
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : سفید - جنس : پلاستیک

۵ %
۴۰,۰۰۰ تومان

۳۸,۰۰۰ تومان

سینی رولت خوری طرحدار رز گلد کد 2310 آبی

سینی رولت خوری طرحدار رز گلد کد 2310 آبی
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : آبی - جنس : پلاستیک

۵ %
۲۴,۰۰۰ تومان

۲۲,۸۰۰ تومان

سینی تخت فست فود طرحدار رز گلد  کد 2325 آبی

سینی تخت فست فود طرحدار رز گلد کد 2325 آبی
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : آبی - جنس : پلاستیک

۵ %
۶۰,۰۰۰ تومان

۵۷,۰۰۰ تومان

سینی تخت 2 طرحدار رز گلد کد 2315 سبز

سینی تخت 2 طرحدار رز گلد کد 2315 سبز
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : سبز - جنس : پلاستیک

۵ %
۳۰,۰۰۰ تومان

۲۸,۵۰۰ تومان

قوطی پاپیون 4 رز گلد طرحدار کد 4135

قوطی پاپیون 4 رز گلد طرحدار کد 4135
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : نارنجی - ابعاد : 15 × 16 × 20 - جنس : پلاستیک

۵ %
۳۷,۰۰۰ تومان

۳۵,۱۵۰ تومان

قوطی پاپیون 4 رز گلد طرحدار کد 4135

قوطی پاپیون 4 رز گلد طرحدار کد 4135
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : بنفش - ابعاد : 15 × 16 × 20 - جنس : پلاستیک

۵ %
۳۷,۰۰۰ تومان

۳۵,۱۵۰ تومان

قوطی پاپیون 4 رز گلد طرحدار کد 4135

قوطی پاپیون 4 رز گلد طرحدار کد 4135
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : سبز - ابعاد : 15 × 16 × 20 - جنس : پلاستیک

۵ %
۳۷,۰۰۰ تومان

۳۵,۱۵۰ تومان

قوطی پاپیون 4 رز گلد طرحدار کد 4135

قوطی پاپیون 4 رز گلد طرحدار کد 4135
رزگلد

ویژگیهای فنی رنگ : کرم - ابعاد : 4 × 38 × 91 - جنس : پلاستیک

۵ %
۳۷,۰۰۰ تومان

۳۵,۱۵۰ تومان

قوطی پاپیون 3 رز گلد طرحدار کد 4132

قوطی پاپیون 3 رز گلد طرحدار کد 4132
رزگلد

ویژگیهای فنی ابعاد : 4 × 38 × 91 - جنس : پلاستیک

۵ %
۳۳,۰۰۰ تومان

۳۱,۳۵۰ تومان

قوطی پاپیون 3 رز گلد طرحدار کد 4132

قوطی پاپیون 3 رز گلد طرحدار کد 4132
رزگلد

ویژگیهای فنی ابعاد : 4 × 38 × 91 - جنس : پلاستیک

۵ %
۳۳,۰۰۰ تومان

۳۱,۳۵۰ تومان