۰

فلکه هرزگرد

هنگامی که فاصله مابین کابین و کادر وزنه و یا سیم بکسل های متصل به آنها بیشتر از طول فلکه ی کشش موتور باشد و این فلکه نتواند زاویه مناسبی برای سیم بکسل ها ایجاد کند از فلکه هرزگرد برای به وجود آوردن اصطکاک میان کابل و فلکه ها و همچنین ایجاد تناسب زاویه سیم بکسل ها استفاده می شود. به طور معمول از چدن برای فلکه هرزگرد استفاده می شود زیرا دارای قابلیت ریخته گری خوب، استحکام فشاری بالا، خواص لغزشی خوب، قابلیت حرکت یا ایست اضطراری دورانی و نیز مقاومت به خوردگی بالا می باشد. محل نصب فلکه هرزگرد بسیار مهم است و باید بگونه ای انتخاب شود که نیروی کششی مفید توسط فلکه گیربکس ایجاد شود. این محل به زاویه آلفا بستگی دارد. حداقل میزان زاویه پیچش بدور گیربکس، صد و پنجاه درجه است و باید فلکه هرزگرد هم راستا و هم جهت آن قرار گیرد.