۰

لقمه

در عملیات نصب آسانسور، جهت فیکس کردن ریل های آسانسور به سازه فلزی چاه آسانسور از بربکت ها و لقمه ها استفاده می شود. برای ریل های کابین از براکت ( اوتیسی_کابین) و برای ریل های وزنه از براکت نبشی استفاده می شود. بنابر این برای هر سایز ریل از براکت مخصوص آن استفاده می شود. هر براکت توسط دو لقمه ریل را نگه می دارد. لقمه ها گیره هایی هستند که ریل های راهنما را به براکت ها متصل می کنند.