۰
کابل افشان مسکات سایز 4*2

کابل افشان مسکات سایز 4*2
مسکات

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : pvc - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : موارد مصرف : برای ارتباط وسایل الکتریکی قابل حمل در محل هایی که فشار مکانیکی کمی وجود دارد / استاندارد : ISIRI(607) - IEC 227

۲۱,۵۰۰ تومان

کابل افشان مسکات سایز 2/5*2

کابل افشان مسکات سایز 2/5*2
مسکات

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : pvc - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : موارد مصرف : برای ارتباط وسایل الکتریکی قابل حمل در محل هایی که فشار مکانیکی کمی وجود دارد / استاندارد : ISIRI(607) - IEC 227

۱۴,۲۰۰ تومان

کابل افشان مسکات سایز 1/5*2

کابل افشان مسکات سایز 1/5*2
مسکات

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : pvc - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : موارد مصرف : برای ارتباط وسایل الکتریکی قابل حمل در محل هایی که فشار مکانیکی کمی وجود دارد / استاندارد : ISIRI(607) - IEC 227

۸,۹۸۰ تومان

کابل افشان مسکات سایز 1*2

کابل افشان مسکات سایز 1*2
مسکات

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : pvc - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : موارد مصرف : برای ارتباط وسایل الکتریکی قابل حمل در محل هایی که فشار مکانیکی کمی وجود دارد / استاندارد : ISIRI(607) - IEC 227

۶,۵۰۰ تومان

کابل افشان مسکات سایز 0/75*2

کابل افشان مسکات سایز 0/75*2
مسکات

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : pvc - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : موارد مصرف : برای ارتباط وسایل الکتریکی قابل حمل در محل هایی که فشار مکانیکی کمی وجود دارد / استاندارد : ISIRI(607) - IEC 227

۵,۴۰۰ تومان

سیم افشان ارت مسکات سایز 10*1

سیم افشان ارت مسکات سایز 10*1
مسکات

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : pvc - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : موارد مصرف : برای ارتباط وسایل الکتریکی قابل حمل در محل هایی که فشار مکانیکی کمی وجود دارد / استاندارد : ISIRI(607) - IEC 227

۲۳,۳۳۰ تومان

سیم افشان ارت مسکات سایز 6*1

سیم افشان ارت مسکات سایز 6*1
مسکات

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : pvc - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : موارد مصرف : برای ارتباط وسایل الکتریکی قابل حمل در محل هایی که فشار مکانیکی کمی وجود دارد / استاندارد : ISIRI(607) - IEC 227

۱۳,۶۰۰ تومان

سیم افشان ارت مسکات سایز 4*1

سیم افشان ارت مسکات سایز 4*1
مسکات

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : pvc - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : موارد مصرف : برای ارتباط وسایل الکتریکی قابل حمل در محل هایی که فشار مکانیکی کمی وجود دارد / استاندارد : ISIRI(607) - IEC 227

۹,۳۱۰ تومان

سیم افشان ارت مسکات سایز 2/5*1

سیم افشان ارت مسکات سایز 2/5*1
مسکات

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : pvc - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : موارد مصرف : برای ارتباط وسایل الکتریکی قابل حمل در محل هایی که فشار مکانیکی کمی وجود دارد / استاندارد : ISIRI(607) - IEC 227

۵,۸۰۰ تومان

سیم افشان ارت مسکات سایز 1/5*1

سیم افشان ارت مسکات سایز 1/5*1
مسکات

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : pvc - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : موارد مصرف : برای ارتباط وسایل الکتریکی قابل حمل در محل هایی که فشار مکانیکی کمی وجود دارد / استاندارد : ISIRI(607) - IEC 227

۳,۵۵۰ تومان

سیم افشان مسکات سایز 120*1

سیم افشان مسکات سایز 120*1
مسکات

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : pvc - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : موارد مصرف : برای ارتباط وسایل الکتریکی قابل حمل در محل هایی که فشار مکانیکی کمی وجود دارد / استاندارد : ISIRI(607) - IEC 227

۲۸۲,۶۴۰ تومان

سیم افشان مسکات سایز 95*1

سیم افشان مسکات سایز 95*1
مسکات

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : pvc - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : موارد مصرف : برای ارتباط وسایل الکتریکی قابل حمل در محل هایی که فشار مکانیکی کمی وجود دارد / استاندارد : ISIRI(607) - IEC 227

۲۱۹,۱۹۰ تومان

سیم افشان مسکات سایز 70*1

سیم افشان مسکات سایز 70*1
مسکات

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : pvc - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : موارد مصرف : برای ارتباط وسایل الکتریکی قابل حمل در محل هایی که فشار مکانیکی کمی وجود دارد / استاندارد : ISIRI(607) - IEC 227

۱۶۰,۳۵۰ تومان

سیم افشان مسکات سایز 50*1

سیم افشان مسکات سایز 50*1
مسکات

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : pvc - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : موارد مصرف : برای ارتباط وسایل الکتریکی قابل حمل در محل هایی که فشار مکانیکی کمی وجود دارد / استاندارد : ISIRI(607) - IEC 227

۱۲۰,۵۵۰ تومان

سیم افشان مسکات سایز 35*1

سیم افشان مسکات سایز 35*1
مسکات

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : pvc - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : موارد مصرف : برای ارتباط وسایل الکتریکی قابل حمل در محل هایی که فشار مکانیکی کمی وجود دارد / استاندارد : ISIRI(607) - IEC 227

۸۰,۶۰۰ تومان

سیم افشان مسکات سایز 25*1

سیم افشان مسکات سایز 25*1
مسکات

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : pvc - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : موارد مصرف : برای ارتباط وسایل الکتریکی قابل حمل در محل هایی که فشار مکانیکی کمی وجود دارد / استاندارد : ISIRI(607) - IEC 227

۶۰,۳۴۰ تومان

سیم افشان مسکات سایز 16*1

سیم افشان مسکات سایز 16*1
مسکات

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : pvc - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : موارد مصرف : برای ارتباط وسایل الکتریکی قابل حمل در محل هایی که فشار مکانیکی کمی وجود دارد / استاندارد : ISIRI(607) - IEC 227

۳۸,۳۰۰ تومان

سیم افشان مسکات سایز 10*1

سیم افشان مسکات سایز 10*1
مسکات

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : pvc - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : موارد مصرف : برای ارتباط وسایل الکتریکی قابل حمل در محل هایی که فشار مکانیکی کمی وجود دارد / استاندارد : ISIRI(607) - IEC 227

۲۲,۸۵۰ تومان

سیم افشان مسکات سایز 6*1

سیم افشان مسکات سایز 6*1
مسکات

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : pvc - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : موارد مصرف : برای ارتباط وسایل الکتریکی قابل حمل در محل هایی که فشار مکانیکی کمی وجود دارد / استاندارد : ISIRI(607) - IEC 227

۱۳,۴۰۰ تومان

سیم افشان مسکات سایز 4*1

سیم افشان مسکات سایز 4*1
مسکات

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : pvc - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : موارد مصرف : برای ارتباط وسایل الکتریکی قابل حمل در محل هایی که فشار مکانیکی کمی وجود دارد / استاندارد : ISIRI(607) - IEC 227

۹,۲۰۰ تومان

سیم افشان مسکات سایز 2/5*1

سیم افشان مسکات سایز 2/5*1
مسکات

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : pvc - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : موارد مصرف : برای ارتباط وسایل الکتریکی قابل حمل در محل هایی که فشار مکانیکی کمی وجود دارد / استاندارد : ISIRI(607) - IEC 227

۵,۷۳۲ تومان

سیم افشان مسکات سایز 1/5*1

سیم افشان مسکات سایز 1/5*1
مسکات

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : pvc - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : موارد مصرف : برای ارتباط وسایل الکتریکی قابل حمل در محل هایی که فشار مکانیکی کمی وجود دارد / استاندارد : ISIRI(607) - IEC 227

۳,۴۹۵ تومان

سیم افشان مسکات سایز 1*1

سیم افشان مسکات سایز 1*1
مسکات

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : pvc - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : موارد مصرف : برای ارتباط وسایل الکتریکی قابل حمل در محل هایی که فشار مکانیکی کمی وجود دارد / استاندارد : ISIRI(607) - IEC 227

۲,۶۰۰ تومان

سیم افشان مسکات سایز 75*1

سیم افشان مسکات سایز 75*1
مسکات

مشخصات فنی نوع سیم : افشان - جنس هادی : مس - جنس عایق : pvc - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : موارد مصرف : برای ارتباط وسایل الکتریکی قابل حمل در محل هایی که فشار مکانیکی کمی وجود دارد / استاندارد : ISIRI(607) - IEC 227

۲,۱۰۰ تومان

زانو پلی آمید کوتاه مواد نو سایز 16 آریان لوله

زانو پلی آمید کوتاه مواد نو سایز 16 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 16 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۶۶۰ تومان

زانو پلی آمید کوتاه بی رنگ سایز 16 آریان لوله

زانو پلی آمید کوتاه بی رنگ سایز 16 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 16 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۴۳۰ تومان

زانو پلی آمید کوتاه عصایی سایز 13 آریان لوله

زانو پلی آمید کوتاه عصایی سایز 13 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۷۷۰ تومان

زانو پلی آمید کوتاه مواد نو سایز 13 آریان لوله

زانو پلی آمید کوتاه مواد نو سایز 13 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۵۶۱ تومان

لوله خرطومی نسوز استاندارد سایز 16 آریان لوله

لوله خرطومی نسوز استاندارد سایز 16 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 16 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۶۶,۰۰۰ تومان

لوله خرطومی نسوز سایز 16 آریان لوله

لوله خرطومی نسوز سایز 16 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 16 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۵۶,۱۰۰ تومان

لوله خرطومی نسوز استاندارد سایز 13 آریان لوله

لوله خرطومی نسوز استاندارد سایز 13 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۵۱,۷۰۰ تومان

لوله خرطومی نسوز سایز 13 آریان لوله

لوله خرطومی نسوز سایز 13 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۴۷,۳۰۰ تومان

لوله خرطومی نسوز استاندارد سایز 11 آریان لوله

لوله خرطومی نسوز استاندارد سایز 11 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 11 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۵۱,۱۵۰ تومان

لوله خرطومی نسوز سایز 11 آریان لوله

لوله خرطومی نسوز سایز 11 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 11 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۴۶,۷۵۰ تومان

زانو pvc سایز 36 آریان لوله

زانو pvc سایز 36 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 36 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۷,۰۴۰ تومان

زانو pvc سایز 29 آریان لوله

زانو pvc سایز 29 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 29 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۵,۳۹۰ تومان

زانو pvc عصایی سایز 21 آریان لوله

زانو pvc عصایی سایز 21 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 21 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۳,۷۴۰ تومان

زانو pvc کوتاه سایز 21 آریان لوله

زانو pvc کوتاه سایز 21 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 21 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۲,۵۳۰ تومان

زانو pvc دوردار سایز 16 آریان لوله

زانو pvc دوردار سایز 16 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 16 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۲,۲۵۵ تومان

زانو pvc عصایی عالی سایز 16 آریان لوله

زانو pvc عصایی عالی سایز 16 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 16 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۲,۴۰۰ تومان

زانو pvc عصایی معمولی سایز 16 آریان لوله

زانو pvc عصایی معمولی سایز 16 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 16 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۲,۱۰۰ تومان

زانو pvc کوتاه سایز 16 آریان لوله

زانو pvc کوتاه سایز 16 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 16 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۱,۱۶۰ تومان

زانو pvc دوردار سایز 13.5 آریان لوله

زانو pvc دوردار سایز 13.5 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13.5 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۱,۹۰۰ تومان

زانو pvc عصایی عالی سایز 13.5 آریان لوله

زانو pvc عصایی عالی سایز 13.5 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13.5 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۱,۸۱۰ تومان

لوازم برقی

تاسیسات برقی ساختمان شامل سیستم های روشنایی، تلفن، اطفاء حریق، اعلام حریق، آنتن مرکزی و … می شود. تاسیسات برقی ساختمان تامین کننده برق لازم برای روشنایی، گرما، سایر تجهیزات داخلی ساختمان و لوازم برقی می باشد. تاسیسات برقی ساختمانی جزو مهمترین موارد اجرایی در هر ساختمان می باشد. توزیع انرژی الکتریکی از چندین بخش مختلف تشکیل شده است که تاسیسات الکتریکی یکی از بخش‌­های آن می‌­باشد. هدف از طراحی تأسيسات الكتريكی تأمين انرژی مورد نياز وسايل الكتريكی است كه اين وسايل به صورت انفرادی در محيط باز و يا در ساختمان ها و اماكن مسكونی و صنعتی مورد استفاده قرار می گيرند، لوازم و تجهيزات و دستگاه‌هايی در تأسيسات برقی ساختمان‌­ها قابل نصب و استفاده خواهد بود كه طبق مشخصات يک يا چند استاندارد ساخته و موفق به اخذ گواهی لازم نيز شده باشند.