۰

لوازم جانبی ابزار کارگاهی

تمامی لوازم جانبی تجهیزات اولیه کارگاه که  به صورت مستقل یا مکمل این ابزار هستند و وجودشان در کارگاه به منظور پشتیبانی و تجهیز کارگاه امری ضروری محسوب می شود در این دسته از کالاها جایگذاری می شوند.