۰
زانو پلی آمید کوتاه مواد نو سایز 16 آریان لوله

زانو پلی آمید کوتاه مواد نو سایز 16 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 16 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۶۶۰ تومان

زانو پلی آمید کوتاه بی رنگ سایز 16 آریان لوله

زانو پلی آمید کوتاه بی رنگ سایز 16 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 16 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۴۳۰ تومان

زانو پلی آمید کوتاه عصایی سایز 13 آریان لوله

زانو پلی آمید کوتاه عصایی سایز 13 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۷۷۰ تومان

زانو پلی آمید کوتاه مواد نو سایز 13 آریان لوله

زانو پلی آمید کوتاه مواد نو سایز 13 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۵۶۱ تومان

لوله خرطومی نسوز استاندارد سایز 16 آریان لوله

لوله خرطومی نسوز استاندارد سایز 16 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 16 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۶۶,۰۰۰ تومان

لوله خرطومی نسوز سایز 16 آریان لوله

لوله خرطومی نسوز سایز 16 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 16 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۵۶,۱۰۰ تومان

لوله خرطومی نسوز استاندارد سایز 13 آریان لوله

لوله خرطومی نسوز استاندارد سایز 13 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۵۱,۷۰۰ تومان

لوله خرطومی نسوز سایز 13 آریان لوله

لوله خرطومی نسوز سایز 13 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۴۷,۳۰۰ تومان

لوله خرطومی نسوز استاندارد سایز 11 آریان لوله

لوله خرطومی نسوز استاندارد سایز 11 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 11 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۵۱,۱۵۰ تومان

لوله خرطومی نسوز سایز 11 آریان لوله

لوله خرطومی نسوز سایز 11 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 11 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۴۶,۷۵۰ تومان

زانو pvc سایز 36 آریان لوله

زانو pvc سایز 36 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 36 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۷,۰۴۰ تومان

زانو pvc سایز 29 آریان لوله

زانو pvc سایز 29 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 29 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۵,۳۹۰ تومان

زانو pvc عصایی سایز 21 آریان لوله

زانو pvc عصایی سایز 21 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 21 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۳,۷۴۰ تومان

زانو pvc کوتاه سایز 21 آریان لوله

زانو pvc کوتاه سایز 21 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 21 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۲,۵۳۰ تومان

زانو pvc دوردار سایز 16 آریان لوله

زانو pvc دوردار سایز 16 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 16 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۲,۲۵۵ تومان

زانو pvc عصایی عالی سایز 16 آریان لوله

زانو pvc عصایی عالی سایز 16 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 16 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۲,۴۰۰ تومان

زانو pvc عصایی معمولی سایز 16 آریان لوله

زانو pvc عصایی معمولی سایز 16 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 16 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۲,۱۰۰ تومان

زانو pvc کوتاه سایز 16 آریان لوله

زانو pvc کوتاه سایز 16 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 16 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۱,۱۶۰ تومان

زانو pvc دوردار سایز 13.5 آریان لوله

زانو pvc دوردار سایز 13.5 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13.5 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۱,۹۰۰ تومان

زانو pvc عصایی عالی سایز 13.5 آریان لوله

زانو pvc عصایی عالی سایز 13.5 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13.5 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۱,۸۱۰ تومان

زانو pvc عصایی معمولی سایز 13.5 آریان لوله

زانو pvc عصایی معمولی سایز 13.5 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13.5 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۱,۷۱۰ تومان

زانو pvc کوتاه سایز 13.5 آریان لوله

زانو pvc کوتاه سایز 13.5 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13.5 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۹۹۰ تومان

لوله پلی آمید دوجداره سایز 16 آریان لوله 15 کیلوگرم

لوله پلی آمید دوجداره سایز 16 آریان لوله 15 کیلوگرم

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 16 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب 25 شاخه 6 متری : 15 کیلوگرم

۱۲,۰۰۰ تومان

لوله پلی آمید دوجداره سایز 16 آریان لوله 14 کیلوگرم

لوله پلی آمید دوجداره سایز 16 آریان لوله 14 کیلوگرم

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 16 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب 25 شاخه 6 متری : 14 کیلوگرم

۱۱,۲۰۰ تومان

لوله پلی آمید سایز 16 آریان لوله 14 کیلوگرم

لوله پلی آمید سایز 16 آریان لوله 14 کیلوگرم

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 16 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب 25 شاخه 6 متری : 14 کیلوگرم

۱۰,۸۰۰ تومان

لوله پلی آمید سایز 16 آریان لوله 13 کیلوگرم

لوله پلی آمید سایز 16 آریان لوله 13 کیلوگرم

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 16 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب 25 شاخه 6 متری : 13 کیلوگرم

۱۰,۰۰۰ تومان

لوله پلی آمید دوجداره سایز 13.5 آریان لوله 14 کیلوگرم

لوله پلی آمید دوجداره سایز 13.5 آریان لوله 14 کیلوگرم

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13.5 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب 25 شاخه 6 متری : 14 کیلوگرم

۱۱,۲۰۰ تومان

لوله پلی آمید دوجداره سایز 13.5 آریان لوله 13 کیلوگرم

لوله پلی آمید دوجداره سایز 13.5 آریان لوله 13 کیلوگرم

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13.5 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب 25 شاخه 6 متری : 13 کیلوگرم

۱۰,۴۰۰ تومان

لوله پلی آمید دوجداره سایز 13.5 آریان لوله 12 کیلوگرم

لوله پلی آمید دوجداره سایز 13.5 آریان لوله 12 کیلوگرم

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13.5 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب 25 شاخه 6 متری : 12 کیلوگرم

۹,۶۰۰ تومان

لوله پلی آمید دوجداره سایز 13.5 آریان لوله 11 کیلوگرم

لوله پلی آمید دوجداره سایز 13.5 آریان لوله 11 کیلوگرم

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13.5 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب 25 شاخه 6 متری : 11 کیلوگرم

۸,۸۰۰ تومان

لوله پلی آمید دوجداره سایز 13.5 آریان لوله 10 کیلوگرم

لوله پلی آمید دوجداره سایز 13.5 آریان لوله 10 کیلوگرم

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13.5 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب 25 شاخه 6 متری : 10 کیلوگرم

۸,۰۰۰ تومان

لوله پلی آمید سایز 13.5 آریان لوله 14 کیلوگرم

لوله پلی آمید سایز 13.5 آریان لوله 14 کیلوگرم

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13.5 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب 25 شاخه 6 متری : 14 کیلوگرم

۱۰,۸۰۰ تومان

لوله پلی آمید سایز 13.5 آریان لوله 13 کیلوگرم

لوله پلی آمید سایز 13.5 آریان لوله 13 کیلوگرم

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13.5 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب 25 شاخه 6 متری : 13 کیلوگرم

۱۰,۰۰۰ تومان

لوله پلی آمید سایز 13.5 آریان لوله 12 کیلوگرم

لوله پلی آمید سایز 13.5 آریان لوله 12 کیلوگرم

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13.5 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب 25 شاخه 6 متری : 12 کیلوگرم

۹,۳۰۰ تومان

لوله پلی آمید سایز 13.5 آریان لوله 11 کیلوگرم رنگ مشکی

لوله پلی آمید سایز 13.5 آریان لوله 11 کیلوگرم رنگ مشکی

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13.5 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب 25 شاخه 6 متری : 11 کیلوگرم

۸,۵۰۰ تومان

لوله پلی آمید سایز 13.5 آریان لوله 10 کیلوگرم

لوله پلی آمید سایز 13.5 آریان لوله 10 کیلوگرم

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13.5 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب 25 شاخه 6 متری : 10 کیلوگرم

۷,۷۰۰ تومان

لوله PVC سایز 36 آریان لوله 2400 گرم

لوله PVC سایز 36 آریان لوله 2400 گرم

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 36 - جنس : پلیکا - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب شاخه 6 متری : 2400 گرم

۸۶,۰۰۰ تومان

لوله PVC سایز 29 آریان لوله 1900 گرم

لوله PVC سایز 29 آریان لوله 1900 گرم

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 29 - جنس : پلیکا - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب شاخه 6 متری : 1900 گرم

۶۸,۲۰۰ تومان

لوله PVC سایز 21 آریان لوله 1500 گرم

لوله PVC سایز 21 آریان لوله 1500 گرم

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 21 - جنس : پلیکا - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب شاخه 6 متری : 1500 گرم

۴۵,۱۰۰ تومان

لوله PVC سایز 16 آریان لوله 1200 گرم

لوله PVC سایز 16 آریان لوله 1200 گرم

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 16 - جنس : پلیکا - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب شاخه 6 متری : 1200 گرم

۴۲,۹۰۰ تومان

لوله PVC سایز 16 آریان لوله 1000 گرم

لوله PVC سایز 16 آریان لوله 1000 گرم

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 16 - جنس : پلیکا - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب شاخه 6 متری : 1000 گرم

۳۵,۷۵۰ تومان

لوله PVC سایز 13.5 آریان لوله 1000 گرم

لوله PVC سایز 13.5 آریان لوله 1000 گرم

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13.5 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب شاخه 6 متری : 1000 گرم

۳۵,۷۵۰ تومان

لوله PVC سایز 13.5 آریان لوله 900 گرم

لوله PVC سایز 13.5 آریان لوله 900 گرم

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13.5 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب شاخه 6 متری : 900 گرم

۳۲,۲۰۰ تومان

لوله PVC سایز 13.5 آریان لوله 800 گرم

لوله PVC سایز 13.5 آریان لوله 800 گرم

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13.5 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب شاخه 6 متری : 800 گرم

۲۸,۶۰۰ تومان

جعبه فیوز12 تایی  (صدف شین دار)

جعبه فیوز12 تایی (صدف شین دار)

۵۶,۴۰۰ تومان

جعبه فیوز8 تایی  (صدف شین دار)

جعبه فیوز8 تایی (صدف شین دار)

۴۲,۰۰۰ تومان

جعبه فیوز مینیاتور (تک فیوز)

جعبه فیوز مینیاتور (تک فیوز)

۶,۳۰۰ تومان

جعبه فیوز سه فاز آلانور

جعبه فیوز سه فاز آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات فنی تعداد خانه : 3 خانه - نوع نصب : توکار

۸,۶۰۰ تومان

جعبه فیوز 24 تایی آلانور

جعبه فیوز 24 تایی آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات فنی تعداد خانه : 24 خانه - نوع نصب : توکار

۱۴۷,۰۰۰ تومان

جعبه فیوز 12 تایی آلانور

جعبه فیوز 12 تایی آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات فنی تعداد خانه : 12 خانه - نوع نصب : توکار

۸۵,۰۰۰ تومان

جعبه فیوز 16 تایی آلانور

جعبه فیوز 16 تایی آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات فنی تعداد خانه : 16 خانه - نوع نصب : توکار

۹۷,۵۰۰ تومان

جعبه فیوز 8 تایی روکار آلانور

جعبه فیوز 8 تایی روکار آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات فنی تعداد خانه : 8 خانه - نوع نصب : روکار

۵۹,۵۰۰ تومان

جعبه فیوز 8 تایی آلانور

جعبه فیوز 8 تایی آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات فنی تعداد خانه : 8 خانه - نوع نصب : توکار - ابعاد بیرونی : 17*21 سانتیمتر

۵۸,۵۰۰ تومان

جعبه فیوز 6 تایی آلانور

جعبه فیوز 6 تایی آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات فنی تعداد خانه : 6 خانه - نوع نصب : توکار - ابعاد بیرونی : 17*14 سانتیمتر

۴۰,۰۰۰ تومان

جعبه فیوز 6 تایی روکار آلانور

جعبه فیوز 6 تایی روکار آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات فنی تعداد خانه : 6 خانه - نوع نصب : روکار - ابعاد بیرونی : 13.5*17 سانتیمتر

۴۱,۵۰۰ تومان

جعبه فیوز تک فاز آلانور

جعبه فیوز تک فاز آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات فنی تعداد خانه : 1 خانه - نوع نصب : توکار

۶,۷۰۰ تومان

جعبه فیوز 2 تایی آلانور

جعبه فیوز 2 تایی آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات فنی تعداد خانه : 2 خانه - نوع نصب : توکار

۲۷,۰۰۰ تومان

لوله PVC برقی و مخابرات ثمین سمنان سایز 3.7*50

لوله PVC برقی و مخابرات ثمین سمنان سایز 3.7*50

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 3.7*50 - جنس : پلیکا - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : فشار قابل تحمل بر حسب (atm) : 16 / وزن بر حسب شاخه 6 متری : 4.5 کیلوگرم

ناموجود

لوله PVC برقی و مخابرات ثمین سمنان سایز 3*40

لوله PVC برقی و مخابرات ثمین سمنان سایز 3*40

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 3*40 - جنس : پلیکا - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : فشار قابل تحمل بر حسب (atm) : 16 / وزن بر حسب شاخه 6 متری : 2.9 کیلوگرم

ناموجود

لوله PVC برقی و مخابرات ثمین سمنان سایز 1.8*40

لوله PVC برقی و مخابرات ثمین سمنان سایز 1.8*40

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 1.8*40 - جنس : پلیکا - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : فشار قابل تحمل بر حسب (atm) : 10 / وزن بر حسب شاخه 6 متری : 1.9 کیلوگرم

ناموجود

لوله برق و اتصالات

انواع لوله برق و اتصالات برقی

زمانی که می خواهیم با استفاده از اصول طراحی و مهندسی، به تاسیسات ساختمان نظم دهیم، از ابزار و تجهیزاتی استفاده می کنیم که به این مهم دست یابیم. یکی از تاسیسات مهم در ساختمان، برق است. سیم کشی برق نیز از بخشهای مهمی است که طبق نقشه کشی منظم در ساختمان ایجاد می شود. برای نظم دادن به سیم کشی می توان از لوله برق که هدایت کننده کابل های برق است، بهره برد. با استفاده از لوله های برق می توان بر دوام سیم های برق در ساختمان افزود و زمانی که به دلایل مختلف نیاز است تا سیم برق تعویض شود، با به کارگیری لوله های برق، تخریب ساختمان به حداقل و تعویض سیمهای برق به راحتی امکان پذیر خواهد بود. در ادامه برخی لوله های برق و اتصالات را شرح خواهیم داد.

دسته بندی لوله های برق

تنوع لوله های برق با توجه به کارکرد آنها است. به چند نمونه از انواع لوله های برق اشاره می نماییم.

  • لوله فولادی برق: به منظور هدایت سیم های برق در ساختمان از این نوع لوله برق که مقاوم بوده و قابلیت شکل پذیری دارند، استفاده می شود. این لوله ها به جهت کارایی هم به صورت توکار و هم روکار استفاده می شود و به لحاظ جنس، از نوع لوله های گالوانیزه است.
  • لوله پی وی سی: گاهی اوقات نیز با استفاده از پلاستیک سخت که همان لوله پی وی سی نام دارد، سیمهای برق را جهت برق کشی ساختمان هدایت می نمایند. این لوله نیز قابلیت انعطاف دارد و به وسیله حرارت دادن می توان آنها را خم نمود و با خم کردن آن می توان سیم برق را به هر سو هدایت کرد. لوله های پی وی سی علاوه بر این خاصیت، عایق مناسبی نیز هستند. به دلیل این که این لوله ها بسیار فشرده هستند، ضربه پذیری بالایی دارند و دچار خوردگی نیز نمی شوند. همچنین نصب آنها نیز آسان است و این لوله ها اشتعال پذیر نیز نمی باشند.
  • لوله پلی آمید: لوله های پلیمری نیز تنوع دارند زیرا پلی آمیدها دسته بزرگی از محصولات پلاستیکی را شامل می شوند. این نوع از لوله ها سبک و منعطف هستند. به دلیل این که به راحتی می توان جهت هدایت تاسیسات برق از آنها بهره برد، علاقه به استفاده از آنها بالا می باشد. این نوع لوله ها عموما خاصیت فنری نرم دارند و به شدت در مقام خم شدن، انعطاف پذیرند.
  • خرطومی و فلکسی: برخی لوله ها شکلی مانند خرطومی جارو برقی دارند و دارای ابعاد مختلف و از جنس همان پی وی سی می باشند. این لوله ها سبک و ارزان هستند و کاربرد بالایی در هدایت توکار سیم های برق دارند. اما نوع دیگر فلزی همین لوله های خرطومی با نام لوله های فلکسی نام دارد که به مانند لوله های شیلنگ آب می باشند. تفاوت این خرطومی های فلزی با نوع پی وی سی آن، استفاده روکار آنها می باشد و فلزی بودن آنها نیز باعث افزایش استقامت خواهد شد.

اتصالات برق

نیاز است تا با استفاده از ابزار و تجهیزات مختلف، لوله های برق را به یکدیگر متصل نمود. همچنین جهت شکل دهی و تقسیم پذیری نیز از وسایلی بهره برد. در این قسمت چند نمونه از اتصالات برق را معرفی می نماییم.

  • جعبه تقسیم: از نام این ابزار مشخص است که تقسیم کننده انشعابات لوله ها می باشد. این وسیله در اقسام جعبه تقسیم گرد و جعبه تقسیم چهارگوش می باشد که البته سه راهی نیز گاهی عملکرد مشابهی دارد.
  • قوطی کلید و پریز: زمانی که به صورت توکار به سیم کشی اقدام می نماییم، کلیدها و پریزها نیاز دارند تا توسط نگهدارنده ای در دیوار قرار گیرند. این نگهدارنده که نامهای متعددی نیز دارد، همان قوطی کلید و پریز است. استانداردهای معروف بین المللی برای استفاده از این قوطی ها، استاندارد جرمن و استاندارد بریتیش است. استانداردها به عنوان یک معرف قوطی به نحوی عمل می کنند که در صورت استفاده از آنها، باید اصولی رعایت شود. مثلا در برخی اوقات نیاز است تا از تبدیل برای به کارگیری برق استفاده نمایید. همچنین باید اشاره نمود که قوطی و پریزها دارای برندهای مختلفی هستند.
  • تابلو برق: محفظه ای که تجهیزات الکترونیکی برق بر روی آن قرار دارد و به نحوی از تاسیسات برق ساختمان محافظت می نماید. تابلوهای برق دارای دو استاندارد بین المللی و استاندارد امریکایی هستند. همچنین تابلو برق ولتاژ بالا و ولتاژ پایین داریم که مرز عبور ولتاژ برای تشخیص حد بالا و پایین، 1000 ولت می باشد. تابلو برقها به لحاظ فشار و کاربرد در ساختمان دارای تنوع زیادی هستند.

به یقین لوله برق و اتصالات آن گستردگی بیشتری دارد که در این مقاله به معرفی اجمالی آنها بسنده شده است.