۰
درپوش کپ پلی پروپلین (سفید) 20 میلیمتر نیک بسپار یزد

درپوش کپ پلی پروپلین (سفید) 20 میلیمتر نیک بسپار یزد
نیک بسپار یزد

مشخصات کلی نوع : درپوش - مورد استفاده : آب آشامیدنی - جنس : PP - کشور سازنده : ایران

۶۷۰ تومان

درپوش کپ پلی پروپلین (سفید) 25 میلیمتر نیک بسپار یزد

درپوش کپ پلی پروپلین (سفید) 25 میلیمتر نیک بسپار یزد
نیک بسپار یزد

مشخصات کلی نوع : درپوش - مورد استفاده : آب آشامیدنی - جنس : PP - کشور سازنده : ایران

۹۳۰ تومان

درپوش کپ پلی پروپلین (سفید) 32 میلیمتر نیک بسپار یزد

درپوش کپ پلی پروپلین (سفید) 32 میلیمتر نیک بسپار یزد
نیک بسپار یزد

مشخصات کلی نوع : درپوش - مورد استفاده : آب آشامیدنی - جنس : PP - کشور سازنده : ایران

۱,۳۰۰ تومان

درپوش کپ پلی پروپلین (سفید)  40 میلیمتر نیک بسپار یزد

درپوش کپ پلی پروپلین (سفید) 40 میلیمتر نیک بسپار یزد
نیک بسپار یزد

مشخصات کلی نوع : درپوش - مورد استفاده : آب آشامیدنی - جنس : PP - کشور سازنده : ایران

۲,۲۰۰ تومان

درپوش کپ پلی پروپلین (سفید) 50 میلیمتر نیک بسپار یزد

درپوش کپ پلی پروپلین (سفید) 50 میلیمتر نیک بسپار یزد
نیک بسپار یزد

مشخصات کلی نوع : درپوش - مورد استفاده : آب آشامیدنی - جنس : PP - کشور سازنده : ایران

۴,۰۰۰ تومان

لوله PN20 پلی پروپلین (سفید) 32 میلیمتر نیک بسپار یزد

لوله PN20 پلی پروپلین (سفید) 32 میلیمتر نیک بسپار یزد
نیک بسپار یزد

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : آب آشامیدنی - جنس : PP - کشور سازنده : ایران

۲,۸۰۰ تومان

لوله PN20 پلی پروپلین (سفید) 40 میلیمتر نیک بسپار یزد

لوله PN20 پلی پروپلین (سفید) 40 میلیمتر نیک بسپار یزد
نیک بسپار یزد

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : آب آشامیدنی - جنس : PP - کشور سازنده : ایران

۳۱,۰۰۰ تومان

لوله PN20 پلی پروپلین (سفید) 50 میلیمتر نیک بسپار یزد

لوله PN20 پلی پروپلین (سفید) 50 میلیمتر نیک بسپار یزد
نیک بسپار یزد

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : آب آشامیدنی - جنس : PP - کشور سازنده : ایران

۵۰,۰۰۰ تومان

لوله PN20 پلی پروپلین (سفید) 63 میلیمتر نیک بسپار یزد

لوله PN20 پلی پروپلین (سفید) 63 میلیمتر نیک بسپار یزد
نیک بسپار یزد

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : آب آشامیدنی - جنس : PP - کشور سازنده : ایران

۸۰,۰۰۰ تومان

لوله PN20 پلی پروپلین (سفید) 25 میلیمتر نیک بسپار یزد

لوله PN20 پلی پروپلین (سفید) 25 میلیمتر نیک بسپار یزد
نیک بسپار یزد

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : آب آشامیدنی - جنس : PP - کشور سازنده : ایران

۹,۵۰۰ تومان

لوله PN20 پلی پروپلین (سفید) 75 میلیمتر نیک بسپار یزد

لوله PN20 پلی پروپلین (سفید) 75 میلیمتر نیک بسپار یزد
نیک بسپار یزد

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : آب آشامیدنی - جنس : PP - کشور سازنده : ایران

۱۲,۰۰۰ تومان

لوله برق ، ناودانی نانو پلیمر یاس 2/4*50 میلیمتر

لوله برق ، ناودانی نانو پلیمر یاس 2/4*50 میلیمتر
نانو پلیمر یاس

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : لوله فاضلاب ساختمانی - جنس : PP - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : فشار چسبی بر اساس استاندارد EN12200 اروپا و IRISI 12142 ایران

۸۹,۷۰۰ تومان

لوله برق ، ناودانی نانو پلیمر یاس 1/5*20 میلیمتر

لوله برق ، ناودانی نانو پلیمر یاس 1/5*20 میلیمتر
نانو پلیمر یاس

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : لوله فاضلاب ساختمانی - جنس : PP - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : فشار چسبی بر اساس استاندارد EN12200 اروپا و IRISI 12142 ایران

۲۱,۷۰۰ تومان

لوله برق ، ناودانی نانو پلیمر یاس 1/5*25 میلیمتر

لوله برق ، ناودانی نانو پلیمر یاس 1/5*25 میلیمتر
نانو پلیمر یاس

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : لوله فاضلاب ساختمانی - جنس : PP - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : فشار چسبی بر اساس استاندارد EN12200 اروپا و IRISI 12142 ایران

۲۷,۱۰۰ تومان

لوله برق ، ناودانی نانو پلیمر یاس 1/5*32 میلیمتر

لوله برق ، ناودانی نانو پلیمر یاس 1/5*32 میلیمتر
نانو پلیمر یاس

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : لوله فاضلاب ساختمانی - جنس : PP - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : فشار چسبی بر اساس استاندارد EN12200 اروپا و IRISI 12142 ایران

۳۶,۶۰۰ تومان

لوله برق ، ناودانی نانو پلیمر یاس 1/5*40 میلیمتر

لوله برق ، ناودانی نانو پلیمر یاس 1/5*40 میلیمتر
نانو پلیمر یاس

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : لوله فاضلاب ساختمانی - جنس : PP - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : فشار چسبی بر اساس استاندارد EN12200 اروپا و IRISI 12142 ایران

۴۴,۷۰۰ تومان

لوله برق ، ناودانی نانو پلیمر یاس 1/8*50 میلیمتر

لوله برق ، ناودانی نانو پلیمر یاس 1/8*50 میلیمتر
نانو پلیمر یاس

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : لوله فاضلاب ساختمانی - جنس : PP - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : فشار چسبی بر اساس استاندارد EN12200 اروپا و IRISI 12142 ایران

۵۶,۹۰۰ تومان

لوله برق ، ناودانی نانو پلیمر یاس 1/8*63 میلیمتر

لوله برق ، ناودانی نانو پلیمر یاس 1/8*63 میلیمتر
نانو پلیمر یاس

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : لوله فاضلاب ساختمانی - جنس : PP - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : فشار چسبی بر اساس استاندارد EN12200 اروپا و IRISI 12142 ایران

۸۴,۰۰۰ تومان

لوله برق ، ناودانی نانو پلیمر یاس 1/8*90 میلیمتر

لوله برق ، ناودانی نانو پلیمر یاس 1/8*90 میلیمتر
نانو پلیمر یاس

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : لوله فاضلاب ساختمانی - جنس : PP - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : فشار چسبی بر اساس استاندارد EN12200 اروپا و IRISI 12142 ایران

۱۲۴,۷۰۰ تومان

لوله برق ، ناودانی نانو پلیمر یاس 2/5/125 میلیمتر

لوله برق ، ناودانی نانو پلیمر یاس 2/5/125 میلیمتر
نانو پلیمر یاس

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : لوله فاضلاب ساختمانی - جنس : PP - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : فشار چسبی بر اساس استاندارد EN12200 اروپا و IRISI 12142 ایران

۲۱۹,۵۰۰ تومان

لوله برق ، ناودانی نانو پلیمر یاس 2/2*110 میلیمتر

لوله برق ، ناودانی نانو پلیمر یاس 2/2*110 میلیمتر
نانو پلیمر یاس

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : لوله فاضلاب ساختمانی - جنس : PP - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : فشار چسبی بر اساس استاندارد EN12200 اروپا و IRISI 12142 ایران

۱۷۳,۵۰۰ تومان

لوله برق ، ناودانی نانو پلیمر یاس 1/9*20 میلیمتر

لوله برق ، ناودانی نانو پلیمر یاس 1/9*20 میلیمتر
نانو پلیمر یاس

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : لوله فاضلاب ساختمانی - جنس : PP - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : فشار چسبی بر اساس استاندارد EN12200 اروپا و IRISI 12142 ایران

۲۹,۷۰۰ تومان

لوله برق ، ناودانی نانو پلیمر یاس 25*1/9 میلیمتر

لوله برق ، ناودانی نانو پلیمر یاس 25*1/9 میلیمتر
نانو پلیمر یاس

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : لوله فاضلاب ساختمانی - جنس : PP - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : فشار چسبی بر اساس استاندارد EN12200 اروپا و IRISI 12142 ایران

۳۵,۱۰۰ تومان

لوله برق ، ناودانی نانو پلیمر یاس 32*2/4 میلیمتر

لوله برق ، ناودانی نانو پلیمر یاس 32*2/4 میلیمتر
نانو پلیمر یاس

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : لوله فاضلاب ساختمانی - جنس : PP - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : فشار چسبی بر اساس استاندارد EN12200 اروپا و IRISI 12142 ایران

۵۵,۹۰۰ تومان

مشخصات کلی
مشخصات فنی