۰
زانو پلی آمید کوتاه مواد نو سایز 16 آریان لوله

زانو پلی آمید کوتاه مواد نو سایز 16 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 16 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۶۶۰ تومان

زانو پلی آمید کوتاه بی رنگ سایز 16 آریان لوله

زانو پلی آمید کوتاه بی رنگ سایز 16 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 16 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۴۳۰ تومان

زانو پلی آمید کوتاه عصایی سایز 13 آریان لوله

زانو پلی آمید کوتاه عصایی سایز 13 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۷۷۰ تومان

زانو پلی آمید کوتاه مواد نو سایز 13 آریان لوله

زانو پلی آمید کوتاه مواد نو سایز 13 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۵۶۱ تومان

لوله پلی آمید دوجداره سایز 16 آریان لوله 15 کیلوگرم

لوله پلی آمید دوجداره سایز 16 آریان لوله 15 کیلوگرم

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 16 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب 25 شاخه 6 متری : 15 کیلوگرم

۱۲,۰۰۰ تومان

لوله پلی آمید دوجداره سایز 16 آریان لوله 14 کیلوگرم

لوله پلی آمید دوجداره سایز 16 آریان لوله 14 کیلوگرم

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 16 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب 25 شاخه 6 متری : 14 کیلوگرم

۱۱,۲۰۰ تومان

لوله پلی آمید سایز 16 آریان لوله 14 کیلوگرم

لوله پلی آمید سایز 16 آریان لوله 14 کیلوگرم

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 16 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب 25 شاخه 6 متری : 14 کیلوگرم

۱۰,۸۰۰ تومان

لوله پلی آمید سایز 16 آریان لوله 13 کیلوگرم

لوله پلی آمید سایز 16 آریان لوله 13 کیلوگرم

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 16 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب 25 شاخه 6 متری : 13 کیلوگرم

۱۰,۰۰۰ تومان

لوله پلی آمید دوجداره سایز 13.5 آریان لوله 14 کیلوگرم

لوله پلی آمید دوجداره سایز 13.5 آریان لوله 14 کیلوگرم

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13.5 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب 25 شاخه 6 متری : 14 کیلوگرم

۱۱,۲۰۰ تومان

لوله پلی آمید دوجداره سایز 13.5 آریان لوله 13 کیلوگرم

لوله پلی آمید دوجداره سایز 13.5 آریان لوله 13 کیلوگرم

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13.5 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب 25 شاخه 6 متری : 13 کیلوگرم

۱۰,۴۰۰ تومان

لوله پلی آمید دوجداره سایز 13.5 آریان لوله 12 کیلوگرم

لوله پلی آمید دوجداره سایز 13.5 آریان لوله 12 کیلوگرم

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13.5 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب 25 شاخه 6 متری : 12 کیلوگرم

۹,۶۰۰ تومان

لوله پلی آمید دوجداره سایز 13.5 آریان لوله 11 کیلوگرم

لوله پلی آمید دوجداره سایز 13.5 آریان لوله 11 کیلوگرم

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13.5 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب 25 شاخه 6 متری : 11 کیلوگرم

۸,۸۰۰ تومان

لوله پلی آمید دوجداره سایز 13.5 آریان لوله 10 کیلوگرم

لوله پلی آمید دوجداره سایز 13.5 آریان لوله 10 کیلوگرم

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13.5 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب 25 شاخه 6 متری : 10 کیلوگرم

۸,۰۰۰ تومان

لوله پلی آمید سایز 13.5 آریان لوله 14 کیلوگرم

لوله پلی آمید سایز 13.5 آریان لوله 14 کیلوگرم

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13.5 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب 25 شاخه 6 متری : 14 کیلوگرم

۱۰,۸۰۰ تومان

لوله پلی آمید سایز 13.5 آریان لوله 13 کیلوگرم

لوله پلی آمید سایز 13.5 آریان لوله 13 کیلوگرم

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13.5 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب 25 شاخه 6 متری : 13 کیلوگرم

۱۰,۰۰۰ تومان

لوله پلی آمید سایز 13.5 آریان لوله 11 کیلوگرم رنگ مشکی

لوله پلی آمید سایز 13.5 آریان لوله 11 کیلوگرم رنگ مشکی

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13.5 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب 25 شاخه 6 متری : 11 کیلوگرم

۸,۵۰۰ تومان

لوله پلی آمید سایز 13.5 آریان لوله 10 کیلوگرم

لوله پلی آمید سایز 13.5 آریان لوله 10 کیلوگرم

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13.5 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب 25 شاخه 6 متری : 10 کیلوگرم

۷,۷۰۰ تومان

لوله پلی آمید سایز 13.5 آریان لوله 12 کیلوگرم

لوله پلی آمید سایز 13.5 آریان لوله 12 کیلوگرم

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13.5 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب 25 شاخه 6 متری : 12 کیلوگرم

ناموجود