۰
همزن رنگ متوسط پارس روور کارتنی

همزن رنگ متوسط پارس روور کارتنی

مشخصات فنی جنس تیغه : فنر - جنس دسته : تمام پلاستیک - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای همزدن گالن یا سطل رنگ

۲۱۱,۸۶۰ تومان

لیسه شانه ای 4 میل دسته چوبی (طرح هنر) شماره 30 پارس روور کارتنی

لیسه شانه ای 4 میل دسته چوبی (طرح هنر) شماره 30 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 30 - جنس تیغه : فنر - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۷۶۳,۹۲۰ تومان

لیسه شانه ای 2 میل دسته چوبی (طرح هنر) شماره 30 پارس روور کارتنی

لیسه شانه ای 2 میل دسته چوبی (طرح هنر) شماره 30 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 30 - جنس تیغه : فنر - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۷۶۳,۹۲۰ تومان

لیسه شانه ای دسته چوبی (طرح هنر) شماره 20 پارس روور کارتنی

لیسه شانه ای دسته چوبی (طرح هنر) شماره 20 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 20 - جنس تیغه : فنر - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۵۲۴,۷۰۰ تومان

لیسه دسته چوبی (طرح هنر) شماره 10 پارس روور کارتنی

لیسه دسته چوبی (طرح هنر) شماره 10 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 10 - جنس تیغه : فنر - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۳۳۳,۳۶۰ تومان

لیسه شانه ای 2 میل دسته تلفیقی شماره 30 پارس روور کارتنی

لیسه شانه ای 2 میل دسته تلفیقی شماره 30 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 30 - جنس تیغه : فنر - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۵۶۳,۴۰۰ تومان

لیسه دسته تلفیقی شماره 10 پارس روور کارتنی

لیسه دسته تلفیقی شماره 10 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 10 - جنس تیغه : فنر - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۲۳۶,۳۴۰ تومان

کاردک دسته چوبی (طرح هنر) شماره 14 پارس روور کارتنی

کاردک دسته چوبی (طرح هنر) شماره 14 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 14 - جنس تیغه : فنر - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۶۹۱,۲۰۰ تومان

کاردک دسته تلفیقی شماره 3 پارس روور کارتنی

کاردک دسته تلفیقی شماره 3 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 3 - جنس تیغه : فنر - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۱۸۹,۳۶۰ تومان

لیسه دسته چوبی(طرح هنر) شماره 16 پارس روور کارتنی

لیسه دسته چوبی(طرح هنر) شماره 16 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 16 - جنس تیغه : فنر 0.4 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : چوب - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ،بتونه کشی و درزگیری در نوع لیسه به جای پرچ و مهره استفاده شده تا در هنگام کارکردن لق نشود

۴۵۰,۷۲۰ تومان

لیسه دسته چوبی(طرح هنر) شماره 14 پارس روور کارتنی

لیسه دسته چوبی(طرح هنر) شماره 14 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 14 - جنس تیغه : فنر 0.4 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : چوب - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ،بتونه کشی و درزگیری در نوع لیسه به جای پرچ و مهره استفاده شده تا در هنگام کارکردن لق نشود

۴۳۵,۶۰۰ تومان

لیسه دسته چوبی(طرح هنر) شماره 12 پارس روور کارتنی

لیسه دسته چوبی(طرح هنر) شماره 12 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 12 - جنس تیغه : فنر 0.4 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : چوب - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ،بتونه کشی و درزگیری در نوع لیسه به جای پرچ و مهره استفاده شده تا در هنگام کارکردن لق نشود

۴۰۰,۶۸۰ تومان

لیسه شانه ای 4 میل دسته تلفیقی شماره 30 پارس روور کارتنی

لیسه شانه ای 4 میل دسته تلفیقی شماره 30 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 31 - جنس تیغه : فنر 0.4 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ،بتونه کشی و درزگیری

۵۶۳,۴۰۰ تومان

لیسه دسته تلفیقی شماره 30 پارس روور کارتنی

لیسه دسته تلفیقی شماره 30 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 30 - جنس تیغه : فنر 0.4 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ،بتونه کشی و درزگیری

۵۵۵,۸۴۰ تومان

لیسه شانه ای دسته تلفیقی شماره 20 پارس روور کارتنی

لیسه شانه ای دسته تلفیقی شماره 20 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 20 - جنس تیغه : فنر 0.4 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ،بتونه کشی و درزگیری

۳۹۱,۳۲۰ تومان

لیسه دسته تلفیقی شماره 16 پارس روور کارتنی

لیسه دسته تلفیقی شماره 16 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 16 - جنس تیغه : فنر 0.4 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ،بتونه کشی و درزگیری

۳۱۲,۸۴۰ تومان

لیسه دسته تلفیقی شماره 12 پارس روور کارتنی

لیسه دسته تلفیقی شماره 12 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 12 - جنس تیغه : فنر 0.4 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ،بتونه کشی و درزگیری

۲۷۳,۲۴۰ تومان

لیسه دسته تلفیقی شماره 14 پارس روور کارتنی

لیسه دسته تلفیقی شماره 14 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 14 - جنس تیغه : فنر 0.4 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ،بتونه کشی و درزگیری

۲۸۸,۳۶۰ تومان

لیسه دسته تلفیقی شماره 20 پارس روور کارتنی

لیسه دسته تلفیقی شماره 20 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 20 - جنس تیغه : فنر 0.4 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ،بتونه کشی و درزگیری

۳۸۸,۰۸۰ تومان

لیسه دسته چوبی(طرح هنر) شماره 18 پارس روور کارتنی

لیسه دسته چوبی(طرح هنر) شماره 18 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 18 - جنس تیغه : فنر 0.4 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : چوب - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ،بتونه کشی و درزگیری در نوع لیسه به جای پرچ و مهره استفاده شده تا در هنگام کارکردن لق نشود

۴۸۴,۳۸۰ تومان

لیسه دسته چوبی(طرح هنر) شماره 20 پارس روور کارتنی

لیسه دسته چوبی(طرح هنر) شماره 20 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 20 - جنس تیغه : فنر 0.4 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : چوب - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ،بتونه کشی و درزگیری در نوع لیسه به جای پرچ و مهره استفاده شده تا در هنگام کارکردن لق نشود

۵۲۱,۹۲۸ تومان

لیسه دسته چوبی(طرح هنر) شماره 25 پارس روور کارتنی

لیسه دسته چوبی(طرح هنر) شماره 25 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 25 - جنس تیغه : فنر 0.4 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : چوب - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ،بتونه کشی و درزگیری در نوع لیسه به جای پرچ و مهره استفاده شده تا در هنگام کارکردن لق نشود

۵۹۰,۷۶۰ تومان

لیسه دسته چوبی(طرح هنر) شماره 30 پارس روور کارتنی

لیسه دسته چوبی(طرح هنر) شماره 30 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 30 - جنس تیغه : فنر 0.4 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : چوب - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ،بتونه کشی و درزگیری در نوع لیسه به جای پرچ و مهره استفاده شده تا در هنگام کارکردن لق نشود

۷۶۰,۳۲۰ تومان

کاردک دسته تلفیقی شماره 2 پارس روور کارتنی

کاردک دسته تلفیقی شماره 2 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 2 - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۱۶۰,۲۰۰ تومان

کاردک دسته تلفیقی شماره 4 پارس روور کارتنی

کاردک دسته تلفیقی شماره 4 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 4 - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۱۸۹,۳۶۰ تومان

کاردک دسته تلفیقی شماره 8 پارس روور کارتنی

کاردک دسته تلفیقی شماره 8 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 8 - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۲۶۴,۶۰۰ تومان

کاردک دسته تلفیقی شماره 6 پارس روور کارتنی

کاردک دسته تلفیقی شماره 6 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 6 - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۲۴۰,۴۸۰ تومان

کاردک دسته تلفیقی شماره 12 پارس روور کارتنی

کاردک دسته تلفیقی شماره 12 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 12 - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۴۹۳,۲۰۰ تومان

کاردک دسته تلفیقی شماره 10 پارس روور کارتنی

کاردک دسته تلفیقی شماره 10 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 10 - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۴۲۰,۸۴۰ تومان

کاردک دسته تلفیقی شماره 14 پارس روور کارتنی

کاردک دسته تلفیقی شماره 14 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 14 - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۵۵۲,۹۶۰ تومان

کاردک دسته تلفیقی شماره 16 پارس روور کارتنی

کاردک دسته تلفیقی شماره 16 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 16 - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۶۰۱,۱۲۸ تومان

کاردک دسته چوبی (طرح هنر) شماره 12 پارس روور کارتنی

کاردک دسته چوبی (طرح هنر) شماره 12 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 12 - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : چوب - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۶۳۱,۰۸۰ تومان

کاردک دسته چوبی (طرح هنر) شماره 10 پارس روور کارتنی

کاردک دسته چوبی (طرح هنر) شماره 10 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 10 - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : چوب - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۵۷۰,۹۶۰ تومان

کاردک دسته چوبی (طرح هنر) شماره 16 پارس روور کارتنی

کاردک دسته چوبی (طرح هنر) شماره 16 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 16 - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : چوب - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۷۵۱,۳۲۰ تومان

لیسه فنری چهارعددی پارس روور کارتنی

لیسه فنری چهارعددی پارس روور کارتنی

مشخصات فنی جنس تیغه : فنر 0.3 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تمام پلاستیک pp - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : در چهار سایز مختلف 4-6-8-10 سانتی در یک پکیج

۴۰۸,۶۰۰ تومان

کف ساب پارس روور کارتنی

کف ساب پارس روور کارتنی

مشخصات فنی جنس تیغه : فنر 0.3 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تمام پلاستیک pp - تعداد در کارتن : 50 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع تراشیدن سیمان ، گچ ، قیر و ...

۶۸,۷۵۰ تومان

شیشه پاک کن با قابلیت تعویض تیغ پارس روور کارتنی

شیشه پاک کن با قابلیت تعویض تیغ پارس روور کارتنی

مشخصات فنی جنس دسته : تمام پلاستیک pp - تعداد در کارتن : 72 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع تراشیدن سیمان ، گچ ، قیر و ...

۵۷۶,۰۰۰ تومان

شیشه پاک کن با تیغ ثابت (بزرگ) پارس روور کارتنی

شیشه پاک کن با تیغ ثابت (بزرگ) پارس روور کارتنی

مشخصات فنی جنس دسته : تمام پلاستیک pp - تعداد در کارتن : 400 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع تراشیدن سیمان ، گچ ، قیر و ...

۷۵۲,۰۰۰ تومان

شیشه پاک کن با تیغ ثابت (کوچک) پارس روور کارتنی

شیشه پاک کن با تیغ ثابت (کوچک) پارس روور کارتنی

مشخصات فنی جنس دسته : تمام پلاستیک pp - تعداد در کارتن : 400 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع تراشیدن سیمان ، گچ ، قیر و ...

۳۸۴,۰۰۰ تومان

زاویه ساز بومرنگی پارس روور کارتنی

زاویه ساز بومرنگی پارس روور کارتنی

مشخصات فنی جنس دسته : تمام پلاستیک pp - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : دو محصول در یک پکیج - مناسب جهت انواع بندکشی و زاویه سازی

۱۴۹,۵۸۰ تومان

همزن رنگ بزرگ پارس روور کارتنی

همزن رنگ بزرگ پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : ارتفاع 23 سانت و پهنای 4 سانت - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل با تیغه بلند - جنس دسته : تمام پلاستیک pp - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای همزدن گالن یا سطل رنگ

۳۳۵,۸۸۰ تومان

همزن رنگ کوچک پارس روور کارتنی

همزن رنگ کوچک پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : ارتفاع 8 سانت و پهنای 4 سانت - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل با تیغه بلند - جنس دسته : تمام پلاستیک pp - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای همزدن گالن یا سطل رنگ

۱۲۲,۷۶۰ تومان

لیسه مخصوص کاغذ دیواری (بزرگ) پارس روور کارتنی

لیسه مخصوص کاغذ دیواری (بزرگ) پارس روور کارتنی

مشخصات فنی جنس دسته : تمام پلاستیک pp - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۳۹۰,۶۰۰ تومان

لیسه تمام پلاستیک شماره 20 پارس روور کارتنی

لیسه تمام پلاستیک شماره 20 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی جنس دسته : تمام پلاستیک pp - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای گچ کاری، چسب کاری و درزگیری

۲۳۰,۴۰۰ تومان