۰
لیسه دسته چوبی(طرح هنر) شماره 16 پارس روور کارتنی

لیسه دسته چوبی(طرح هنر) شماره 16 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 16 - جنس تیغه : فنر 0.4 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : چوب - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ،بتونه کشی و درزگیری در نوع لیسه به جای پرچ و مهره استفاده شده تا در هنگام کارکردن لق نشود

۲ %
۳۹۲,۰۴۰ تومان

۳۸۴,۱۹۹ تومان

لیسه دسته چوبی(طرح هنر) شماره 14 پارس روور کارتنی

لیسه دسته چوبی(طرح هنر) شماره 14 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 14 - جنس تیغه : فنر 0.4 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : چوب - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ،بتونه کشی و درزگیری در نوع لیسه به جای پرچ و مهره استفاده شده تا در هنگام کارکردن لق نشود

۲ %
۳۷۸,۳۶۰ تومان

۳۷۰,۷۹۳ تومان

لیسه دسته چوبی(طرح هنر) شماره 12 پارس روور کارتنی

لیسه دسته چوبی(طرح هنر) شماره 12 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 12 - جنس تیغه : فنر 0.4 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : چوب - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ،بتونه کشی و درزگیری در نوع لیسه به جای پرچ و مهره استفاده شده تا در هنگام کارکردن لق نشود

۲ %
۳۴۸,۴۸۰ تومان

۳۴۱,۵۱۰ تومان

لیسه شانه ای 4 میل شماره 30 پارس روور کارتنی

لیسه شانه ای 4 میل شماره 30 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 31 - جنس تیغه : فنر 0.4 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ،بتونه کشی و درزگیری

۲ %
۴۸۹,۹۶۰ تومان

۴۸۰,۱۶۱ تومان

لیسه دسته تلفیقی شماره 30 پارس روور کارتنی

لیسه دسته تلفیقی شماره 30 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 30 - جنس تیغه : فنر 0.4 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ،بتونه کشی و درزگیری

۲ %
۴۸۳,۶۶۰ تومان

۴۷۳,۹۸۷ تومان

لیسه شانه ای تلفیقی شماره 20 پارس روور کارتنی

لیسه شانه ای تلفیقی شماره 20 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 20 - جنس تیغه : فنر 0.4 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ،بتونه کشی و درزگیری

۲ %
۳۴۰,۲۰۰ تومان

۳۳۳,۳۹۶ تومان

لیسه دسته تلفیقی شماره 16 پارس روور کارتنی

لیسه دسته تلفیقی شماره 16 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 16 - جنس تیغه : فنر 0.4 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ،بتونه کشی و درزگیری

۲ %
۲۷۱,۸۷۲ تومان

۲۶۶,۴۳۵ تومان

لیسه دسته تلفیقی شماره 12 پارس روور کارتنی

لیسه دسته تلفیقی شماره 12 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 12 - جنس تیغه : فنر 0.4 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ،بتونه کشی و درزگیری

۲ %
۲۳۷,۶۰۰ تومان

۲۳۲,۸۴۸ تومان

لیسه دسته تلفیقی شماره 14 پارس روور کارتنی

لیسه دسته تلفیقی شماره 14 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 14 - جنس تیغه : فنر 0.4 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ،بتونه کشی و درزگیری

۲ %
۲۵۰,۹۲۰ تومان

۲۴۵,۹۰۲ تومان

لیسه دسته تلفیقی شماره 20 پارس روور کارتنی

لیسه دسته تلفیقی شماره 20 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 20 - جنس تیغه : فنر 0.4 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ،بتونه کشی و درزگیری

۲ %
۳۳۷,۵۰۰ تومان

۳۳۰,۷۵۰ تومان

لیسه دسته چوبی(طرح هنر) شماره 18 پارس روور کارتنی

لیسه دسته چوبی(طرح هنر) شماره 18 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 18 - جنس تیغه : فنر 0.4 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : چوب - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ،بتونه کشی و درزگیری در نوع لیسه به جای پرچ و مهره استفاده شده تا در هنگام کارکردن لق نشود

۲ %
۴۲۱,۳۸۰ تومان

۴۱۲,۹۵۲ تومان

لیسه دسته چوبی(طرح هنر) شماره 20 پارس روور کارتنی

لیسه دسته چوبی(طرح هنر) شماره 20 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 20 - جنس تیغه : فنر 0.4 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : چوب - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ،بتونه کشی و درزگیری در نوع لیسه به جای پرچ و مهره استفاده شده تا در هنگام کارکردن لق نشود

۲ %
۴۵۳,۶۰۰ تومان

۴۴۴,۵۲۸ تومان

لیسه دسته چوبی(طرح هنر) شماره 25 پارس روور کارتنی

لیسه دسته چوبی(طرح هنر) شماره 25 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 25 - جنس تیغه : فنر 0.4 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : چوب - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ،بتونه کشی و درزگیری در نوع لیسه به جای پرچ و مهره استفاده شده تا در هنگام کارکردن لق نشود

۲ %
۵۱۴,۰۰۸ تومان

۵۰۳,۷۲۸ تومان

لیسه دسته چوبی(طرح هنر) شماره 30 پارس روور کارتنی

لیسه دسته چوبی(طرح هنر) شماره 30 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 30 - جنس تیغه : فنر 0.4 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : چوب - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ،بتونه کشی و درزگیری در نوع لیسه به جای پرچ و مهره استفاده شده تا در هنگام کارکردن لق نشود

۲ %
۶۶۱,۳۲۰ تومان

۶۴۸,۰۹۳ تومان

کاردک دسته تلفیقی شماره 2 پارس روور کارتنی

کاردک دسته تلفیقی شماره 2 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 2 - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۲ %
۱۳۸,۶۰۰ تومان

۱۳۵,۸۲۸ تومان

کاردک دسته تلفیقی شماره 4 پارس روور کارتنی

کاردک دسته تلفیقی شماره 4 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 4 - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۲ %
۱۶۴,۷۷۲ تومان

۱۶۱,۴۷۷ تومان

کاردک دسته تلفیقی شماره 8 پارس روور کارتنی

کاردک دسته تلفیقی شماره 8 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 8 - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۲ %
۲۳۰,۲۲۰ تومان

۲۲۵,۶۱۶ تومان

کاردک دسته تلفیقی شماره 6 پارس روور کارتنی

کاردک دسته تلفیقی شماره 6 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 6 - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۲ %
۲۰۹,۱۶۰ تومان

۲۰۴,۹۷۷ تومان

کاردک دسته تلفیقی شماره 12 پارس روور کارتنی

کاردک دسته تلفیقی شماره 12 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 12 - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۲ %
۴۲۸,۷۶۰ تومان

۴۲۰,۱۸۵ تومان

کاردک دسته تلفیقی شماره 10 پارس روور کارتنی

کاردک دسته تلفیقی شماره 10 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 10 - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۲ %
۳۶۵,۹۴۰ تومان

۳۵۸,۶۲۱ تومان

کاردک دسته تلفیقی شماره 14 پارس روور کارتنی

کاردک دسته تلفیقی شماره 14 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 14 - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۲ %
۴۸۰,۹۶۰ تومان

۴۷۱,۳۴۱ تومان

کاردک دسته تلفیقی شماره 16 پارس روور کارتنی

کاردک دسته تلفیقی شماره 16 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 16 - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : تلفیق چوب و پلیمیر (عدم جداشدگی یا لق زدگی به علت تزریق) - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۲ %
۵۲۲,۷۲۰ تومان

۵۱۲,۲۶۶ تومان

کاردک دسته چوبی شماره 12 پارس روور کارتنی

کاردک دسته چوبی شماره 12 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 12 - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : چوب - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۲ %
۵۴۸,۸۲۰ تومان

۵۳۷,۸۴۴ تومان

کاردک دسته چوبی شماره 10 پارس روور کارتنی

کاردک دسته چوبی شماره 10 پارس روور کارتنی

مشخصات فنی سایز : 10 - جنس تیغه : فنر 0.7 اسپانیا یا برزیل - جنس دسته : چوب - تعداد در کارتن : 36 عدد - سایر ویژگی ها : مناسب برای انواع کارهای ساختمانی ، بتونه کشی و درزگیری

۲ %
۴۹۶,۶۲۰ تومان

۴۸۶,۶۸۸ تومان