۰
مقایسه
محافظ شیش خانه صوتی و تصویری با کلید دوقطبی  (کابل 1/8) جهان الکتریک

محافظ شیش خانه صوتی و تصویری با کلید دوقطبی (کابل 1/8) جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 2 عدد - دکمه روشن- خاموش

۹۳,۶۰۰ تومان

مقایسه
محافظ دوخانه یخچال فریزر سرامیکی ارت دار (کابل 3/8) جهان الکتریک

محافظ دوخانه یخچال فریزر سرامیکی ارت دار (کابل 3/8) جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 2 عدد - دکمه روشن- خاموش

۱۰۶,۸۰۰ تومان

مقایسه
محافظ دوخانه یخچال فریزر سرامیکی ارت دار (کابل 1/8) جهان الکتریک

محافظ دوخانه یخچال فریزر سرامیکی ارت دار (کابل 1/8) جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 2 عدد - دکمه روشن- خاموش

۹۱,۲۰۰ تومان

مقایسه
محافظ چهار خانه صوتی و تصویری و کامپیوتر با کلید دو قطبی کارا (کابل 3/8) جهان الکتریک

محافظ چهار خانه صوتی و تصویری و کامپیوتر با کلید دو قطبی کارا (کابل 3/8) جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - دکمه روشن- خاموش

۱۰۱,۰۴۰ تومان

مقایسه
محافظ  چهار خانه صوتی و تصویری و کامپیوتر با کلید دو قطبی کارا (کابل 1/8) جهان الکتریک

محافظ چهار خانه صوتی و تصویری و کامپیوتر با کلید دو قطبی کارا (کابل 1/8) جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - دکمه روشن- خاموش

۸۹,۰۴۰ تومان

مقایسه
سه راهی دوشاخه سرخود ارت دار  جهان الکتریک

سه راهی دوشاخه سرخود ارت دار جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 3 عدد - دکمه روشن- خاموش

۲۴,۸۴۰ تومان

مقایسه
سه راهی دوشاخه سرخود  جهان الکتریک

سه راهی دوشاخه سرخود جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 3 عدد - دکمه روشن- خاموش

۱۸,۲۴۰ تومان

مقایسه
محافظ پریز سه خانهART با کلید دوقطبی (کابل3/8) جهان الکتریک

محافظ پریز سه خانهART با کلید دوقطبی (کابل3/8) جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 3 عدد - دکمه روشن- خاموش

۵۰,۴۰۰ تومان

مقایسه
محافظ پریز سه خانهART با کلید دوقطبی (کابل1/8) جهان الکتریک

محافظ پریز سه خانهART با کلید دوقطبی (کابل1/8) جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 3 عدد - دکمه روشن- خاموش

۳۸,۴۰۰ تومان

مقایسه
محافظ پریز چهار خانهART با کلید دوقطبی (کابل3/8) جهان الکتریک

محافظ پریز چهار خانهART با کلید دوقطبی (کابل3/8) جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - دکمه روشن- خاموش

۵۷,۶۰۰ تومان

مقایسه
محافظ پریز چهار خانهART  با کلید دوقطبی (کابل1/8) جهان الکتریک

محافظ پریز چهار خانهART با کلید دوقطبی (کابل1/8) جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - دکمه روشن- خاموش

۴۵,۶۰۰ تومان

مقایسه
محافظ پریز پنج خانهART با کلید دوقطبی (کابل3/8) جهان الکتریک

محافظ پریز پنج خانهART با کلید دوقطبی (کابل3/8) جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 5 عدد - دکمه روشن- خاموش

۶۴,۸۰۰ تومان

مقایسه
محافظ پریز پنج خانهART با کلید دوقطبی (کابل1/8) جهان الکتریک

محافظ پریز پنج خانهART با کلید دوقطبی (کابل1/8) جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 5 عدد - دکمه روشن- خاموش

۵۲,۸۰۰ تومان

مقایسه
محافظ پریز چهار خانه کارا با کلید دوقطبی (کابل3/8) جهان الکتریک

محافظ پریز چهار خانه کارا با کلید دوقطبی (کابل3/8) جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - دکمه روشن- خاموش

۵۹,۶۴۰ تومان

مقایسه
محافظ پریز چهار خانه کارا با کلید دوقطبی (کابل1/8) جهان الکتریک

محافظ پریز چهار خانه کارا با کلید دوقطبی (کابل1/8) جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - دکمه روشن- خاموش

۴۷,۶۴۰ تومان

مقایسه
محافظ پریز سه خانه با محافظ ایمنی با کابل 3/8 متری جهان الکتریک

محافظ پریز سه خانه با محافظ ایمنی با کابل 3/8 متری جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 3 عدد - دکمه روشن- خاموش

۴۸,۰۰۰ تومان

مقایسه
محافظ پریز سه خانه با محافظ ایمنی با کابل 1/8 متری جهان الکتریک

محافظ پریز سه خانه با محافظ ایمنی با کابل 1/8 متری جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 3 عدد - دکمه روشن- خاموش

۳۶,۰۰۰ تومان

مقایسه
محافظ پریز سه خانه با محافظ ایمنی بدون کابل  متری جهان الکتریک

محافظ پریز سه خانه با محافظ ایمنی بدون کابل متری جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 3 عدد - دکمه روشن- خاموش

۲۲,۸۰۰ تومان

مقایسه
محافظ پریز چهار خانه با محافظ ایمنی با کابل 3/8 متری جهان الکتریک

محافظ پریز چهار خانه با محافظ ایمنی با کابل 3/8 متری جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - طول کابل : 3.8 متر - دکمه روشن- خاموش

۵۴,۰۰۰ تومان

مقایسه
محافظ پریز چهار خانه با محافظ ایمنی با کابل 1/8 متری جهان الکتریک

محافظ پریز چهار خانه با محافظ ایمنی با کابل 1/8 متری جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - طول کابل : 1.8 متر - دکمه روشن- خاموش

۴۲,۰۰۰ تومان

مقایسه
محافظ پریز چهار خانه با محافظ ایمنی بدون کابل  جهان الکتریک

محافظ پریز چهار خانه با محافظ ایمنی بدون کابل جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - دکمه روشن- خاموش

۲۸,۸۰۰ تومان

مقایسه
 پارت الکتریک محافظ یخچال  2 متری

پارت الکتریک محافظ یخچال 2 متری

مشخصات کلی رنگ : سفید - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - طول کابل : 2 متر

۹۲,۱۸۵ تومان

مقایسه
 پارت الکتریک محافظ صوتی 7 خانه

پارت الکتریک محافظ صوتی 7 خانه

مشخصات کلی رنگ : سفید - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 7 عدد

۱۱۳,۳۰۰ تومان

مقایسه
 پارت الکتریک محافظ پکیج

پارت الکتریک محافظ پکیج

مشخصات کلی رنگ : سفید - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد

۷۹,۳۲۵ تومان

مشخصات کلی
مشخصات فنی