۰
 گلدان گلپونه مدل مستطیل دوقلو تراس کد 231

گلدان گلپونه مدل مستطیل دوقلو تراس کد 231

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 64 سانتیمتر - ارتفاع : 24 سانتیمتر - عرض : 42 ساتیمنتر - وزن : 2001 گرم

۷ %
۵۱,۴۰۰ تومان

۴۷,۸۰۲ تومان

پایه گلدان گلپونه مدل فانتزی کد 418

پایه گلدان گلپونه مدل فانتزی کد 418

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 33 سانتیمتر - ارتفاع : 77 سانتیمتر - عرض : 33 ساتیمنتر - وزن : 2001 گرم - پایه - زیر گلدانی

۷ %
۱۱۸,۰۰۰ تومان

۱۰۹,۷۴۰ تومان

گلدان گلپونه مدل نارسیس کد 346

گلدان گلپونه مدل نارسیس کد 346

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 24 سانتیمتر - ارتفاع : 21 سانتیمتر - وزن : 2001 گرم - زیر گلدانی

۷ %
۲۸,۰۰۰ تومان

۲۶,۰۴۰ تومان

گلدان گلپونه مدل پایه دار گلجام کد 515

گلدان گلپونه مدل پایه دار گلجام کد 515

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 54 سانتیمتر - ارتفاع : 50 سانتیمتر - وزن : 2001 گرم - پایه - زیر گلدانی

۷ %
۱۱۵,۰۰۰ تومان

۱۰۶,۹۵۰ تومان

گلدان گلپونه مدل لابی کد 156

گلدان گلپونه مدل لابی کد 156

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 45 سانتیمتر - ارتفاع : 45 سانتیمتر - وزن : 2001 گرم - زیر گلدانی

۷ %
۲۲۰,۰۰۰ تومان

۲۰۴,۶۰۰ تومان

گلدان گلپونه مدل گل آویز و دسته آویز کد 511

گلدان گلپونه مدل گل آویز و دسته آویز کد 511

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 36 سانتیمتر - ارتفاع : 21 سانتیمتر - وزن : 2001 گرم - قابلیت آویزان کردن - دسته

۸ %
۱۶,۰۰۰ تومان

۱۴,۷۲۰ تومان

گلدان گلپونه مدل پایه دار گلجام کد 513

گلدان گلپونه مدل پایه دار گلجام کد 513

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 36 سانتیمتر - ارتفاع : 34 سانتیمتر - وزن : 2001 گرم - پایه - جنس پایه : پلاستیک - زیر گلدانی

۸ %
۳۲,۰۰۰ تومان

۲۹,۴۴۰ تومان

گلدان گلپونه مدل آزالیا مستطیل کد 263

گلدان گلپونه مدل آزالیا مستطیل کد 263

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 50 سانتیمتر - ارتفاع : 17.5 سانتیمتر - عرض : 19.5 ساتیمنتر - وزن : 2001 گرم - زیر گلدانی

۸ %
۲۳,۰۰۰ تومان

۲۱,۱۶۰ تومان

گلدان گلپونه مدل آزالیا گرد کد 364

گلدان گلپونه مدل آزالیا گرد کد 364

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 20 سانتیمتر - ارتفاع : 17 سانتیمتر - وزن : 2001 گرم - زیر گلدانی

۸ %
۸,۰۰۰ تومان

۷,۳۶۰ تومان

گلدان گلپونه مدل آزالیا چهارگوش کد 163

گلدان گلپونه مدل آزالیا چهارگوش کد 163

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 20 سانتیمتر - ارتفاع : 21 سانتیمتر - عرض : 20 ساتیمنتر - وزن : 2001 گرم - زیر گلدانی

۸ %
۱۳,۰۰۰ تومان

۱۱,۹۶۰ تومان

گلدان گلپونه مدل نارسیس کد 345

گلدان گلپونه مدل نارسیس کد 345

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 24 سانتیمتر - ارتفاع : 21 سانتیمتر - وزن : 2001 گرم - زیر گلدانی

۷ %
۱۶,۰۰۰ تومان

۱۴,۸۸۰ تومان

گلدان گلپونه مدل گل آویز و دسته آویز کد 513

گلدان گلپونه مدل گل آویز و دسته آویز کد 513

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 36 سانتیمتر - ارتفاع : 21 سانتیمتر - وزن : 2001 گرم - قابلیت آویزان کردن - دسته

۸ %
۲۶,۰۰۰ تومان

۲۳,۹۲۰ تومان

گلدان گلپونه مدل دیواری کد 502

گلدان گلپونه مدل دیواری کد 502

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 35 سانتیمتر - ارتفاع : 21 سانتیمتر - عرض : 18 ساتیمنتر - وزن : 2001 گرم - زیر گلدانی

۸ %
۱۸,۰۰۰ تومان

۱۶,۵۶۰ تومان

گلدان گلپونه مدل لابی کد 155

گلدان گلپونه مدل لابی کد 155

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 40 سانتیمتر - ارتفاع : 70 سانتیمتر - عرض : 40 ساتیمنتر - وزن : 2001 گرم - زیر گلدانی

۸ %
۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱۲۸,۸۰۰ تومان

گلدان گلپونه مدل مستطیل بالکنی کد221

گلدان گلپونه مدل مستطیل بالکنی کد221

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 80 سانتیمتر - ارتفاع : 17 سانتیمتر - عرض : 22 ساتیمنتر - وزن : 2001 گرم - زیر گلدانی

۸ %
۵۸,۰۰۰ تومان

۵۳,۳۶۰ تومان

گلدان گلپونه مدل گرد بنجامین کد 316

گلدان گلپونه مدل گرد بنجامین کد 316

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 40 سانتیمتر - ارتفاع : 35 سانتیمتر - عرض : 40 ساتیمنتر - وزن : 2001 گرم - زیر گلدانی

۸ %
۳۷,۰۰۰ تومان

۳۴,۰۴۰ تومان

گلدان گلپونه مدل گرد بنجامین کد 314

گلدان گلپونه مدل گرد بنجامین کد 314

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 28.5 سانتیمتر - ارتفاع : 25 سانتیمتر - عرض : 28.5 ساتیمنتر - وزن : 2001 گرم - زیر گلدانی

۸ %
۱۹,۰۰۰ تومان

۱۷,۴۸۰ تومان

گلدان گلپونه مدل چهارگوش سوپر کد 115

گلدان گلپونه مدل چهارگوش سوپر کد 115

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 32.5 سانتیمتر - ارتفاع : 26 سانتیمتر - عرض : 32.5 ساتیمنتر - زیر گلدانی - سایر ویژگی ها : دارای چرخ

۸ %
۳۰,۰۰۰ تومان

۲۷,۶۰۰ تومان

گلدان گلپونه مدل چهارگوش سوپر کد 113

گلدان گلپونه مدل چهارگوش سوپر کد 113

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 22.7 سانتیمتر - ارتفاع : 17 سانتیمتر - عرض : 22.7 ساتیمنتر - زیر گلدانی - سایر ویژگی ها : دارای چرخ

۸ %
۱۶,۰۰۰ تومان

۱۴,۷۲۰ تومان

گلدان گلپونه مدل مستطیل سوپر کد 216

گلدان گلپونه مدل مستطیل سوپر کد 216

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 90 سانتیمتر - ارتفاع : 25.5 سانتیمتر - عرض : 30 ساتیمنتر - زیر گلدانی - سایر ویژگی ها : دارای چرخ

۸ %
۱۰۲,۰۰۰ تومان

۹۳,۸۴۰ تومان

گلدان گلپونه مدل مستطیل سوپر کد 215

گلدان گلپونه مدل مستطیل سوپر کد 215

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 70 سانتیمتر - ارتفاع : 29 سانتیمتر - عرض : 23.5 ساتیمنتر - زیر گلدانی - سایر ویژگی ها : دارای چرخ

۸ %
۶۰,۰۰۰ تومان

۵۵,۲۰۰ تومان

گلدان گلپونه مدل مستطیل سوپر کد 213

گلدان گلپونه مدل مستطیل سوپر کد 213

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 34.5 سانتیمتر - ارتفاع : 11 سانتیمتر - عرض : 13.5 ساتیمنتر - زیر گلدانی - سایر ویژگی ها : دارای چرخ

۸ %
۲۵,۰۰۰ تومان

۲۳,۰۰۰ تومان

گلدان گلپونه مدل سیکلمن کد 242

گلدان گلپونه مدل سیکلمن کد 242

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 37 سانتیمتر - ارتفاع : 12 سانتیمتر - عرض : 16 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۸ %
۷,۵۰۰ تومان

۶,۹۰۰ تومان

گلدان گلپونه مدل نارسیس کد 343

گلدان گلپونه مدل نارسیس کد 343

مشخات کلی جنس : پلاستیکی - طول : 14.5 سانتیمتر - عرض : 13 ساتیمنتر - زیر گلدانی

۸ %
۷,۰۰۰ تومان

۶,۴۴۰ تومان

محوطه سازی

محوطه سازی

محوطه سازی بخش قابل توجهی از ساختمان سازی است که خود، زیرشاخه های بسیاری را شامل شده و همانطور که از نامش پیداست مجموعه مصالح و آیتم هایی را شامل می شود که در ساخت و اجرای دکوراسیون فضایِ بیرون ساختمان استفاده می شود. محوطه سازی به هر فعالیتی اشاره دارد که ویژگی های قابل مشاهده ی منطقه ای از زمین را تغییر می دهد که با استفاده از عناصری مانند جدول، سایه بان، نیمکت و... با هدف ایجاد محیطی زیباتر صورت می گیرد.