۰

منبع انبساط

منبع انبساط را به منظور تثبیت فشار سیستم و فراهم آوردن امكان انبساط حجمی آب در اثر افزایش دما در سیستم های بسته،‌ بکار می برند. منبع انبساط ممكن است به صورت باز یا بسته باشد منبع انبساط یکی از مهمترین وسایل موتور خانه است که وظیفه ی تأمین آب دیگ و جای دادن آب  اضافی را در خود دارد. منبع های انبساط به طور کلی با دو هدف در سیستم های حرارت مرکزی به کار می روند، 1- کاهش فشار آب ناشی از گرم شدن و افزایش حجم بخار آب در دیگ ها و پکیج ها  2- جبران نمودن کاهش فشار ناشی از کم شدن آب در سیستم های حرارت مرکزی. منبع ابساط بر روی قسمتی از سیستم لوله کشی سیستم گرمایشی شما نصب شده و تغییرات ناشی از افزایش فشار را کنترل می کنند. لازم به ذکر است که مخازن انبساط نه تنها می توانند تغییرات افزایش فشاررا کنترل کنند بلکه می توانند کاهش فشار آب ناشی از نشتی در سیستم را نیز جبران کنند.