۰
دوردرختی طرح کاسپین (ست) کیان برنا

دوردرختی طرح کاسپین (ست) کیان برنا

مشخصات فنی نوع : دور درختی - نحوه ی فروش : عمده - جنس : بتن - ابعاد : 8*80*80 - وزن : 80 کیلوگرم

۳۳,۰۰۰ تومان

دوردرختی طرح گلبرگ (ست) کیان برنا

دوردرختی طرح گلبرگ (ست) کیان برنا

مشخصات فنی نوع : دور درختی - نحوه ی فروش : عمده - جنس : بتن - ابعاد : 8*60*60 - وزن : 60 کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
موزاییک گرانیتی و سماقی کیان برنا

موزاییک گرانیتی و سماقی کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی ساده - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 2.5*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : گرانیتی سماقی - ضخامت : 2.5 - وزن هر متر مربع : 65 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۲۰,۵۰۰ تومان

مقایسه
موزاییک ساده زیرپارکتی کیان برنا

موزاییک ساده زیرپارکتی کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی ساده - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 2.5*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : ساده - ضخامت : 2.5 - وزن هر متر مربع : 65 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۱۹,۵۰۰ تومان

مقایسه
موزاییک زیرپارکتی کیان برنا

موزاییک زیرپارکتی کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی ساده - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 2.5*30*30 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : ساده - ضخامت : 2.5 - وزن هر متر مربع : 65 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۱۸,۵۰۰ تومان

مقایسه
کفپوش پلیمری طرح چرمی کیان برنا

کفپوش پلیمری طرح چرمی کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 2.5*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : چرمی - ضخامت : 2.5 - وزن هر متر مربع : 55 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۲۲,۶۰۰ تومان

مقایسه
کفپوش پلیمری طرح خطیبی کیان برنا

کفپوش پلیمری طرح خطیبی کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 2.5*30*60 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : خطیبی - ضخامت : 2.5 - وزن هر متر مربع : 55 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۲۲,۶۰۰ تومان

مقایسه
کفپوش پلیمری طرح چرمی قابدار کیان برنا

کفپوش پلیمری طرح چرمی قابدار کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 2.5*20*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : چرمی قابدار - ضخامت : 2.5 - وزن هر متر مربع : 55 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۲۲,۶۰۰ تومان

مقایسه
کفپوش پلیمری طرح پارسه کیان برنا

کفپوش پلیمری طرح پارسه کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 2.5*40*60 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : پارسه - ضخامت : 2.5 - وزن هر متر مربع : 55 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۲۲,۶۰۰ تومان

مقایسه
کفپوش پلیمری طرح ونوس کیان برنا

کفپوش پلیمری طرح ونوس کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 2.5*45*45 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : ونوس - ضخامت : 2.5 - وزن هر متر مربع : 55 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۲۲,۶۰۰ تومان

مقایسه
کفپوش پلیمری طرح کوبیک کیان برنا

کفپوش پلیمری طرح کوبیک کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 2.5*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : کوبیک - ضخامت : 2.5 - وزن هر متر مربع : 55 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۲۲,۶۰۰ تومان

مقایسه
کفپوش پلیمری طرح سنگفرش کیان برنا

کفپوش پلیمری طرح سنگفرش کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 2.5*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : سنگفرش - ضخامت : 2.5 - وزن هر متر مربع : 55 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۲۲,۶۰۰ تومان

مقایسه
کفپوش پلیمری طرح قلوه ای ترکیبی کیان برنا

کفپوش پلیمری طرح قلوه ای ترکیبی کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 2.5*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : قلوه ای - ضخامت : 2.5 - وزن هر متر مربع : 55 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۲۲,۶۰۰ تومان

مقایسه
کفپوش پلیمری طرح واش ترکیبی کیان برنا

کفپوش پلیمری طرح واش ترکیبی کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 2.5*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : واش ترکیبی - ضخامت : 2.5 - وزن هر متر مربع : 55 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۲۲,۶۰۰ تومان

مقایسه
کفپوش پلیمری طرح یاس کیان برنا

کفپوش پلیمری طرح یاس کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 2.5*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : یاس - ضخامت : 2.5 - وزن هر متر مربع : 55 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۲۲,۶۰۰ تومان

مقایسه
کفپوش پلیمری طرح پارکتی کیان برنا

کفپوش پلیمری طرح پارکتی کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 2.5*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : پارکتی - ضخامت : 2.5 - وزن هر متر مربع : 55 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۲۲,۶۰۰ تومان

مقایسه
کفپوش پلیمری طرح قابدار کیان برنا

کفپوش پلیمری طرح قابدار کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 2.5*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : قابدار - ضخامت : 2.5 - وزن هر متر مربع : 55 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۲۲,۶۰۰ تومان

مقایسه
کفپوش واش بتن آنتیک (اتوماتیک) 50 کیان برنا

کفپوش واش بتن آنتیک (اتوماتیک) 50 کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی ساده - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 5*50*50 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : ساده - ضخامت : 5 - وزن هر متر مربع : 91 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۳۲,۷۰۰ تومان

مقایسه
کفپوش واش بتن آنتیک (اتوماتیک) 40 کیان برنا

کفپوش واش بتن آنتیک (اتوماتیک) 40 کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی طرح دار - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 4*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : ساده - ضخامت : 4 - وزن هر متر مربع : 91 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۳۲,۷۰۰ تومان

مقایسه
کفپوش واش بتن آنتیک (اتوماتیک) 30 کیان برنا

کفپوش واش بتن آنتیک (اتوماتیک) 30 کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی طرح دار - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 4*30*60 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : ساده - ضخامت : 4 - وزن هر متر مربع : 91 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۳۲,۷۰۰ تومان

مقایسه
کفپوش واش بتن 50 کیان برنا

کفپوش واش بتن 50 کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی ساده - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 5*50*50 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : ساده - ضخامت : 5 - وزن هر متر مربع : 91 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۳۲,۷۰۰ تومان

مقایسه
کفپوش واش بتن 40 کیان برنا

کفپوش واش بتن 40 کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی ساده - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 4*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : ساده - ضخامت : 4 - وزن هر متر مربع : 91 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۳۰,۷۰۰ تومان

مقایسه
کفپوش واش بتن 30 کیان برنا

کفپوش واش بتن 30 کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی طرح دار - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 4*30*60 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : ساده - ضخامت : 4 - وزن هر متر مربع : 91 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۳۰,۷۰۰ تومان

مقایسه
آبراه بتنی 35 کیان برنا

آبراه بتنی 35 کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی ساده - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 7*25*35 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : ساده - ضخامت : 7 - وزن هر متر مربع : 18 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۴,۹۰۰ تومان

موزاییک

موزاییک را می توان نوعی بتن خواند که یکی از رایج ترین و پرمصرف ترین پوشش های کف برای اماکن گوناگون از جمله منازل می باشد. طریقه ساخت موزاییک ها به این گونه است که ابتدا ملات ماسه سیمان کم آب را در قالب ریخته و آن را تحت فشار قرار می دهند تا به خوبی متراکم شود. برای افزایش مقاومت موزاییک در هنگام خودگیری آن را مرطوب می کنند. موزاييک ها كاربرد بسيار وسيعي دارند و بطور مثال مي توان به مواردی چون کفپوش بتني پياده رو، پوشش كف حياط، سنگ پشت بام، سنگ فرش باغ، سنگ فرش معابر، سنگ کف پاركينگ، کفپوش بتني، كفپوش محوطه ويلا، موزاییک پشت بام اشاره نمود.