۰
مقایسه
موزاییک پلیمری کیان برنا طرح کوبیک 43*43

موزاییک پلیمری کیان برنا طرح کوبیک 43*43

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 43*43 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : کوبیک - ضخامت : 2.5 سانتیمتر - وزن هر متر مربع : 65 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : حداقل مقاومت خمشی : 35 مگاپاسکال / حداکثر جذب آب : حداکثر 3% وزن / مقاومت سایشی : حداکثر 20 میلیمتر / حداقل مقاومت فشاری از لغزه گیری : 30 مگاپاسکال

ناموجود

مقایسه
موزاییک پلیمری کیان برنا طرح قابدار 40*40

موزاییک پلیمری کیان برنا طرح قابدار 40*40

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : قابدار - ضخامت : 2.5 سانتیمتر - وزن هر متر مربع : 65 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : حداقل مقاومت خمشی : 35 مگاپاسکال / حداکثر جذب آب : حداکثر 3% وزن / مقاومت سایشی : حداکثر 20 میلیمتر / حداقل مقاومت فشاری از لغزه گیری : 30 مگاپاسکال

ناموجود

مقایسه
موزاییک پلیمری کیان برنا طرح کوبیک 43*43

موزاییک پلیمری کیان برنا طرح کوبیک 43*43

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 43*43 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : کوبیک - ضخامت : 2.5 سانتیمتر - وزن هر متر مربع : 65 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : حداقل مقاومت خمشی : 35 مگاپاسکال / حداکثر جذب آب : حداکثر 3% وزن / مقاومت سایشی : حداکثر 20 میلیمتر / حداقل مقاومت فشاری از لغزه گیری : 30 مگاپاسکال

ناموجود

مقایسه
موزاییک پلیمری کیان برنا طرح کوبیک 43*43

موزاییک پلیمری کیان برنا طرح کوبیک 43*43

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 43*43 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : کوبیک - ضخامت : 2.5 سانتیمتر - وزن هر متر مربع : 65 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : حداقل مقاومت خمشی : 35 مگاپاسکال / حداکثر جذب آب : حداکثر 3% وزن / مقاومت سایشی : حداکثر 20 میلیمتر / حداقل مقاومت فشاری از لغزه گیری : 30 مگاپاسکال

ناموجود

مقایسه
موزاییک پلیمری کیان برنا طرح کوبیک 43*43

موزاییک پلیمری کیان برنا طرح کوبیک 43*43

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 43*43 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : کوبیک - ضخامت : 2.5 سانتیمتر - وزن هر متر مربع : 65 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : حداقل مقاومت خمشی : 35 مگاپاسکال / حداکثر جذب آب : حداکثر 3% وزن / مقاومت سایشی : حداکثر 20 میلیمتر / حداقل مقاومت فشاری از لغزه گیری : 30 مگاپاسکال

ناموجود

مقایسه
موزاییک پلیمری کیان برنا طرح یاس 40*40

موزاییک پلیمری کیان برنا طرح یاس 40*40

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : یاس - ضخامت : 2.5 سانتیمتر - وزن هر متر مربع : 65 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : حداقل مقاومت خمشی : 35 مگاپاسکال / حداکثر جذب آب : حداکثر 3% وزن / مقاومت سایشی : حداکثر 20 میلیمتر / حداقل مقاومت فشاری از لغزه گیری : 30 مگاپاسکال

ناموجود

مقایسه
موزاییک پلیمری کیان برنا طرح یاس 40*40

موزاییک پلیمری کیان برنا طرح یاس 40*40

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : یاس - ضخامت : 2.5 سانتیمتر - وزن هر متر مربع : 65 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : حداقل مقاومت خمشی : 35 مگاپاسکال / حداکثر جذب آب : حداکثر 3% وزن / مقاومت سایشی : حداکثر 20 میلیمتر / حداقل مقاومت فشاری از لغزه گیری : 30 مگاپاسکال

ناموجود

مقایسه
موزاییک پلیمری کیان برنا طرح یاس 40*40

موزاییک پلیمری کیان برنا طرح یاس 40*40

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : یاس - ضخامت : 2.5 سانتیمتر - وزن هر متر مربع : 65 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : حداقل مقاومت خمشی : 35 مگاپاسکال / حداکثر جذب آب : حداکثر 3% وزن / مقاومت سایشی : حداکثر 20 میلیمتر / حداقل مقاومت فشاری از لغزه گیری : 30 مگاپاسکال

ناموجود

مقایسه
موزاییک پلیمری کیان برنا طرح یاس 40*40

موزاییک پلیمری کیان برنا طرح یاس 40*40

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : یاس - ضخامت : 2.5 سانتیمتر - وزن هر متر مربع : 65 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : حداقل مقاومت خمشی : 35 مگاپاسکال / حداکثر جذب آب : حداکثر 3% وزن / مقاومت سایشی : حداکثر 20 میلیمتر / حداقل مقاومت فشاری از لغزه گیری : 30 مگاپاسکال

ناموجود

مقایسه
موزاییک پلیمری کیان برنا طرح سنگ فرش 40*40

موزاییک پلیمری کیان برنا طرح سنگ فرش 40*40

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : سنگ فرش - ضخامت : 2.5 سانتیمتر - وزن هر متر مربع : 65 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : حداقل مقاومت خمشی : 35 مگاپاسکال / حداکثر جذب آب : حداکثر 3% وزن / مقاومت سایشی : حداکثر 20 میلیمتر / حداقل مقاومت فشاری از لغزه گیری : 30 مگاپاسکال

ناموجود

مقایسه
موزاییک پلیمری کیان برنا طرح سنگ فرش 40*40

موزاییک پلیمری کیان برنا طرح سنگ فرش 40*40

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : سنگ فرش - ضخامت : 2.5 سانتیمتر - وزن هر متر مربع : 65 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : حداقل مقاومت خمشی : 35 مگاپاسکال / حداکثر جذب آب : حداکثر 3% وزن / مقاومت سایشی : حداکثر 20 میلیمتر / حداقل مقاومت فشاری از لغزه گیری : 30 مگاپاسکال

ناموجود

مقایسه
موزاییک پلیمری کیان برنا طرح سنگ فرش 40*40

موزاییک پلیمری کیان برنا طرح سنگ فرش 40*40

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : سنگ فرش - ضخامت : 2.5 سانتیمتر - وزن هر متر مربع : 65 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : حداقل مقاومت خمشی : 35 مگاپاسکال / حداکثر جذب آب : حداکثر 3% وزن / مقاومت سایشی : حداکثر 20 میلیمتر / حداقل مقاومت فشاری از لغزه گیری : 30 مگاپاسکال

ناموجود

مقایسه
موزاییک پلیمری کیان برنا طرح سنگ فرش 40*40

موزاییک پلیمری کیان برنا طرح سنگ فرش 40*40

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : سنگ فرش - ضخامت : 2.5 سانتیمتر - وزن هر متر مربع : 65 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : حداقل مقاومت خمشی : 35 مگاپاسکال / حداکثر جذب آب : حداکثر 3% وزن / مقاومت سایشی : حداکثر 20 میلیمتر / حداقل مقاومت فشاری از لغزه گیری : 30 مگاپاسکال

ناموجود

مقایسه
موزاییک پلیمری کیان برنا طرح واش 60*30

موزاییک پلیمری کیان برنا طرح واش 60*30

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 60*30 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : واش - ضخامت : 2.5 سانتیمتر - وزن هر متر مربع : 65 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : حداقل مقاومت خمشی : 35 مگاپاسکال / حداکثر جذب آب : حداکثر 3% وزن / مقاومت سایشی : حداکثر 20 میلیمتر / حداقل مقاومت فشاری از لغزه گیری : 30 مگاپاسکال

ناموجود

مقایسه
موزاییک پلیمری کیان برنا طرح واش 60*30

موزاییک پلیمری کیان برنا طرح واش 60*30

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 60*30 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : واش - ضخامت : 2.5 سانتیمتر - وزن هر متر مربع : 65 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : حداقل مقاومت خمشی : 35 مگاپاسکال / حداکثر جذب آب : حداکثر 3% وزن / مقاومت سایشی : حداکثر 20 میلیمتر / حداقل مقاومت فشاری از لغزه گیری : 30 مگاپاسکال

ناموجود

مقایسه
موزاییک پلیمری کیان برنا طرح واش 60*30

موزاییک پلیمری کیان برنا طرح واش 60*30

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 60*30 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : واش - ضخامت : 2.5 سانتیمتر - وزن هر متر مربع : 65 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : حداقل مقاومت خمشی : 35 مگاپاسکال / حداکثر جذب آب : حداکثر 3% وزن / مقاومت سایشی : حداکثر 20 میلیمتر / حداقل مقاومت فشاری از لغزه گیری : 30 مگاپاسکال

ناموجود

مقایسه
موزاییک پلیمری کیان برنا طرح واش 60*30

موزاییک پلیمری کیان برنا طرح واش 60*30

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 60*30 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : واش - ضخامت : 2.5 سانتیمتر - وزن هر متر مربع : 65 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : حداقل مقاومت خمشی : 35 مگاپاسکال / حداکثر جذب آب : حداکثر 3% وزن / مقاومت سایشی : حداکثر 20 میلیمتر / حداقل مقاومت فشاری از لغزه گیری : 30 مگاپاسکال

ناموجود

مقایسه
موزاییک پلیمری کیان برنا طرح خطیبی 60*30

موزاییک پلیمری کیان برنا طرح خطیبی 60*30

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 60*30 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : خطیبی - ضخامت : 2.5 سانتیمتر - وزن هر متر مربع : 65 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : حداقل مقاومت خمشی : 35 مگاپاسکال / حداکثر جذب آب : حداکثر 3% وزن / مقاومت سایشی : حداکثر 20 میلیمتر / حداقل مقاومت فشاری از لغزه گیری : 30 مگاپاسکال

ناموجود

مقایسه
موزاییک پلیمری کیان برنا طرح خطیبی 60*30

موزاییک پلیمری کیان برنا طرح خطیبی 60*30

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 60*30 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : خطیبی - ضخامت : 2.5 سانتیمتر - وزن هر متر مربع : 65 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : حداقل مقاومت خمشی : 35 مگاپاسکال / حداکثر جذب آب : حداکثر 3% وزن / مقاومت سایشی : حداکثر 20 میلیمتر / حداقل مقاومت فشاری از لغزه گیری : 30 مگاپاسکال

ناموجود

مقایسه
موزاییک پلیمری کیان برنا طرح خطیبی 60*30

موزاییک پلیمری کیان برنا طرح خطیبی 60*30

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 60*30 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : خطیبی - ضخامت : 2.5 سانتیمتر - وزن هر متر مربع : 65 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : حداقل مقاومت خمشی : 35 مگاپاسکال / حداکثر جذب آب : حداکثر 3% وزن / مقاومت سایشی : حداکثر 20 میلیمتر / حداقل مقاومت فشاری از لغزه گیری : 30 مگاپاسکال

ناموجود

مقایسه
موزاییک پلیمری کیان برنا طرح خطیبی 60*30

موزاییک پلیمری کیان برنا طرح خطیبی 60*30

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 60*30 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : خطیبی - ضخامت : 2.5 سانتیمتر - وزن هر متر مربع : 65 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : حداقل مقاومت خمشی : 35 مگاپاسکال / حداکثر جذب آب : حداکثر 3% وزن / مقاومت سایشی : حداکثر 20 میلیمتر / حداقل مقاومت فشاری از لغزه گیری : 30 مگاپاسکال

ناموجود

مقایسه
موزاییک پلیمری کیان برنا طرح پارسه 60*40

موزاییک پلیمری کیان برنا طرح پارسه 60*40

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 60*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : پارسه - ضخامت : 2.5 سانتیمتر - وزن هر متر مربع : 65 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : حداقل مقاومت خمشی : 35 مگاپاسکال / حداکثر جذب آب : حداکثر 3% وزن / مقاومت سایشی : حداکثر 20 میلیمتر / حداقل مقاومت فشاری از لغزه گیری : 30 مگاپاسکال

ناموجود

مقایسه
موزاییک پلیمری کیان برنا طرح پارسه 60*40

موزاییک پلیمری کیان برنا طرح پارسه 60*40

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 60*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : پارسه - ضخامت : 2.5 سانتیمتر - وزن هر متر مربع : 65 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : حداقل مقاومت خمشی : 35 مگاپاسکال / حداکثر جذب آب : حداکثر 3% وزن / مقاومت سایشی : حداکثر 20 میلیمتر / حداقل مقاومت فشاری از لغزه گیری : 30 مگاپاسکال

ناموجود

مقایسه
موزاییک پلیمری کیان برنا طرح پارسه 60*40

موزاییک پلیمری کیان برنا طرح پارسه 60*40

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 60*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : پارسه - ضخامت : 2.5 سانتیمتر - وزن هر متر مربع : 65 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : حداقل مقاومت خمشی : 35 مگاپاسکال / حداکثر جذب آب : حداکثر 3% وزن / مقاومت سایشی : حداکثر 20 میلیمتر / حداقل مقاومت فشاری از لغزه گیری : 30 مگاپاسکال

ناموجود

مقایسه
موزاییک پلیمری کیان برنا طرح پارسه 60*40

موزاییک پلیمری کیان برنا طرح پارسه 60*40

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 60*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : پارسه - ضخامت : 2.5 سانتیمتر - وزن هر متر مربع : 65 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : حداقل مقاومت خمشی : 35 مگاپاسکال / حداکثر جذب آب : حداکثر 3% وزن / مقاومت سایشی : حداکثر 20 میلیمتر / حداقل مقاومت فشاری از لغزه گیری : 30 مگاپاسکال

ناموجود

مقایسه
موزاییک پلیمری کیان برنا طرح چرمی قابدار 40*20

موزاییک پلیمری کیان برنا طرح چرمی قابدار 40*20

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 40*20 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : چرمی قابدار - ضخامت : 2.5 سانتیمتر - وزن هر متر مربع : 65 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : حداقل مقاومت خمشی : 35 مگاپاسکال / حداکثر جذب آب : حداکثر 3% وزن / مقاومت سایشی : حداکثر 20 میلیمتر / حداقل مقاومت فشاری از لغزه گیری : 30 مگاپاسکال

ناموجود

مقایسه
موزاییک پلیمری کیان برنا طرح هندسی 60*30

موزاییک پلیمری کیان برنا طرح هندسی 60*30

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 60*30 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : هندسی - ضخامت : 2.5 سانتیمتر - وزن هر متر مربع : 65 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : حداقل مقاومت خمشی : 35 مگاپاسکال / حداکثر جذب آب : حداکثر 3% وزن / مقاومت سایشی : حداکثر 20 میلیمتر / حداقل مقاومت فشاری از لغزه گیری : 30 مگاپاسکال

ناموجود

مقایسه
موزاییک پلیمری کیان برنا طرح هندسی 60*30

موزاییک پلیمری کیان برنا طرح هندسی 60*30

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 60*30 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : هندسی - ضخامت : 2.5 سانتیمتر - وزن هر متر مربع : 65 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : حداقل مقاومت خمشی : 35 مگاپاسکال / حداکثر جذب آب : حداکثر 3% وزن / مقاومت سایشی : حداکثر 20 میلیمتر / حداقل مقاومت فشاری از لغزه گیری : 30 مگاپاسکال

ناموجود

مقایسه
موزاییک پلیمری کیان برنا طرح هندسی 60*30

موزاییک پلیمری کیان برنا طرح هندسی 60*30

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 60*30 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : هندسی - ضخامت : 2.5 سانتیمتر - وزن هر متر مربع : 65 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : حداقل مقاومت خمشی : 35 مگاپاسکال / حداکثر جذب آب : حداکثر 3% وزن / مقاومت سایشی : حداکثر 20 میلیمتر / حداقل مقاومت فشاری از لغزه گیری : 30 مگاپاسکال

ناموجود

مقایسه
موزاییک پلیمری کیان برنا طرح هندسی 60*30

موزاییک پلیمری کیان برنا طرح هندسی 60*30

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 60*30 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : هندسی - ضخامت : 2.5 سانتیمتر - وزن هر متر مربع : 65 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : حداقل مقاومت خمشی : 35 مگاپاسکال / حداکثر جذب آب : حداکثر 3% وزن / مقاومت سایشی : حداکثر 20 میلیمتر / حداقل مقاومت فشاری از لغزه گیری : 30 مگاپاسکال

ناموجود

مقایسه
موزاییک گرانیتی سنگ فرش

موزاییک گرانیتی سنگ فرش

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی ساده - ابعاد : 40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : گرانیتی سنگ فرش - کشور سازنده : ایران

ناموجود

مقایسه
موزاییک صاف و حیاطی مرمر

موزاییک صاف و حیاطی مرمر

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی ساده - ابعاد : 40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : صاف و حیاطی مرمر - کشور سازنده : ایران

ناموجود

مقایسه
موزاییک صاف و حیاطی مرمر

موزاییک صاف و حیاطی مرمر

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی ساده - ابعاد : 20*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : گرانیتی صاف و حیاطی - کشور سازنده : ایران

ناموجود

مقایسه
موزاییک صاف و حیاطی گرانیتی

موزاییک صاف و حیاطی گرانیتی

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی ساده - ابعاد : 30*30 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : صاف و حیاطی گرانیتی - کشور سازنده : ایران

ناموجود

موزاییک

موزاییک را می توان نوعی بتن خواند که یکی از رایج ترین و پرمصرف ترین پوشش های کف برای اماکن گوناگون از جمله منازل می باشد. طریقه ساخت موزاییک ها به این گونه است که ابتدا ملات ماسه سیمان کم آب را در قالب ریخته و آن را تحت فشار قرار می دهند تا به خوبی متراکم شود. برای افزایش مقاومت موزاییک در هنگام خودگیری آن را مرطوب می کنند. موزاييک ها كاربرد بسيار وسيعي دارند و بطور مثال مي توان به مواردی چون کفپوش بتني پياده رو، پوشش كف حياط، سنگ پشت بام، سنگ فرش باغ، سنگ فرش معابر، سنگ کف پاركينگ، کفپوش بتني، كفپوش محوطه ويلا، موزاییک پشت بام اشاره نمود.