۰
میلگرد آجدار 32

میلگرد آجدار 32

مشخصات کلی نوع : A3 - نمره : 32 - طول شاخه : 12متر

۱۳,۹۵۰ تومان

میلگرد آجدار 28 (A3)

میلگرد آجدار 28 (A3)

مشخصات کلی نوع : A3 - نمره : 28 - طول شاخه : 12متر

۱۳,۷۰۰ تومان

میلگرد آجدار 25 (A3)

میلگرد آجدار 25 (A3)

مشخصات کلی نوع : A3 - نمره : 25 - طول شاخه : 12متر

۱۳,۷۰۰ تومان

میلگرد آجدار 22 (A3)

میلگرد آجدار 22 (A3)

مشخصات کلی نوع : A3 - نمره : 22 - طول شاخه : 12متر

۱۳,۷۰۰ تومان

میلگرد آجدار 20 (A3)

میلگرد آجدار 20 (A3)

مشخصات کلی نوع : A3 - نمره : 20 - طول شاخه : 12متر

۱۳,۷۰۰ تومان

میلگرد آجدار 18 (A3)

میلگرد آجدار 18 (A3)

مشخصات کلی نوع : A3 - نمره : 18 - طول شاخه : 12متر

۱۳,۷۰۰ تومان

میلگرد آجدار 16 (A3)

میلگرد آجدار 16 (A3)

مشخصات کلی نوع : A3 - نمره : 16 - طول شاخه : 12متر

۱۳,۷۰۰ تومان

میلگرد آجدار 14 (A3)

میلگرد آجدار 14 (A3)

مشخصات کلی نوع : A3 - نمره : 14 - طول شاخه : 12متر

۱۳,۷۰۰ تومان

میلگرد آجدار 12 (A3)

میلگرد آجدار 12 (A3)

مشخصات کلی نوع : A3 - نمره : 12 - طول شاخه : 12متر

۱۴,۵۰۰ تومان

میلگرد آجدار 10 (A2)

میلگرد آجدار 10 (A2)

مشخصات کلی نوع : A2 - نمره : 10 - طول شاخه : 12متر

۱۳,۷۰۰ تومان

میلگرد آجدار 10 (A3)

میلگرد آجدار 10 (A3)

مشخصات کلی نوع : A3 - نمره : 10 - طول شاخه : 12متر

به زودی

میلگرد آجدار 8 (A2)

میلگرد آجدار 8 (A2)

مشخصات کلی نوع : A2 - نمره : 8 - طول شاخه : 12متر

به زودی

میلگرد ساده 25

میلگرد ساده 25

مشخصات کلی نوع : A1 - طول شاخه : 6 متر

به زودی

میلگرد ساده 22

میلگرد ساده 22

مشخصات کلی نوع : A1 - نمره : 22 - طول شاخه : 6 متر

به زودی

میلگرد ساده 18

میلگرد ساده 18

مشخصات کلی نوع : A1 - نمره : 18 - طول شاخه : 6 متر

به زودی

میلگرد ساده 16

میلگرد ساده 16

مشخصات کلی نوع : A1 - نمره : 16 - طول شاخه : 6 متر

به زودی

میلگرد ساده 14

میلگرد ساده 14

مشخصات کلی نوع : A1 - نمره : 14 - طول شاخه : 6 متر

به زودی

میلگرد ساده 12

میلگرد ساده 12

مشخصات کلی نوع : A1 - نمره : 12 - طول شاخه : 6 متر

به زودی

میلگرد ساده 10

میلگرد ساده 10

مشخصات کلی نوع : A1 - نمره : 10 - طول شاخه : 6 متر

به زودی

میلگرد ساده 6.5

میلگرد ساده 6.5

مشخصات کلی نوع : A1 - نمره : 6/5 - طول شاخه : کلاف

به زودی

میلگرد ساده 5.5

میلگرد ساده 5.5

مشخصات کلی نوع : A1 - نمره : 5/5 - طول شاخه : کلاف

به زودی

میلگرد آجدار 12 (A2)

میلگرد آجدار 12 (A2)

مشخصات کلی نوع : A2 - نمره : 12 - طول شاخه : 12متر

ناموجود